www.universe-people.cz

TAJEMSTVÍ PSEUDOTVŮRCŮ

 

1139. Stav na planetě Zemi z Vesmírného pohledu (269). (ZpracovalIvo A. Benda)

8.-9.8.2000.

Místo: Česká Lípa.

Tento materiál byl zpracován jednak výtahem některých částíknihy Nové zjevení Pána Ježíše Krista” (především kapitola 7.Pojetí Antikrista) z r. 1988 Petra F. a jednak komunikací se Stvořitelemprvotním všeho a všech.

Obr. 1

obr683.gif (16909 bytes)

KOMUNIKACE je omezena tak, jak je vyjádřeno ve schématu. PlanetaZemě je jediné místo ve Stvoření, odkud mohou získávat informace všechny bytostiStvoření, vyjma samotných obyvatel planety Země (až dosud). Vinou prazvláštníhouspořádání z dílny pseudotvůrců zde panuje tolik prapodivných organizací anáboženství (a jejich “pravd”), že pro běžného člověka je tento stavnaprostý chaos a dezinformace a zprznění všeho, co lze zprznit. BytostiSvětla ale i Temnoty díky tomuto uspořádání jasně a přehledně zjišťují, coNEVOLIT, tedy tvorbu pseudotvůrců bez Stvořitele našehomilovaného na vlastní pěst. Samotná lidská společnost je něco tak prapodivného, conemá ve všem Stvoření obdoby z hlediska omezení a nemožnosti takovéexistence lidských tvorů. Pán Ježíš Kristus provedl spasitelský čintím, že Absolutní vědomí pomocí fyzického zfabrikovaného těla odJosefa a Marie – produktu pseudotvůrců, proniklo nejen na planetu Nula a předaltím informaci o Pravdě, Lásce, ale po té toto tělo použilo k postupnémuproniknutí do všech 12 negativních stupňů zóny vymístění od –1 po – 12, atím všem jejím obyvatelům dalo informaci o Pravdě, Lásce, kterou nikdydříve neměli a nemohli mít (pseudotvůrci každou pravdivou informaci zprzníkontaminují svými ovládacími programy). Dává tedy všem bytostem zónyvymístění i planety Nula volbu na obrácení se zpět ke Stvořiteli.V tomto fyzickém zfabrikovaném těle se vrací zpět Absolutní vědomív těle od Josefa a Marie (může ale být vzhledově pozměněno) od stupně –12po –1 a pak zpět na planetu Nula, Zemi = 2. příchod Pána Ježíše Krista,kde završí tvorbu této vývojové fáze Stvoření – ukončení negativního stavu,který bude navěky eliminován.

Pro vysvětlení, pro bytosti negativního stavu není jejich polohanegativní (nevnímají ji tak), neboť neměly dosud možnost poznat povahupozitivního stavu, neboť jim tyto informace chybí (vyjma pseudotvůrců) (viz graf).Navíc bytosti temnot se domnívají (pod ovládacími programy pseudotvůrců),že se nikdy nemohou dostat zpět ke Stvořiteli (že je navždy zatratil). Pravýopak je pravdou. Vše je tedy relativní poznání každé sentientní entity.

O aktivaci negativního stavu (před mnoha milióny let) mají kompletníinformace pouze Pán Ježíš Kristus, Stvořitel, a pseudotvůrci.Pseudotvůrci jsou aktivátory negativního stavu ve Stvoření (stalo se tona planetě Zemi před stamilióny let) a současně “hlavní manažeři”,ovládající celý negativní stav i planetu Nula.

Pseudotvůrci nezfabrikovali jen člověka pozemského – což je 7miliónů let linie z opičích – zvířecích předků a 4 milióny let lidskéhistorie plné zla a zabíjení (95 % lidského stvoření je zvířecího původu, 5 % jez původní ukradené čisté Božské bytosti Světla), ale celou evoluci,přírodu planety Země za stamilióny let (metodou cestování v čase zpět -miliardy let - navštívili Zemi a uvedli vlastní pseudotvorbu od prvních živýchtvorů až po dnešní, včetně opic, na Zemi) proto, aby dnešní vědci nemohlinajít ani stopy po čisté tvorbě Stvořitele, Jeho čistých láskyplnýchbytostech pozitivního stavu. Vědci si proto myslí, že se člověk vyvinul samovývojem– metodou přirozeného výběru - darwinismus. Původní kontinent na Zemi byl jedens příjemným klimatem, ale od doby pseudotvorby byl metodou řízených zásahůplanetkami rozštěpen na dnešní kontinenty (cca 200 miliónů let), neboť těmitonásilnými metodami museli pseudotvůrci často likvidovat vlastní nepodařenou azprzněnou pseudotvorbu (včetně ještěrů), až se dopracovali k dnešnímučlověku. Člověka zfabrikovali během několika fází (přes sto miliónů let is jeho předchůdci) tak, že především rozdělili původní JEDNO vědomíčisté duchovní bytosti stvořené Stvořitelem na TŘI oddělenévědomí (metodami genetickými – naše fyzické tělo – největší změnyna mozku, nervové soustavě a v sexuální oblasti, pseudoduchovními –různé ovládací programy, a jinými pro nás nepochopitelnými – mimo nášprostor a čas) tak, aby tato rozdělená vědomí mohli kontrolovat. 95 % vědomíprůměrných pozemšťanů je pod jejich kontrolou a jen 5 % je původní Božskátvořivost - Láska. Také proto, aby člověk neměl vědomí, odkud původněpochází, totiž z čisté lásky Stvořitele našeho milovaného. Kdybypseudotvůrci mohli, byla by vědomí oddělena na 100 % od Stvořitele, alepseudotvůrci nemají Lásku = životní energii, takže jejich fabrikát by ihnedzemřel. Proto ten malinký otvůrek v jejich pojetí slouží k napájenípseudobytosti (loutky) životní energií od Stvořitele. Můžete si topředstavit tak, že původní čistá bytost od Stvořiteles neomezenou komunikací a tvořivostí se všemi bytostmi Stvoření pozitivníhostavu ve 100 % kondici (obr. 3) byla rozdělena na 3 vědomí – oddělené jakoskořápkami vejce uvnitř sebe, kde ale museli pseudotvůrci nechat zcela minimálníotvůrek k proudění minimální životní energie od Stvořiteleprvotního všeho a všech. U tohoto minimálního otvůrku ale nasadili po 3 negativníchbytostech = stíny, a to na každou z úrovní mysli (tedy celkem 3 x 3 = 9stínů u každého průměrného pozemšťana), které mají na práci kontrolu aprznění jakékoliv čisté informace od Stvořitele a Světla, která sek otvůrku dostane. V Duchovní cestě je touto základní fází výchozíbodfáze spící, a právě bytosti Světla tisíce let čekají na to,až se u toho kterého pozemšťana objeví minimální prasklinky v těchskořápkách, kterými může proudit Světlo = pravdivá informace od Stvořitelea bytostí světla. Další duchovní cestou jsou vlastně ty skořápky - bariérylikvidovány, až se opět obnoví původní jedno čisté vědomí v komunikaci sevším, se Stvořitelem a s bytostmi Světla, bytost se stávámultidimenzionální. Proces transformace těla – fabrikátu zpět se nazývádivinizace. Stát démonů, který zde máme instalován, má hlavní funkciv ovládání a kontrole těchto 3 oddělených vědomí - nejvnitřnější mysl= intuice, vnitřní mysl, vnější mysl = rozum – je to provedeno tisícizpůsoby, od celého státního uspořádání (např. Ministerstvo kultury povoluječinnost novin, a je plně odpovědno za 90 % negativních energií, kterév novinách existují). Všude, kam se podíváte, máte ovládacíprogramy pseudotvůrců (“vrcholových manažerů” – mimozemských entitnejvětšího zla ve Stvoření). Proto nemusíte hledat ty ovládací programy (jsouprostě téměř všude), ale naopak můžete hledat ty čisté informace lásky adobra, kterých je v organizovaných společnostech jen cca 5 %, a todíky inkarnacím bytostí Světla do těchto zfabrikovaných těl (jiný způsobneexistuje), které v takových těžkých podmínkách pracují. Přesné %odpovídá i míře zprznění pozemského člověka, jeho těla a jeho vědomípseudotvůrci.

TŘI ODDĚLENÁ VĚDOMÍ LIDSKÉ BYTOSTI zfabrikovaná pseudotvůrci– každé oddělené vědomí má ještě 3 úrovně (jen 5 % komunikace je seStvořitelem a s bytostmi Světla, 95 % informace je ovládána – zprzněnaTemnotou, řízena stejně jako řídí manažeři firmu). Takto je ovládáno 50 % (3miliardy) lidí, 30 % je částečně ovládaných, 20 % lidí není téměř vůbec:

Obr. 2

Obr258x.gif (41841 bytes)

Realizací Duchovní cesty člověk na Zemi se může dopracovatk této struktuře vědomí bez jakéhokoliv omezení či spoutání.

PRAVÁ SENTIENTNÍ MYSL stvořená čistou pravou tvorbou Stvořitele(bez zásahu psedotvůrců), komunikace se Stvořitelem a všemidalšími sentientními bytostmi probíhá neomezeně (nikdo ji neprzní) :

Obr. 3

Obr259x.gif (12321 bytes)

Zlikvidovali například precizně všechny stopy po civilizacíchAtlantidy a Lemurie a dnešní vědci v tomto úspěšně pokračují – Akademievěd. Všechny dnešní negativní životní projevy jsou jejich pseudotvorbou, jakonapř. bodavý hmyz, nebezpečná zvířata, nebezpečné bakterie a viry (např. AIDS),rostliny – plevely atd.

Tyto informace mají cenu pro tzv. “vzdělané” lidi, neboť jejichvzdělání je vlastně ovládací programfabrikace, a jim mohou tytoinformace pomoci zbourat to, co je naučili ve školách, a nahradit pravdou oskutečnosti.

Pro lidi bez vzdělání tyto informace nemají takovou cenu (dle míry“vzdělání”), neboť jejich vědomí nebylo zprzněno do takové míry, jako u tzv.“vzdělaných” lidí.

Tyto informace jsou pomocí i pro agenty negativního stavu(mohou konvertovat do pozitivního stavu), kteří byli a jsou aktivními nástroji Siltemna. Pro příklad uvedu jen namátkou jména, která se zasloužila o hodněpráce v oblasti prznění a ovládání lidského vědomí: Grygar Jiří,Fyzikální ústav (Vesmír je studený, mrtvý, bez života – i přes ČT), KlausVáclav – zavedení finančních ovládacích systémů po r. 1989, které svazujív rozhodující míře vědomí lidí, Vojtíšek Zdeněk – Společnostpro studium sekt a náboženských směrů – i pomocí BIS manipuluje s desítkami novinářůa pracovníky školství celé České republiky, a ihned przní informace oVesmírných lidech (“nebezpečná sekta”) – vše pod vládou ČR,z novinářů (pod Min. Kultury) především lidé z Lidových novin(jaká perfektní kamufláž – tento název novin), Karel Pacner – autor knihy“Hledáme kosmické civilizace” 1976 aj., který velmi aktivně pracuje mnoho let proTemnotu v oblasti ovládání inteligentních vzdělaných lidí, dnes redaktor MFDNES, dále několik lidí UFO skupin a jejich časopisů (Magazín 2000,Ufomagazín, Fantastická fakta, Fakta X), zvláště v Plzni – Klub psychotroniky,ze zahraničí Michael Hesemann, kteří dělají reklamu negativnímmimozemšťanům a vsouvají mnoha lidem zprzněné informace o lidské historii apostavení člověka ve Stvoření. Vše za souhlasu Vlády ČR v čeles prezidentem Václavem Havlem.

Toto nejsou obviňující informace, ale odhalující, a cítímpovinnost informovat lidi o tomto, když to zatím jiní lidé nedokázali,především, aby byli OSTRAŽITÍ a aby se dokázali poučit. Každýz agentů negativního stavu může konvertovat do pozitivního stavu,záleží na jeho svobodné vůli. Nikdo není zatracen, zde má každýpříležitost obrátit se ke Stvořiteli, proto také Stvořitel dovolil tutotvorbu pseudotvůrcům a hlavně proto, aby KAŽDÁ SENTIENTNÍ BYTOST VESTVOŘENÍ VĚDĚLA, CO NEMÁ VOLIT. Kdyby Stvořitel nedovolil tvorbupseudotvůrcům (tvoření bez Stvořitele, bez LÁSKY), porušil by vlastnízákon svobodné vůle, a bytosti ve všech vesmírech by nepoznali plnostnegativního stavu.”

“Fakticky existují 3 strukturální komponenty ve Stvoření.Každá z těchto součástí sestává ze svého vlastního diskrétníhovesmíru, to jest, ze svých vlastních mnohočetných vesmírů, jimž semůže sumárně říkat MULTIVESMÍR. Takže je

(1)

DUCHOVNÍ MULTIVESMÍR stvoření se svou vlastní strukturou,dynamikou a specifickými zákony;

(2)

INTERMEDIÁLNÍ MULTIVESMÍR se svou vlastní strukturou, dynamikoua specifickými zákony a

(3)

FYZICKÝ či PŘÍRODNÍ MULTIVESMÍR se svou vlastnístrukturou, dynamikou a specifickými zákony.

Navíc každý multivesmír sám o sobě je složen ze svýchvlastních dvanácti specifických dimenzí, jakými a skrze které nepřetržitěuskutečňuje své jsoucno a bytí.

ZÓNA VYMÍSTĚNÍ nebyla stvořena Stvořitelem, ale ideamirelativních sentientních entit. Z tohoto důvodu, až se jednou ta idea trvaleeliminuje, přestane zóna vymístění existovat.”

“Planeta Země, Nula, je jediným místem veStvoření, kde se stýkají negativní a pozitivní stav, tedy jsou inkarnováni agentinegativního a pozitivního stavu a informace jsou zde přístupně pro obě strany. Pouzezde se tedy projevuje nyní plnost negativního stavu, který byl na planetě Zemiaktivován před stamilióny let, a který po dosažení maximální plnosti budena Zemi také ukončen Pánem Ježíšem Kristem. Konečné střetnutí PánaJežíše Krista má být se samotnými pseudotvůrci. Je to rovněž osobní,soukromou a intimní záležitostí mezi Pánem Ježíšem Kristem a pseudotvůrci.Avšak k tomuto střetnutí by nemohlo dojít, dokud by hmotné tělo JežíšeKrista neprošlo fúzí (s prvky Josefa a Marie a Absolutním vědomím) a nebylohybridizováno v povšechnosti přirozenosti Nejvyššího a Nejvyšší se nestalplností Pána Ježíše Krista. Pochopte, že Absolutní vědomí Nejvyššího senemůže dostat do přímého kontaktu s negativním stavem – ihned by byl zničen- anihilace, a tím by se neprojevila plnost negativního stavu. Nyní tedy jsou jižprostředky, kterými je možno uskutečnit toto střetnutí.”

Str. 148 – 164, Kapitola 7. Pojetí Antikrista – citujiz větší části kapitoly knihy “Nové zjevení Pána Ježíše Krista”:

“V průběhu této hybridizace a fúze byli pseudotvůrciuvězněni a drženi v plné izolaci od ostatního Stvoření a od zónyvymístění, aby nemohli zasahovat do tohoto procesu (jinak by např. ihned zasáhliproti inkarnaci Ježíše Krista – pozn. zpracovatele), a aby se negativnímustavu poskytla příležitost existovat z vlastní volby a ne z vnucenénutnosti. Přece je známo, že pseudotvůrci mají prostředky, jimiž mohou lidem vnutitnegativní stav v rozporu s jejich svobodnou vůlí a dobrovolným výběrem.Jelikož toto nebylo déle již přípustné (po tom, co Ježíš Kristus byl přítomenna planetě Nula), muselo dojít k jejich uvěznění. Avšak, mějte v paměti,prosím, že pseudotvůrci jsou aktivátory negativního stavu. Díky tomu postavení,negativní stav nemůže být zrušen bez jejich osobní a bezprostřední účasti vtomto procesu.

V určitou chvíli, kdy vše bude přichystáno pro tu dobu amíra negativního stavu bude dovršena, pseudotvůrci budou ještě jednou a naposledpropuštěni. Jejich propuštění bude omezeno na zónu vymístění a zvláště pak naplanetu Nula – vaši planetu, kde byl jejich začátek, a kde taky musí skončit a býtnakonec poraženi. Návrat pseudotvůrců je fakticky to, co se míní pojmem antikristči dravec z moře.

V rámci příprav pro jejich navrácení bylo nedávno vyslánodo pekel pseudotvůrců několik agentů, zvláště nadaných a určených PánemJežíšem Kristem na zvláštní misi, aby tam vykonali utajenou práci.V průběhu té mise byla zavedena určitá ohraničení a omezení v činnostipseudotvůrců, způsobující, že by již nikdy více nebyli schopni vstoupit dožádné oblasti pravého Stvoření a uvalovat na lidi něco, co je proti jejichsvobodné vůli a volbě, dokonce i v jejich doméně. Znalost cestovánív čase byla jim Pánem Ježíšem Kristem odňata již dávno před tím.Nicméně v jiném ohledu budou moci se objevit ve své plné “síle” a“slávě” a vystoupit před svým vlastním výtvorem – lidstvem na vaší planetěa před všemi tvory pekel a jiných oblastí zóny vymístění, které vytvořili předsvým uvězněním.

Účelem pro dovolení návratu pseudotvůrců je fakt, že jenemožné úplně odhalit povahu negativního stavu bez přímé účasti těch, kdo jejaktivovali a učinili dominantním. Jejich budoucí účast v tomto činu je všakzaložena na docela jiných podmínkách. V minulosti, kdy pseudotvůrci měliúplně v moci zónu vymístění, vládli tam pomocí násilí a donucování,nedávajíce žádný svobodný výběr svým fabrikátům. Konec konců, zformovali svétvory tak, aby se jim nic jiného nezachtělo, než být negativními. Když mne nicjiného nezajímá, nemám pak na vybranou, než být takovým, jakým jsem byl původněuzpůsoben. Jediný výběr na jakékoliv počáteční fázi vývoje a fabrikace je volbabýt či nebýt (vzpomeňte si na Wericha – pozn. zpracovatele). Avšakv okamžiku, kdy se zvolí bytí, automaticky se předpokládá, že se to má státjenom jedním určitým způsobem – být negativní. Žádná jiná motivace neexistuje.

Jiným rozpoložením, v němž se tehdy ocitli tito tvorové, bylnedostatek jakékoli znalosti o jejich pravém původu. Domnívali se, že přišli dosvého jsoucna a bytí buď jakousi náhodou, nebo skrze negativně přírodnípříčiny, či z vůle Boží, jsou stvořením Božím nebo bohů.Považujete-li toto za pravdu, pak není vůbec třeba něco měnit v negativnímzpůsobu života. Považujete-li toto za pravdu, pak není vůbec třeba něco měnitv negativním způsobu života. Především ani nevidíte, ba ani nepovažujete svoucestu jako zlou, negativní. Za druhé, jste-li Božím stvořením, pak jezřejmé, že Bůh vás stvořil takovými, jakými jste, a proto jste právě tak,jak máte být. Na druhé straně, pokud jste sem přišli nějakou náhodou, aniž by sekdo byl namáhal vás stvořit, pak vůbec na tom nezáleží, co jste zač. Koho tozajímá ? Takový postoj tedy byl geneticky zakódován ve většině tvorů,zfabrikovaných pseudotvůrci.

S lidskými tvory na vaší planetě zašli dokonce ještě dále.Podle jejich plánu neměli lidští tvorové nikdy poznat, kdo byli jejich tvůrci. Namísto toho, mělo se předpokládat, že jsou výtvorem Božím, jehož přirozenost bylapečlivě definována pseudotvůrci v pojmech zkreslených a zfalšovaných,anebo že vznikli evolučně z opic, tak vhodně jimi zfabrikovanými za tímtoúčelem, a pak postavených do blízkosti jeskynních lidí. Stalo se tedy, že nikdo navaší planetě neví jistě, jak tam vznikl sentientní život.

Nicméně buďte zpraveni, že plné odhalení a následná eliminacenegativního stavu není možná bez takové znalosti. A nejen to: Plné poučení opravé povaze negativního stavu je nemožné, dokud všichni tvorové, i lidští,zfabrikovaní pseudotvůrci, si nezvolí pseudotvůrce dobrovolně, ze svobodnévůle. Takový výběr není možno učinit, dokud jsou uvězněni a nikdo, nebo jennepatrný počet ví, že pseudotvůrci vůbec existují. Co je třeba si uvědomit, jeto, jak již bylo před tím uvedeno, že negativní stav nemůže být vyřazen, dokudnedojde k jeho dočasnému, úplnému vítězství na vaší planetě. Jenom tehdybude možno získat plné poznání jeho pravé povahy a tyto poznatky pak bude možnoprovždy uložit v povšechnosti veškerenstva pro věčné poučení a zobrazenítoho, co NIKDY NEVOLIT.

Důvod, proč se to má stát fyzicky na vaší planetě, je zřejmý: Vašeplaneta je svou polohou JEDINÝM STYČNÝM BODEM pozitivního a negativního stavunavzájem. Avšak vaše planeta představuje plnost konkretizace a zpřítomněnínejzevnějšího fyzického stupně zóny vymístění. Ať se stane cokolivv pozitivním či negativním smyslu, mohou se projevit jeho následky a výsledkyjenom v tom stupni, na kterém hmatatelnost, konkretizace a zpříkladnění pomocízevních událostí jsou tou pravou podstatou toho stupně. V postavení negativníhostavu pekel a jiných oblastí zóny vymístění taková plnost není přístupná,protože jim schází tento negativně přírodní stupeň (Jak už bylo uvedeno –Síly temna nemají krásné planety s přírodou jako Světlo, neboť nedokážížít v harmonii s přírodou – pozn. zpracovatele). Mají rozdílnýstav, jiné podmínky a jsou jiného stupně. Tak je uspořádáno Stvoření a zónavymístění.

Pamatujte si prosím, jak se zdůrazňuje před tím, že pravépoučení o čemkoliv se může naskytnout jenom z důsledků, následků avýsledků jakékoliv vyskytující se ideje, nikoliv však z ní samotné.Nepostoupí-li nějaká idea ke svému stávání se čili zpřítomnění auskutečnění ve formě svých důsledků, následků a výsledků, pak zůstává jenprázdnou zmínkou bez jakékoliv hmatatelnosti. Prázdná zmínka neposkytuje žádnépoučení ani základ pro růst. A toto je důvod, proč negativní stav musí zcelavyhrát na vaší planetě dříve, než bude možno jej trvale zrušit.

Pokud na vaší planetě se ještě zdržují nějací agentipozitivního stavu a pokud jakási zrnka pravdy jsou ještě rozeseta po prostoráchrozmanitých učení, nemůže k úplnému odhalení ošklivé povahy negativníhostavu dojít. Jejich přítomnost působí, že se to nemůže stát. Jejich přítomnostto blokuje. Z toho důvodu budou pseudotvůrci propuštěni a cele ovládnou vašiplanetu, ale jen na velmi krátkou dobu, dostatečnou k úplnému zničení aodstranění zrnek pravdy a dobra ještě přítomných na vaší planetě a keskoncování s přítomností agentů pozitivního stavu. Jak si jistě vzpomenete,byla tato situace předpověděna již prorokem Danielem v kapitole 7 ve verši 25 ave Zjevení Ježíše Krista v kapitole 13 ve verši 7.:

“Bude mluvit okázalými slovy proti Nejvyššímu
a bude pronásledovat svaté Nejvyššího,
bude se snažit změnit doby a zákon.
Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času. (Daniel7:25)”

“A bylo mu dáno, aby vedl válku proti svatým
a aby nad nimi zvítězil. Dostala moc nad každým kmenem,jazykem i národem. (Zjevení 13:7).”

Celý proces a následky návratu pseudotvůrců je popsán vevnitřním smyslu v kapitole 13 Zjevení Ježíše Krista v BiblíSvaté. Že negativní stav na kratinkou dobu úplně zvítězí, je zřejmé ze slov JežíšeKrista, jež jsou zaznamenána u Matouše 24, verš 21 a u Marka 13, verš 19. Tammůžeme číst:

“Neboť tehdy nastane veliké soužení,
jaké nebylo od počátku světa až do nynějška, a nikdy již nebude. (Matouš24:21).”

“Neboť v těch dnech přijde takové soužení, jaké nebylo odpočátku Božího stvoření až do dneška, a nikdy již nebude. (Marek 13:19).”

“Neboť v těch dnech” označuje návrat pseudotvůrců.“Nastane veliké soužení” znamená úplné vítězství pseudotvůrců. Zbytekverše naznačuje, že taková situace neexistovala od doby, kdy Bůh stvořil Svéstvoření a nikdy znovu nebude. Když jednou už dojde ke konkrétnímu zobrazeníživota v plnosti negativního stavu a každý ve Stvoření bude mít příležitostpozorovat, poučit se a zaznamenat na věky fakta života bez přítomnosti čehokolivpozitivního v tom nejkonkrétnějším přírodním stupni, a to jenom na tommístě, kde to vůbec může mít nějaký smysl – pak podobná situace se nebude nikdymuset odehrát na věky věků.

Jak bylo shora uvedeno, někteří lidští tvorové (následovníciSwedenborgova učení) věří, že všechny tyto události se mohou odehrát jen vesvětě duchů, a že vaše planeta unikne tomuto příšernému osudu. Zde se všaknevzalo v úvahu, že svět duchů je mezisvětem. Tento svět sám nepředstavujeplnost všech stupňů, jak to činí vaše planeta. Jinak by se nenazývalzprostředkujícím světem. Je nutno zas a znova opakovat, že nemůže dojítk úplnému odhalení negativního stavu (před zraky všech – pozn.zpracovatele) a k úplnému a náležitému poučení ohledně života bezčehokoliv pozitivního jinak, než ve stavu naprosté úplnosti se všemi možnýmivýsledky. Tento stav je nejzevnějším stupněm přírodního světa a zónyvymístění, a to je planeta Nula. Jak si vzpomínáte, byla planeta Nula přesně zatímto účelem umístněna ve zvláštní a prapodivné oblasti na kraji zónyvymístění a do blízkého sousedství s pozitivním stavem Stvoření, a tov jeho nejzevnějším stupni.

A nyní se krátce podívejme na vnitřní smysl kapitoly 13 veZjevení Ježíše Krista v Biblí svaté. Jistě si pamatujetez předešlých sdělení, že vnitřní smysl, skrytý v doslovných údajíchZjevení i na jiných místech Biblí svaté má mnohočetné významy, jež jsoupřizpůsobeny všem dobám, situacím a okolnostem. Takže kapitola 13 má taky takovoustrukturu. Z toho důvodu vnitřní smysl této kapitoly bude vyžadovat ve vztahus každou zvláštní dobou a situací jiné interpretace. Jeden z takovýchvýkladů byl zprostředkován Swedeborgem. Jeho interpretace je správná a platná,pokud se týká událostí, k nimž došlo za jeho časů v intermediálnímsvětě. Přítomná interpretace má platnost pro tuto dobu a pro planetu Nula.

První verš:

“A viděl jsem, jak se z moře vynořil dravec, mající sedmhlav a deset rohů;
a na jeho rozích deset korun, a na jeho hlavách jménorouhání.”

Tento verš vnitřně popisuje povahu pseudotvůrců. “Dravecvynořující se z moře” znamená návrat pseudotvůrců. “Dravec” zde značípseudotvůrce. “Z moře” označuje nejnižší, nejhlubší peklo, kde byli uvězněniPánem Ježíšem Kristem. “Mající sedm hlav” značí všechno nahromaděnépoznání všech dob a všech typů ve jsoucnu a bytí. “Deset rohů” označujeveškerou nahromaděnou schopnost upotřebení těch vědomostí k produkciživotních forem a k manipulaci souvztažností. “A na jeho rozích deset korun”označuje souhrn všech zfalšovaných pravd. “A na jeho hlavách jméno rouhání”označuje, že všechno to poznání i schopnost byly použity k aktivacinegativního stavu.

Verš 2:

“Ten dravec, kterého jsem viděl, byl jako levhart,
jeho nohy byly jako tlapy medvěda,
a jeho tlama jako tlama lví.
A drak mu dal svou sílu i svůj trůn i velikou moc.”

“Ten dravec, kterého jsem viděl, byl jako levhart” značíuzpůsobení pseudotvůrců sklonem k násilí proti moci Nejvyššího. “Jeho nohybyly jako tlapy medvěda” označuje náklonnost k odmítání všeho, co jepozitivní a dobré. “A jeho tlama jako tlama lví” znamená přivlastnění si PODOBYPána Ježíše Krista. “A drak mu dal svou sílu i svůj trůn i velikou moc”označuje to, že všechny jiné oblasti pekel, zbytek zóny vymístění, planeta Nula avšechny náboženské směry, duchovní hnutí, filosofické soustavy, kulty atd. (drak)podrobí se úplně pseudotvůrcům a poskytnou jim všechny k dispozici majícíprostředky, které získaly a mají k dispozici od doby uvěznění pseudotvůrců.

Verš 3.:

“Viděl jsem jednu z jeho hlav, jako by byla smrtelně raněná,
ale jeho smrtelná rána se zahojila.
A celý svět obdivoval a následoval dravce.”

“Viděl jsem jednu z jeho hlav, jako by byla smrtelněraněná,” odráží skutečnost uvěznění pseudotvůrců, izolaci a ztrátu věděníjak cestovat v čase, a také ztrátu jiných důležitých znalostí. “Smrtelněraněná” značí, že všichni ve Stvoření se domnívají, že toto je trvalý stav,a že pseudotvůrci nebudou již nikdy vypuštěni na svobodu. “Ale jeho smrtelná ránase zahojila” znamená, že tomu tak není, a že budou ještě hrát další důležitouroli v životě negativního stavu. “A celý svět obdivoval a následovaldravce” znamená bezpodmínečné uznání pseudotvůrců za bezkonkurenčnívládce.”

Verš 4:

“Uctívali draka, který dal moc dravci;
a uctívali dravce řkouce:
Kdo je takový jako dravec ?
Kdo s ním může válčit ?”

“Uctívali draka” znamená přijetí zel a nepravd negativníhostavu za jedinou moc. “Který dal moc dravci” značí, že negativní stavpřiznává, že pseudotvůrci jsou skutečnými aktivátory negativního stavu apadělateli lidských tvorů, jakožto i všech tvorů v peklech a jiných oblastechzóny vymístění. “A uctívali dravce řkouce: Kdo je takový jako dravec ? Kdos ním může válčit ?” označuje zjištění, kde se nachází pravý zdrojnegativního stavu, že vše, co je v negativním stavu a co z něho vychází,nemůže převládnout nad pseudotvůrci, jelikož jsou ztělesněním negativního stavu,jeho aktivátory a otci.

Verš 5:

“A byla mu dána ústa mluvící velké věci a rouhání,
a byla mu dána moc trvat po čtyřicet dva měsíce.”

“A byla mu dána ústa mluvící velké věci a rouhání,”znamená to, že pseudotvůrci přijdou s velkými slovy lásky a moudrosti, míru asjednocení, pozitivnosti a dobroty. Ale tím, že tato slova slouží účelůmpodvádění, ukáže se, že jsou to slova čistého zla, nepravd, násilí, rozbroje azkázy. “A byla mu dána moc trvat po čtyřicet dva měsíce” značí přemoženísil pozitivního stavu až do chvíle, kdy se provede plné zobrazení života bezčehokoliv pozitivního. “Čtyřicet dva měsíce” nemá význam prvků fyzickéhočasu. “Čtyři” v této souvislosti značí plnou míru. “Dva” zde označujezlo a nepravdy. Takže “čtyřicet dva” znamená plnou míru všeho zlého anepravdivého.

Verš 6:

“A tak otvíral svá ústa v rouhání se Bohu,
aby se rouhal Jeho jménu i jeho stánku,
a těm, kdo přebývají v nebi.”

“A tak otvíral svá ústa v rouhání se Bohu” označujenepřiznání jiného Stvořitele než pseudotvůrce. “Rouhat se Jeho jménu”znamená popření pravé Přirozenosti Boha, který je Pán Ježíš Kristus.BOŽÍ JMÉNO JE PÁN JEŽÍŠ KRISTUS. Popřít tento fakt je rouhání. “Jehostánku” značí popření všech pravých duchovních principů a jejich sjednocenív Pánu Ježíši Kristu. “A těm, kdo přebývají v nebi” označujepopření existence veškerého pozitivního stavu. Rouhání se těmto věcem znamená,že pseudotvůrci budou prohlašovat, že není jiné reality mimo negativního stavu, aže ten je vlastně jediným pozitivním stavem. Vše ostatní se považuje zaneexistující. A protože jsou stvořiteli negativního stavu, jenž je představen jakostav pozitivní, pak není Boha a Stvořitele jiného mimo ně. Toto jepravý význam slova “rouhání” v rámci tohoto textu.

Verš 7:

“A bylo mu povoleno vést válku proti svatým a porazit je.
A dostal moc nad každým kmenem, jazykem i národem.”

“A bylo mu povoleno vést válku proti svatým a porazit je”znamená úspěšné odstranění všech agentů pozitivního stavu z celé zónyvymístění i planety Nula i jakéhokoliv zrnka pravdy a dobra obsaženéhov rozličných lidských učeních. “Dostal moc nad každým kmenem, jazykem inárodem” značí úplné vítězství negativního stavu v zóně vymístění ana planetě Nula bez jakékoliv výjimky a vyloučení.

Verš 8:

“Budou ho uctívat všichni, kdo prodlévají na zemi,
jejichž jména nejsou zapsána v knize života Beránka,
zabíjeného založením světa.”

“Budou ho uctívat všichni, kdo prodlévají na zemi” znamenávšechny ty, co jsou v zevnějšnostech duchovnosti a v lásce k zevnímuvlastnictví a povrchním hodnotám. “Jejichž jména nejsou zapsána v knizeživota Beránka” označuje všechny tvory v zóně vymístění a všechny lidskétvory, kteří byli původně zfabrikováni pseudotvůrci, a kteří odmítli uznat pravouPřirozenost Pána Ježíše Krista (Beránka).”

“Zabíjeného založením světa” znamená neustálou snahu všechv negativním stavu odmítat fakt, že Nejvyšší učinil Své BožstvíLidským a Své lidství Božským a stal se tak Pánem Ježíšem Kristem.Odmítnout tuto skutečnost značí zabíjení pravdy vlastním srdcem a myslí(“založení světa”).

Verš 9:

“Kdo má uši, slyš !”
“Kdo má uši, slyš !” označuje, že jen ti, co otevřeli svásrdce a mysli pro pravdu, budou schopni vnímat skutečnost těchto faktů.

Verš 10:

“Kdo vede do zajetí, půjde do zajetí.
Zabije-li kdo mečem, bude mečem zabit.
Zde je trpělivost a víra svatých.”

“Kdo vede do zajetí, půjde do zajetí” označuje nutnost néstnásledky aktivace a přijetí negativního stavu. “Zabije-li kdo mečem, bude mečemzabit” znamená nutnost poučit se z důsledků prohlášení, že negativní stavje jedinou realitou v jsoucnu a bytí. Prohlašovat něco podobného znamenázabíjet duchovně. Toto přijmout za své značí duchovní smrt. “Zde je trpělivost avíra svatých” označuje, že pozitivní stav toleruje všechny tytopříšernosti a ohavnosti negativního stavu kvůli závažnému duchovnímu poučení,vědom si slibu, učiněného Pánem Ježíšem Kristem před veškerýmStvořením a před všemi všude, že negativní stav bude po té, až dojdek tomuto poučení, natrvalo a navěky eliminován a zrušen.

Verš 11:

“A potom jsem viděl jiného dravce, jak povstal ze země,
měl dva rohy jako beránek, ale mluvil jako drak.”

“A potom jsem viděl jiného dravce, jak povstal ze země” značízformování nového náboženského systému víry, vyvozeného z pseudovnitřnímysli (země zde označuje pseudovnitřní mysl). “Měl dva rohy jako beránek”značí kombinaci a sjednocení všech druhů zla a nepravd stejným způsobem, jak jsouzkombinovány a sjednoceny dobro a pravda v Pánu Ježíši Kristu (Beránek).“Mluvil jako drak” označuje, že toto nové náboženství bude čerpatz přístupných zkreslenin a nepravd, jak jsou obsaženy ve všech lidskýchnáboženských soustavách, sektách, kultech, okultních a jiných pseudoduchovníchsměrech či trendech (“drak”).

Verš 12:

“A vykonává veškerou moc toho prvního dravce v jehopřítomnosti
a nutí zemi a všechny, kdo na ní prodlévají,
uctívat prvního dravce, jehož smrtelná rána se uzdravila.”

“A vykonává veškerou moc toho prvního dravce v jehopřítomnosti” odráží vztah těchto náboženství a pseudotvůrců. Vynoření setěchto náboženství je motivováno jedině přítomností pseudotvůrců. “Nutí zemia všechny, kdo na ní prodlévají, uctívat prvního dravce, jehož smrtelná rána seuzdravila” znamená, že toto nové náboženství prohlásí pseudotvůrce za jedinouduchovní moc a Boha multivesmíru, který se má uznávat a uctívat, neboť byli schopnise dostat ven z vězení, do něhož byli uvrženi Pánem Ježíšem Kristem,a tím dokázali, že jsou mocnější než Pán Ježíš Kristus, který jev jejich očích podvodníkem a imitátorem. Propuštění a návrat pseudotvůrcůse bude vnímat, jako že oni sami byli s to se dostat ven, když se chytráckyvyhnuli všem zátarasům na ně postaveným pozitivním stavem. Nepoznají, že to byloz dovolení Pána Ježíše Krista. V tomto je důvod, proč “celýsvět obdivoval a následoval dravce” (verš 3).

Verš 13:

“Předvede veliká znamení, dokonce učiní,
že oheň z nebe sestoupí před zraky lidí na zem.”

“Předvede veliká znamení” značí přesvědčivý důkaz ojejich schopnostech mysli a provádění zázraků. “Dokonce učiní, že oheňz nebe sestoupí před zraky lidí na zem” označuje, že všude toto se činís velkou a intenzívní náklonností, se slovy lásky, dobra a pokoje, přecevědí, co lidé očekávají a co se jim líbí.

Verš 14:

“A svádí ty, co prodlévají na zemi, těmito znameními,
což mu bylo dovoleno činit pod dohledem dravce,
říkajíc těm, co dlí na zemi,
aby zhotovili obraz tomu dravci,
který byl zraněn mečem, a přitom žil.”

“A svádí ty, co prodlévají na zemi, těmito znameními”znamená, že lidé, kteří oceňují zevní jevy bez jakéhokoliv uvážení vnitřníchduchovních hodnot, ochotně akceptují ta slova a zázraky. “Což mu bylo dovolenočinit pod dohledem dravce” znamená, že vše se dělá z úplného pověřenípseudotvůrců. “Říkajíc těm, co dlí na zemi, aby zhotovili obraz tomu dravci,který byl zraněn mečem, a přitom žil” znamená zvnějšnění zevnějšností. Ti,co jsou v zevní formě bohoslužby, potřebují všelijaké zevnější symboly,popisy a obrazy pro předmět své bohoslužby, kterým v tomto případě jsoupseudotvůrci.

Verš 15:

“Byla mu dána moc vdechnout život obrazu dravce,
že ten obraz jak hovořil, tak i způsoboval,
že budou zabiti všichni,
kteří nebudou uctívat obraz dravce.”

Tento verš popisuje skutečnost, že moderní technologie a všechnyvědecké výdobytky budou použity k  vládání mysli, jednání a skutků, takžev nich nezůstane z pozitivního stavu vůbec nic.

Verše 16 a 17:

“A přinutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné iotroky,
přijmout znamení na jejich pravé ruce nebo na jejich čela,
a tak nikdo nesmí kupovat, ani prodávat, vyjma těch,
kdo mají znamení či jméno tohoto dravce nebo číslo jeho jména.”

Oba tyto verše popisují novou formu genetického inženýrství,oživeného pseudotvůrci a daného k dispozici vědcům za účelem pozměněnílidského mozku a duševních pochodů, a to takových způsobem, aby nemohly obsahovatžádný sklon vůči pozitivnímu stavu, ba, aby o něm nezůstala ani jedinávzpomínka. Najde-li se stopa náklonnosti či zůstane-li z něj něcov paměti, pak tací lidští tvorové budou podrobeni smyslové deprivaci, a kdyžodmítnou uposlechnout, budou zlikvidováni.

Verš 18:

“Tu je moudrost. Ať každý, kdo má rozum, spočte číslo tohodravce;
neboť je to číslo člověka. Jeho číslo je 666.”

“Tu je moudrost” znamená proniknutí do tajemství negativníhostavu a jeho úplné odhalení. “Ať každý, kdo má rozum, spočte číslo tohodravce” značí, že správné chápání negativního stavu se může získat jenomz poznání povahy pseudotvůrců, jeho původců. “Neboť je to čísločlověka” znamená, že negativní stav povstal v nejzevnějším přírodnímstupni u lidí na planetě Země. “Jeho číslo je 666” značí, že trvánínegativního stavu je ohraničeno pouze na jeden časový cyklus Stvoření, a že jeomezen pouze na zónu vymístění a na planetu Nula. “666” značí zkrácený cyklusčasu, v němž negativní stav je aktivován za účelem duchovního poučení.Všechny jiné časové cykly mají kód “777”. “777” značí plnost pozitivníhostavu, avšak “666” znamená nedostatek této plnosti, což dává příležitostnegativnímu stavu, aby došel plného plodného dozrání. Ve skutečnosti znamená“666” plnost negativního stavu, nacházejícího se navenek od pozitivního stavu.Protože planeta Nula je v přírodní souvztažnosti s tímto nejzevnějšímv pozitivním stavu, ke vzniku negativního stavu musí dojít na vaší planetě.Avšak toto je rovněž důvodem, proč jeho konec musí nastat také na vaší planetě.Toto je způsob hierarchického duchovního uspořádání Stvoření. Tato hierarchienemůže být porušena.

Nyní není možné zjevit, jakými prostředky budou pseudotvůrcipropuštěni, jakým způsobem se objeví znovu na vaší planetě a v jaké formě aza jakých okolností. Bude to však velmi dramatické a jasné na pohledv každém případě. Nemáte být překvapeni, objeví-li se v kosmickýchlodích a prohlásí-li, že jsou spasiteli lidstva, jež bude, vlastně již je, napokraji úplné zkázy a sebezničení. Jak víte, hodně se povídá, že se objevíkosmické lodě, a že cizí životní formy se přihrnou na pomoc vaší planetě. Jemnoho “kanálů”, které předávají různé zprávy od těchto nepozemských čidávných lidí. Nenechte se obalamutit žádným z nich. I když hovoří kladně adobře, mile, láskyplně a moudře, nic z nich nepřichází z pozitivníhostavu. Tyto jevy se všechny odehrávají v rámci příprav způsobu pro návratpseudotvůrců. Ovšem bude to vše s velkou “parádou a doprovodem”, abychompoužili vašeho výrazu.

Mezi všemi tvory včetně lidí bude určitá známost a příbuznostis pseudotvůrci, s výjimkou velmi malého počtu agentů pozitivního stavu,kteří zůstanou na vaší planetě pro zakončení nějakých záležitostí PánaJežíše Krista a pak budou odvoláni. Tato známost a příbuznost vyjde na povrchz hluboce uchovaných vzpomínek v prohlubních pseudomysli, kdy v nichpoznají své “tvůrce-rodiče”.

Musíte zas a znovu chápat, že pseudotvůrci budou vystupovatpředevším jako zachránci. Sjednotí vaši planetu v jeden národ. Odstranívšechny války, hlad, nemoci a zevnější utrpení a bídu. Zavedou mimopozemskécestování po celé zóně vymístění. A učiní mnoho jiných “pozitivních”věcí podobného rázu. Jakmile dostanou pevně do svých rukou celé lidstvo i veškerouzónu vymístění, pak tehdy odhalí své pravé záměry, a to v tak hrůznémrozsahu, že se nenajde slov ve vašem slovníku, ani si to nedovedete představit, aby seto dalo popsat.

Právě v té chvíli se pustí znovu do práce s geny, kdyse pokusí vyvinout nadčlověka, či celou armádu nadlidí, ozbrojených plodynejvyšších technologických výdobytků nepředstavitelných rozměrů. Podaří se jimvyrobit obrovskou armádu takových nadlidí s nesmírně negativními a zlýmisklony a použijí toto vojsko k napadení sil pozitivního stavu přes devátoudimenzi, skrze určité časoprostorové uzly, se všemi druhy souvztažnostníchprostředků. “Zahojení smrtelné rány” značí též obnovení jejich schopnosticestovat v čase a prostoru, avšak nikoliv do minulosti. Cesty do minula jiminebudou obnoveny. Po dokončení těchto příprav a když procítí, že jsou hotovipodniknout tuto invazi, provede Božská prozřetelnost Pána Ježíše Kristamalinkou, žádnými prostředky nevypátratelnou chybičku v jejich výpočtech provstup do devátého rozměru. Při pokusu pseudotvůrců a jejich armády nadlidí vejítdo deváté dimenze a vynořit se znovu v pozitivním stavu Stvoření, ta chybazpůsobí, že budou vychýleni do limba – místa a stavu vnědvanáctidimenzionální struktury zfabrikovaného časoprostoru. A co se budou zdržovatv tom limbu, bude nad nimi vyhlášen soud.

Nacházet se v limbu znamená pro pseudotvůrce plnou ztrátuveškeré moci i jejich zvláštních schopností. Ale znamená to taky naprostoneutrální stav, bez jakéhokoliv vlivu stavu pozitivního či negativního. Značíto rovněž, úplné odkrytí veškerých vzpomínek na dobrovolnost postojeaktivátorů negativního stavu i všechny zobrazení důsledků, následků a výsledkůnegativního stavu. Najednou každý pozná pravou skutečnost původu negativního stavui důvod, proč mu bylo dovoleno, aby vládl v tomto časovém cyklu. S tímtodůležitým vědomím bude každému v negativnímu stavu prezentována nová volba– přejít do pozitivního stavu, podstoupit proces duchovní transformace v Novéškole, anebo, nebude-li někdo s konverzí souhlasit – ODEJMUTÍ ŽIVOTNÍ ENERGIEZ JEJICH MYSLÍ, KDY SE STANOU SOUČÁSTÍ LIMBA – NICOTY, STANOU SE NIČÍM.

Tímto aktem bude negativní stav natrvalo a navěky zrušen, aveškeré poučení o jeho povaze se završí. A takto se splní slib PánaJežíše Krista, daný ve chvíli stvoření základů jsoucna a bytí. Tímto aktembude dovršena a ukončena poslední fáze Druhého příchodu Pána Ježíše Krista.Jeho/Její slova ”Učiněno jest !” (Zjevení 21:6) stanou se skutečností. Ale totoje jeden z mnoha možných scénářů pro to, jak se všechno bude dít. Avšakkterý způsob bude použit, bude záležet na mnohých složitých činitelích, o nichžnelze nic zjevit z bezpečnostních důvodů až do doby jejich uskutečnění.

Na závěr této kapitoly nechť jsou odhaleny ještě další důvodypro návrat pseudotvůrců.

1.
Existuje určitý duchovní princip ve jsoucnu a bytí, který řídí tento průběhudálostí. Tato zásada stanoví:

Je-li něco jednou započato v nějakém místě, stavu a podmínkách, pak postupuje ke svému projevení se na všech úrovních vědomí v  jsoucnu a bytí, dokud nezavrší celý kruh a neskončí ve stejném místě, stavu i podmínkách, kde bylo započato.

Jak víte, může se Vesmír pojímat jako něco kulatého. Všev něm se pohybuje v kruhovitých smyčkách.

Negativní stav byl spuštěn pseudotvůrci na planetě Zemi – Nule.A proto musí jeho konec nastat také na planetě Nula zároveň s návratempseudotvůrců. Je nepředstavitelné, aby bylo možno zcela odhalit škaredou tvářnegativního stavu a poučit se o jeho pravé povaze bez zcela otevřené účasti těch,kdo jej vyvolali. Jejich předešlá účast byla ze zcela odlišné pozice – jakovyvolávajícího činitele, nikoliv jako činitele zobrazujícího. Nyní tedy majíukončit negativní stav z pozice zobrazování. Nikdo neví, ano zdaleka si nemůžepředstavit, jak vypadá život v negativním stavu bez zjevné přítomnosti těch,kdo jej aktivovali.

Jak víte, pseudotvůrci po aktivaci negativního stavu odešliz planety Nula a zabydlili se v peklech, které vytvořili a založili. Takžese přímo nikdy nezúčastnili zobrazující fáze jeho aktivace. Jejich účastbyla nepřímá přes agenty, nestvůry, démony, ďábly a satanáše, kteříbyli jimi zfabrikováni pro tento účel. Ve skutečnosti lze považovat tento aktaktivace negativního stavu za první příchod pseudotvůrců. Povšimněte si zde,prosím, paralely mezi Prvním příchodem Ježíše Krista a prvním příchodempseudotvůrců a mezi Druhým příchodem Pána Ježíše Krista a druhýmpříchodem pseudotvůrců. Jedno předchází druhé. Takže nejdříve došlok prvnímu příchodu pseudotvůrců, kdy aktivovali negativní stav a pak se usadiliv duchovním světě. Toto skončilo na začátku Prvního příchodu JežíšeKrista, kdy byl učiněn konec jejich prvního příchodu tím, že byli uvězněni aodloučeni od ostatních oblastí Stvoření a zóny vymístění. První příchod JežíšeKrista započal získáním tělesné formy, vytvořené z genetickéhomateriálu pseudotvůrců a zóny vymístění, a skončil totální fúzí a hybridizacítoho těla s povšechností přirozenosti Nejvyššího. Tehdy se Nejvyšší staldoopravdy Pánem Ježíšem Kristem. Tímto aktem dal se do pohybu Druhý příchod PánaJežíše Krista. Mezi tím se projevovaly, osvětlovaly, uskutečňovaly azpřítomňovaly důsledky, následky a výsledky prvního příchodu pseudotvůrců aPrvního příchodu Ježíše Krista.

Mějte na mysli důležitý fakt, že oby – jak první příchodpseudotvůrců, tak i První příchod Ježíše Krista – se udály na planetěNula v poněkud obráceném směru. Negativní stav je vyvolán na planetě Země,v krajně zevním stupni fyzického Vesmíru Stvoření a šíří se dovnitřsměrem k duchovnímu stupni Stvoření. Objevení se pseudtvůrců v duchovnímsvětě znamenalo fakticky jejich první příchod. Na druhé straně, konal se Prvnípříchod Ježíše Krista zvnitřku směrem k zevnějšku: Božský elementbyl oddělen od Absolutní zevní mysli Nejvyššího, prodělal fúzi s elementyMarie a Josefa, vložen do Mariina lůna a fyzicky se narodil jako zvláštníkříženec. Objevení se Ježíše Krista na planetě Nula započalo Jeho/Jejíprvní příchod.

Jak negativní stav skončil pobyt v doméně pozitivního stavupředsunutých stanovišť pseudotvůrců v nebesích, tak pozitivní stavv podobě Ježíše Krista skončil v doméně negaticního stavuv tom místě, kde se může prožívat plnost jeho vyjádření i vlivu – a to jevaše planeta, planeta Nula. V důsledku povahy formulovaných duchovních principů nemůžedojít k Druhému příchodu Pána Ježíše Krista dříve, než seudá druhý příchod pseudotvůrců. V tomto ohledu je správná domněnkaPavlova, formulovaná ve druhé epištole k Tesalonickým v kapitole 2 ve verši3. Citujme: “Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, neboť ten Dennepřijde, dokud nedojde nejprve k odpadnutí a neobjeví se člověk hříchu,syn zatracení . . . ”

Je samozřejmé, že Pavel ani nikdo jiný neměl zdání o existencipseudotvůrců nebo o tom, kdo je “člověk hříchu” či “syn zatracení”. Jakvšichni ostatní, tak i Pavel měl za to, že je to jedna osoba, syn Ďábla, kdo je jenjinou osobou; podobně jak Ježíš Kristus, kdo je Synem Božím, je též jinouosobou. Jinými slovy, je to osoba, kterou křesťané nazývají Antikristem. A nyníbudiž řečeno, že druhý příchod pseudotvůrců a Druhý příchod Pána JežíšeKrista se udá opět v obráceném směru. Tentokrát to bude dvojí zpětnéobrácení. Zatímco při svém prvním příchodu zahájili pseudotvůrci cestuv nejzevnějším stupni a skončili v duchovním světě, při druhémpříchodu vykročí ze svého vlastního pseudoduchovního světa, z nejnižšíhostupně (pro ně nejniterněšího) a skončí na planetě Nula, obklopené všemiúrovněmi, stupni a oblastmi zóny vymístění, od jejího nejvnitřnějšího(nejnižšího) až do toho nejzevnějšího – přírodního stupně zóny vymístění– planety Nula. Naproti tomu započne Druhý příchod Pána Ježíše Krista nena planetě Nula, jak to bylo při prvním příchodu, nýbrž v  tomnejniternějším Stvoření, v duchovním světě, odkud bude postupovat krok zakrokem, přes všechny úrovně, stupně a oblasti Stvoření a skončí na planetě Nulav těle, ve fyzickém těle Pána Ježíše Krista. Pomocí těchto procedurse mohou všechny úrovně Stvoření plně podílet na tomto dění.

Tvrzení o tom, že Druhý příchod Pána Ježíše Kristaskončí na vaší planetě v těle, ve fyzickém těle, přesně tak, jak tomu bylopři odchodu Ježíše Krista z vaší planety, ti přijde jako velképřekvapení, Petře, a všem tvým dětem, se kterými sdílíš toto zjevení. Jakznámo, Swedeborg i ty jste měli za to, že Druhý příchod Pána Ježíše Kristaje událostí čistě duchovní, bez hmotného projevu, tak, jak první příchod bylčistě fyzickou událostí. Swedeborgův i tvůj problém, Petře, byl v tom, žejste si vyložili Druhý příchod Pána Ježíše Krista ze stanoviska jeho počátečnífáze. V té fázi byl vskutku duchovní událostí bez jakékoliv fyzické čiliterní manifestace. Tuto událost jste vnímali z hlediska ukončenosti, myslelijste, že existuje jen jedna fáze Druhého příchodu. Toto je případ omezenéholiterárního způsobu myšlení. Je to porušením výše formulovaného duchovníhoprincipu: Cokoliv se začne v jednom stupni, místě, stavu, musí tam téžskončit. Jinak by to nemělo žádný smysl ani význam. Bylo by to nedokončenépodnikání.

Ovšem doslovný popis Druhého příchodu Pána Ježíše Kristav Biblí Svaté nemá žádný reálný význam. Symbolika, použitá v jehovylíčení, představuje to, co se děje s lidskou myslí ve chvíli Druhéhopříchodu. Závažnost těchto událostí je nesmírná a nevypočitatelná dležádných měřítek.

Druhý příchod pseudotvůrců umožňuje negativnímu stavu dostat sedo pozice jeho úplného odhalení v procesu jeho vítězství na planetě Nula.Takže musí skončit na planetě Nula. Druhý příchod Pána Ježíše Kristaumožňuje úplnou eliminaci a naprosté zrušení negativního stavu, proto také musískončit na planetě Nula. Není jiné cesty.

2.
Není možné úplné odhalení negativního stavu, ani plná znalost jeho pravé povahy,aniž by se poznal a zažil na vlastní zkušenosti jeho zdroj. Od začátku druhéhohistorického údobí na vaší planetě, jež začalo objevením se jeskynních lidí(lidských tvorů) (před 7 milióny let – pozn. zpracovatele), bylo lidstvosouženo mučivou nejistotou v otázce, proč negativní stav existuje, jakýmá účel a jak povstal. Četné pokusy odpovědět na tyto otázky nedotklyse ani povrchu pravdy o těchto záležitostech. Trvalo to až do chvíle napsáníknihy “Základy lidské duchovnosti”, kdy se začaly dostávat odpovědi na zmíněnéotázky.

Avšak nelze dát na tyto otázky plné, vyčerpávající a naprostouspokojující odpovědi, dokud nedojde k přímé účasti pravého zdrojenegativního stavu v tom, co rozpoutal v tomto časovém cyklu. Vzhledemk tomu, že planeta Nula byla určena k této konkrétní, celé avyčerpávající odpovědi, musí se tomu zdroji, pseudotvůrcům, dovolit, aby se vrátili,aby tak každý mohl na vlastní oči vidět a poučit se, proč a jak se všepřihodilo. Odpověď z jiného pramene, dokonce i přímo od Pána JežíšeKrista, by byla neuspokojivá, protože On/Ona ani kdokoliv jiný není původcem čizdrojem negativního stavu. Potvrzovat platnost se musí a je možno jen ze samotnéhopravého pramene. Toto je duchovně – vědecký princip jakéhokoliv předpokladu.

Je tedy návrat pseudotvůrců nezbytnou podmínkou pro eliminacinegativního stavu, jelikož je prameništěm odpovědí na všechny otázky tak životnědůležité pro multiversální poučení. Jen pseudotvůrci mají ty nejobsažnějšíodpovědi. Źe se pseudotvůrci musí vrátit na vaši planetu, je zřejmým faktem,vezme-li se v úvahu postavení vaší planety, které zaujímá v hierarchiiduchovní organizace. Žádné jiné místo neposkytuje nutné prostředky pro takovéspecifické, konkrétní, zkušenostní poskytování odpovědí a poučení.

3.
Náležité a hodnotné provozování plnosti přirozenosti pozitivního stavus plností povahy stavu negativního může nastat jenom z průzkumu zdrojůobou stavů a vyplývajících z nich důsledků, následků a výsledků.Předpokládá se, že pramenem pozitivního stavu je Bůh. A zdrojem stavunegativního má být ďábel a satan. Avšak, ač každý ví, že zdrojem pozitivníhostavu je Bůh, nikdo přesně neví, kdo je ďábel a satanáš. Má se falešnězato, že existoval jakýsi archanděl se svými anděly, jenž se rozhodl stát se bohem,a který proto byl shozen z nebe do vnějších temnot. Vnější tma je ovšem zónavymístění. Tento nehodný a vzbouřený archanděl se stal ďáblem a satanem. Ani seneví, jaký je rozdíl mezi ďáblem a satanem. Ve zjevení Ježíše Kristav kapitole 12 ve verši 9 je uvedeno: “A veliký drak, ten dávný had, zvanýĎábel a Satan, který sváděl celý svět, byl vyvržen.” V této kapitole drakje nazýván oběma jmény: Ďáblem i Satanem. Také je nazýván “dávným hadem”.Ve vnitřním smyslu tohoto verše

“drak” označuje VEŠKERÝ NEGATIVNÍ STAV;

“ten dávný had” jsou PSEUDOTVŮRCI;

“ďábel” představuje VŠECHNY DRUHY ZLA NEGATIVNÍHO STAVU;

“satan” jsou VŠECHNY NEPRAVDY NEGATIVNÍHO STAVU.

(Toto jsou důležité klíčové pojmy – proto jsou tak zdůrazněnyoproti jiným – pozn. zpracovatele)

V tomto verši se popisuje vypuzení lidské éry a všechpředsunutých pozic negativního stavu z domény stavu pozitivního az mezisvěta. Ve skutečnosti však nikdo neví, co je pravou povahou “tohodávného hada”, jak se projevuje, jak došlo k jeho vzniku, byl zahalen dohlubokého tajemství (samotnými pseudotvůrci – logicky, sami se nebudouodhalovat, pak by jejich ovládání nefungovalo – pozn. zpracovatele). Naproti tomuani nikdo v negativním stavu přesně neví, kdo je Pán Ježíš Kristus.Jak bylo popsáno v druhé kapitole této knihy, existuje nejméně sedm možnýchdohadů o jeho/Její přirozenosti. Většina lidských bytostí a tvorů v peklechse domnívá, že Ježíš Kristus je buď Synem Božím, nebo jakýmsiosvíceným člověkem, anebo někým, kdo nikdy neexistoval, ale byl vymyšlen lidmi prosebeklam i pro oklamávání jiných. Většina taky se domnívá, že ďábel a satan jepadlým andělem, či že byl původně bratrem Ježíše Krista – jak tomu například věří Mormoni – který se rozzuřil, když se dozvěděl, že Bůhdal přednost Ježíši pro funkci Spasitele. Spasitele čeho ? Nebyl-li žádnýnegativní stav, pak od čeho bylo nutno něco spasit ?

Tak tedy “bratr” Ježíše Krista, nazvaný Lucifer, stal sežárlivým a závistivým, i vzbouřil se proti BohuOtci. Toto jebláznivé uvažování plné rozporů. Pocity žárlivosti a závisti jsou negativnícity. Pocházejí z negativního stavu. Prožíval-li je Lucifer, syn Boha,pak tyto city vycházely z Boha. Odkud by jinak vycházely ? Vždyť tehdyještě neexistoval nějaký negativní stav. Protože každý pocit musí mít svůjzdroj, jediným pramenem těch pocitů musel mít Bůh. Takže podle tohotobláhového pojímání, Bůh je aktivátorem negativního stavu.

Tento bláznivý uzávěr nepřinesl nic, než více zmatenosti.Fakticky tedy nikdo v negativním stavu nemá správnou představu a ponětí opravé povaze jak pozitivního, tak i negativního stavu. Tím, že účastnícinegativního nemají náležité představy o těchto životně závažnýchvěcech, nemají možnost úplně odhalit pravou podstatu negativního života.Plné odhalení je možné jenom z pozice správných představ o tom, co je tapřirozenost. Jenom pseudotvůrci mají takové představy. Proto jen onimohou zobrazit a projevit plně pravou přirozenost negativního stavu. Toto jeúčelem jejich druhého příchodu.

Když toto vše se osvětlí, pak dojde k poslední fázi Druhéhopříchodu Pána Ježíše Krista. V této fázi budou moci členovénegativního stavu poprvé poznat, kdo je Pán Ježíš Kristus a co je pravoupřirozeností pozitivního stavu, v porovnání se stavem negativním v jehoplně vítězném rozpoložení na vaší planetě. Takové porovnávání je základempro plnost duchovního poučení ohledně přirozenosti negativního stavu, jakožto istavu pozitivního.

Jde zde o velké duchovní tajemství. Členové pozitivního stavunemohou plně poznat a prožít přirozenost pozitivního stavu, dokud nebude odhalenapovaha negativního stavu ve své plnosti a dokud nedojde k poslední fázi Druhéhopříchodu Pána Ježíše Krista na vaší planetě. Toto může býtdokonáno, jenom když na scénu vstoupí pseudotvůrci.

4.
Aby se docílilo všeho toho, co bylo výše vylíčeno, musí být rekapitulován procesaktivace negativního stavu. Nikdo přesně neví, jak byl negativní stav ve skutečnostikonkrétně aktivován. “Nové zjevení” poskytuje o této záležitosti jenomteoretické údaje. Nemůže předložit jasné, živé zobrazení. Takové ilustrovánípotřebují zvláště členové negativního stavu pro své konečné spasení.Nicméně, též mnoho členů pozotivního stavu o tom nic neví. Zdroj poznání senajde jen v historických záznamech, ukrytých v univerzalitě povšechnosti,k níž byl až donedávna uzavřen přístup. Jen Pán Ježíš Kristus apseudotvůrci vědí přesně, jak byl negativní stav aktivován. Pán JežíšKristus však nemůže, jsa absolutně pozitivním, zobrazovat ten proces živýmpříkladem na členech pozitivního stavu. Proto dojde k návratu pseudotvůrců ajim bude povoleno zobrazit ten proces od A do Z, použito vašeho rčení.

Co se zde bude dít, je to, že pseudotvůrci obnoví svéexperimentování, čímž budou moci zobrazit na živých příkladech proces aktivacenegativního stavu. Tedy každý obdrží odpověď v konkrétním vyobrazení naotázku, jak byl aktivován negativní stav. Bez odpovědi na tuto otázku negativní stavby nemohl být deaktivován a zrušen. Byl by stále motivován k tomu, abydéle trval ve svém jsoucnu i bytí, a to tak dlouho, až by to “jak” dostaloodpověď.

5.
Pán Ježíš Kristus má Své osobní, soukromé a intimní důvody, proč se chces pseudotvůrci setkat tváří v tvář, což je známo jenom Jemu/Jí. Tytodůvody nemožno zjevit, pokud nedojde k tomuto setkání.

Během prvního setkání, kdy pseudotvůrci byli uvězněni, působil JežíšKristus ještě z pozice relativní separace od Nejvyššího. Jedenz tajemných důvodů, proč Nejvyšší potřeboval fyzické tělo JežíšeKrista, bylo to, že předvídal jeho nutnost pro konečné, osudněnejzávažnější setkání. TOTO POSLEDNÍ SETKÁNÍ BUDE Z POZICE SJEDNOCENÍ,Z NOVÉ PŘIROZENOSTI PÁNA JEŽÍŠE KRISTA JAKO JEDNOTY VŠECH ELEMENTŮ, VČETNĚPRVKŮ VZATÝCH ZE ZÓNY VYMÍSTĚNÍ A PLANETY NULA, ELEMENTŮ, JEŽ BYLY TOTIŽPŮVODNĚ ZFABRIKOVÁNY PSEUDOTVŮRCI. Toto je to největší tajemství.K poslednímu setkání musí dojít v plnosti všech stavů a podmíneka na místě, kde negativní stav byl původně vyvolán. Duchovní válka skončí navaší planetě, neboť také začala na vaší planetě. Pseudotvůrci ji zahájili, jsouto oni, co ji také musí ukončit plnou porážkou. Jeden aspekt tohoto největšíhotajemství je, že PSEUDOTVŮRCI BUDOU PORAŽENI Z POZICE SVÝCH VLASTNÍCHFABRIKACÍ. Toto je naznačeno ve vnitřním smyslu Zjevení Ježíše Krista(Apokalypsy), kapitola 17, verše 16 a 17:

“A těch deset rohů, které jste viděli na tom dravci,
bude nenávidět nevěstku, zpustoší ji a obnaží,
bude jíst její tělo a spálí ji ohněm.”

“Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby splnili jeho záměr,
být jedné mysli a odevzdávat dravci své království,
dokud se slova Boží nevyplní.”

Ale je také tajemným faktem, že Pán Ježíš Kristusobsahuje v Sobě plnost přirozenosti zóny vymístění a planety Nula, poprovedení hybridizace a dinivizace (opětné přetransformování negací fabrikátuzpět do pozitivního stavu – pozn. zpracovatele) lidského těla, získanéhoběhem přebývání na vaší planetě. Jde zde o to, aby se PROKÁZALO PŘED TVÁŘÍPSEUDOTVŮRCŮ A VŠECH, NACHÁZEJÍCÍCH SE V NEGATIVNÍM STAVU I JINDE PO CELÉMSTVOŘENÍ, ŽE JE ZCELA MOŽNÉ MÍT TAKOVÝ DRUH TĚLA, JEŽ BYLO PŮVODNĚ VYTVOŘENOZ IDEJÍ POUHÉHO ZLA A SAMÝCH NEPRAVD, - A PŘECE BÝT ZCELA A ABSOLUTNĚPOZITIVNÍM BEZ JAKÉHOKOLIV BAŽENÍ ČI TOUŽENÍ PO ZLU A NEPRAVDÁCH.Pseudotvůrci totiž chvástavě prohlašovali, že nikdo nemůže být docela pozitivnía dobrý, když má takové tělo. Znovu je třeba připomenout, že zde spočívá tonejvětší tajemství. Protože toto tělo povstalo z prvků vaší planety, bude tovaše planeta, kde se tento fakt obrazně prokáže před tváří pseudotvůrců.V tomto aktu je obsažena i možnost spasení pro samé pseudtvůrce – což jejiné veliké tajemství. Tímto konečným aktem bude ukončen časový cyklus,v němž došlo k odehrání se všech těchto mystérií, a dojde pakk zahájení konečné fáze Posledního soudu (viz následující kapitolu).

Po tomto aktu a po dokončení Posledního soudu vejde do jsoucna abytí nový cyklus času, jenž se nazývá Nové nebe a Nová Země.

Ten/ta, co má uši, ať slyší a naslouchá tomu, co Pán JežíšKristus zjevuje k této kapitole.”

 

1140. Tajemství o pseudotvůrcích. (Přijal Petr D. F.) 10.2.1988.4:55 . . . hodin.

Místo: Santa Barbara, California, USA.

To, co zde cituji z knihy “Nové zjevení Pána JežíšeKrista” se týká životně každého člověka na Zemi, neboť každý mášat - hmotné tělo – zfabrikované pseudotvůrci ! ! ! Pochopení tohoto faktudává možnost řešení problému každého člověka na Zemi.

Tyto informace šiřte všemi směry, neobávejte se ničeho, hlavnědo škol – učitelům, úředníkům a vědcům a všem dalším zájemcům.Bude to velký průšvih pro pseudotvůrce. S láskou Ivo A Benda.

Kapitola šestá. (Strana 108 – 136.)

Dne 10. února 1988 ve 4:15 bylo ke mně slovo Pána JežíšeKrista, řkoucí:

“Mnoho bylo zjeveno ohledně povahy pseudotvůrců a jejich metod,jakým byl aktivován negativní stav, v knihách “Základy lidské duchovnosti”a “Kdo jsi a proč jsi zde ?”. Tehdy poprvé v dějinách lidstva na vašíplanetě byly odhaleny původ a podstata negativního stavu. Dříve, než bylo totoodhalení, nikdo přesně nevěděl, jak negativní stav vešel do jsoucna a bytí.

Nejběžnější historka, uznávaná většinou lidí, se odvozujez dosavadního smyslu několika míst v Biblí svaté. Na příkladv Judově epištole ve verši 6 (tato epištola má jen jednu kapitolu) se píše:

“Ach ty anděly, kteří se nedrželi svého panství, ale opustilipříbytek svůj,
On k soudu velikého toho dne vazbu věčnou v temnotě schoval.”

Z tohoto údaje se vyvozuje, že původ negativního stavu lzenalézt u andělů Božích, kteří z nějakého či jiného důvodu se rozhodlirebelovat proti Bohu a odejít z pozitivního stavu nebe a založit svou vlastnídoménu. Není zde však řečeno, proč andělům se vůbec mělo zachtít udělat něcotak bláznivého. Mohlo by se zdát, že hodně toho v hlavě neměli, když přišlina takovouto hloupost. Ovšem výše citovaný údaj neobsahuje žádný vnitřníduchovní smysl. Žádná epištola jej nemá, jak již bylo zjeveno skrze Swedeborga. Jeto však jiné s jinými údaji v Biblí svaté, které vnitřní, duchovnívýznam mají. První může být nalezen u proroka Izaiáše, kapitola 14, verše 12-15:

“Jak jsi spadl z nebe, Ó, Lucifere, synu rána !
Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů !
A v srdci sis říkal: “Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Božíhvězdy;
zasednu též na hoře setkávání na nejzazším severu;
vystoupím nad výšiny oblaků, budu jako Nejvyšší.”
“Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy !” ”

Doslovný smysl těchto veršů napovídá, že existovala osobajménem Lucifer (ranní hvězda), který byl synem Božím, a který se rozhodlsvrhnout Nejvyššího a sám se stát Bohem. Následkem této pošetilé pýchy bylo to,že Bůh vyhodil Lucifera z pozitivního stavu. Po tomto činu se Luciferusídlil v zóně vymístění (mimo pozitivního stavu), založil všechny pekla azahájil své trvalé válčení proti Bohu a všem členům pozitivního stavu.Nicméně, dokonce i v doslovném smyslu, tento údaj je vytržen z kontextukapitoly. Týká se osudu babylónského krále, jenž byl vylíčen jako Lucifer. Vevnitřním, duchovním smyslu tento údaj nemá vůbec co činit s nějakouzvláštní osobou či pozemským králem. V žádném případě se netýkánějakého anděla, archanděla či jiného hodnostáře pozitivního stavu. Vztahuje sevšak na veškerý negativní stav, reprezentovaný Babylonem a jeho vladaři. Popsán jezde proces aktivace negativního stavu a jeho konečného zániku. Źádný jiný významse nemá vyvozovat z výše citovaného textu.

I ještě význačnější v tomto ohledu je to, co vylíčilprorok Ezechiel v kapitole 28 ve verších 12-19:

“Toto praví Pán Bůh:
“Byl jsi znak dokonalosti, plný moudrosti a dokonce krásný.
Byl jsi v Edenu, zahradě Boží;
Pokrývaly tě všechny drahokamy:
Sarndonyx, topas a diamant, beryl, onyx a jaspis, safír, tyrkys a smaragd se zlatem.
Dovedné zhotovení tvých tamburin a píšťal bylo připraveno na den, kdy jsi bylstvořen.”

Byl jsi zářivý cherub ochránce; Já jsem tě ustanovil;
Pobýval jsi na svaté hoře Boží; Procházel ses uprostřed ohnivých kamenů.
Byl jsi dokonalý ve svých způsobech ode dne svého stvoření,
dokud se v tobě nenašla nepravost.

Pro hojnost tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsizhřešil;
proto jsem tě svrhnul jako znesvěcenou věc ven z hory Boží,
a vyhladil jsem tě, cherube ochránče, z prostředku ohnivých kamenů.

Povyšoval ses kvůli své kráse, svoji moudrost jsi zkazil kvůlisvé skvělosti;
Svrhl jsem tě k zemi, položil tě před krále, aby mohli na tebe zírat.
Znesvětil jsi své svatyně množstvím svých nepravostí, nepravostí svých obchodů;
proto jsem rozhořel oheň z tvého středu; ten tě pohltil,
a Já tě obrátil v popel na zemi před očima všech, kteří tě spatřili.
Všichni z lidí, kteří tě znali, se nad tebou zděsili;
stal ses hrůzou, a nebudeš již nikdy navěky.” ”

V doslovném smyslu tento text pojednává o zničení tyrskéhokrále. Ve vnitřním, duchovním smyslu, je zde obsaženo vyprávění opseudotvůrcích, čili o prvních lidech na planetě Nula (tehdejší Zemi), u nichž sezrodil nápad aktivace negativního stavu.

Popisuje se jejich původní stav velkého vědění, moudrosti, vědya schopností, jež byly použity při nastolování negativního stavu všech druhů zlaa falešností.

“Byl jsi v Edenu, zahradě Boží” zde znamená býtv přírodním stupni Stvoření Nejvyššího. Skutečný přírodní Vesmír jevnímán a pojímán jako Boží zahrada neboli Eden. Drahokamy, které jsou zdevypočítávány, znamenají rozličné hluboké duchovní, duševní a přírodníznalosti a inteligenci, jimiž byli obdařeni, a také vědu genetického inženýrství(“množství tvých obchodů”).

“Byl jsi zářivý cherub ochránce” označuje jejich umístěníve Stvoření – v nejvnějšnějším stupni, jenž je vnímán jako obalujícíkůže veškerého Stvoření. Negativní stav nemůže být počat nikde jinde, nežv nejzevnějším přírodním stupni Stvoření.

“Pobýval jsi na svaté hoře Boží” značí, že lidé na tétoplanetě byli původně integrální součástí pozitivního stavu.

Dokud se v tobě nenašla nepravost” znamená otázku,kterou položili tehdejší učenci:

“Jak by VYPADAL ŽIVOT,
kdyby byl odvozován ne z duchovních principů a ne od Nejvyššího,
NÝBRŽ ZE
STUPNĚ PŘÍRODNÍHO,
z nejvíce zevního postavení Stvoření,
nikoliv z nejniternější pozice Stvoření, jak tomu vždy bylo ?”

Ptát se takto znamená UČINIT TEN NEJPRVNĚJŠÍ kroksměrem k plné aktivaci negativního stavu. Proto se to považuje za“nepravost”, kvůli ohromným duchovním důsledkům a následkům, které to má proveškerý přítomný časový cyklus Stvoření !

Pro množství tvých obchodů” znamená ROZSÁHLOUEXPERIMENTACI V GENETICKÉM INŽENÝRSTVÍ A FABRIKACI ROZLIČNÝCH ŽIVOTNÍCHFOREM, jež nejsou přímo odvozeny ze žádných pravých duchovních principů. “Tvénitro se naplnilo násilím, a ty jsi zhřešil” označuje, že vědci se následkemúspěšného genetického inženýrství stali hlavní hnací silou lidstva směremk nastolení negativního stavu a vnucením své vůle a volby (“nitro”). Tentosvobodný výběr měl za následek to, že se objevil hřích. “Hřích” nenínic jiného, než využití vlastní svobodné vůle a volby pro nesprávnýneduchovní účel neboli pro vlastní výhodu bez ohledu na obecné dobro či na PánaJežíše Krista (tenkrát Nejvyššího). Toto vede k znesvěcení pravýchduchovních principů, což je zřejmé ze slov: “Proto tě svrhnu jako znesvěcenouvěc z hory Boží.”. “Srazit z hory Boží” označuje být vyloučenz pozitivního stavu Stvoření a upadnout do Zóny vymístění. Verše, kterénásledují za tímto údajem, popisují budoucí osud aktivátorů negativního stavu(“... a nebudeš již nikdy více navěky.”). Toto teprve nastane. Pojem “Lucifer”byl vysvětlen jinde (viz stránky 10-11 v první kapitole knihy “Chápání anaplnění našeho pozemského života” a na stránkách 17-18 první kapitoly knihy“Čtvero pojímání duchovní struktury Stvoření.)”

Tudíž ze shora popsaného a vysvětleného má být očividné zas azas, že nikdo z jedinců duchovního světa by nemohl chtít ani byl schopen dátpůvod negativnímu stavu. Historie a tajemství pseudotvůrců byly zahaleny velkounevědomostí a z převážné části o nich nebylo nic dáno znát nikomu, až dodoby uveřejnění knihy “Základy lidské duchovnosti”. Přesto je tu nějakýnepřímý následek jejich existence na vaší planetě, a to ve formě obskurníchzkazek o Lemurii, Atlantidě, El Dorádu a v podobných vyprávěních. Nikdopřesně neví, co ty země znamenají, kde se nacházely na vaší planetě, by zdavůbec existovaly. Dosud nemáme žádný hmatatelný, přesvědčivý důkaz o jejichexistenci. Konec konců, jak si vzpomínáte z knihy “Základy lidskéduchovnosti”, postarali se pseudotvůrci velmi pečlivě o to, aby byly důkladněvyhlazeny z povrchu pozemského všechny stopy jejich existence.

Swedenborg něco zjevil o Zlatém, Stříbrném a Bronzovém věku atd.není v jeho spisech žádná přímá zmínka o existenci pseudotvůrců, vyjmajakési vědomí toho, že na vaší planetě býval stav čistých duchovních principůlásky a moudrosti. Tento stav se postupně zhoršoval až do tak zvaného Pádu. Avšakze spisů Swedenborga nelze vyvozovat pravou znalost a pochopení původu negativníhostavu. V jeho době nikdo nebyl připraven na to, aby snesl plný rozsah takovéhopoznání. Duchovní podmínky tehdy byly takového druhu, že nebylo vhodné zjevit o tomvíce. Nicméně vnitřní smysl některých vyprávění zaznamenaných v Biblísvaté obsahuje tuto plnou znalost. Avšak nikdo nemá klíč k rozluštění tohovnitřního smyslu. Ten klíč byl schován úmyslně, aby se dovolilonegativnímu stavu projevit naplno svou povahu. Kdyby klíč byl přístupnýdříve, než došlo k tomuto odhalení, nikomu by se nezachtělo zůstatv negativním stavu. Negativní stav by neměl příležitost prokázat svůjvýznam. V takovém případě by bylo Stvoření nesmírně ZNEPOKOJENO, že takživotně osudná a závažná ODPOVĚĎ CHYBÍ. Bylo by ve své životní povaze –činit volbu, OCHUZENOU o jednu z nejdůležitějších znalostí – CO NEVOLIT.

PŘÍBĚH O PSEUDOTVŮRCÍCH

Poznámka zpracovatele: Čtenář nechť dobře pojme definicepojmů, které jsou zde zavedeny, jinak nepochopí smysl důležitých událostí,které jsou zde popisovány. Dobře rozlišujte, co tvoří Stvořitel –je stvořeno, a co utváří pseudotvůrce z podkladů Stvoření bez souhlasuStvořitele – co je utvořeno ! Důležité je si všímat vytváření 3myslí z původní jedné mysli sentientní bytosti – čistě Stvořenéod Stvořitele. 3 myslí proto, aby ji bylo možno kontrolovatříditpseudotvůrci, obdobně, jako řídí, ovládají a utvářejí na Zemi manažeřinějakou firmu !

Tentokrát je možno přistoupit ke zjevení některých dodatečnýchinformací o tajemství pseudotvůrců. Příběh o pseudotvůrcích má svůjzačátek ve Svaté Bibli, v druhé kapitole Genese, verši 15,s pokračováním k verši 26 kapitoly jedenácté téže knihy. Vše, conásleduje po tom verši, jsou historické události, v nichž jsou ukrytá duchovnítajemství hlubšího významu, vztahující se na následky aktivace negativního stavu,k přirozenosti Nejvyššího a Jeho/Její inkarnaci na vaší planetě, naJeho/Její zápasy s pekly, k jeho/Jejímu vkročení a pobytu v peklech,k procesu spasení a, což je nejdůležitější, k procesu Jeho/Jejífúze, kdy se stane Pánem Ježíšem Kristem.

Takže prvních jedenáct kapitol Genese nemá vůbec žádnýhistorický význam. Tam je vylíčeno hluboké tajemství aktivace negativního stavupseudotvůrci a jak se odehrálo. Činnost samého prvního člověčenstva navaší planetě je popsána ve verších 19-20 druhé kapitoly Genese v Biblísvaté. (Poznámka o pojmech “člověčenstvo” a “lidstvo”. Termín “člověčenstvooznačuje první skutečné lidi, žijící na pravé planetě Zemi. (PraváZemě je skutečná podstata Země, ostatní “Země” v jiných dimenzích jsoujejí odlesky a nejsou tedy pravé – toto je třeba rozlišovat – pozn.zpracovatele). Pojem “člověk” značí jak ženský, tak i mužskýprincip. Termín “lidstvo” se vztahuje pouze na lidi, zfabrikovanépseudotvůrci a umístěné na planetě Nula (planeta Nula jenejzevnějšnější odlesk skutečné podstaty planety Země – pozn. zpracovatele).Opět zahrnuje jak ženský, tak i mužský rod.) “Adam” reprezentuje toto lidstvo.Adam nebyl jedna samotná osoba, jak tomu stále ještě mnozí na vaší planetěvěří. “Adamem” se popisují první androgynní lidé (obojpohlavní lidé– pozn. zpracovatele). Měli za účel přichystat určitou dimenzi na téplanetě pro aktivaci negativního stavu umístěním všeho na této planetě do vhodnépozice k tomuto účelu a stavu.

“Fakt o těchto přípravách je skryt ve slovech verše 20: “Člověktedy pojmenoval všechen dobytek, ptactvo ovzduší i všechnu polní zvěř !” “Pojmenovat”v této souvislosti znamená ODHALIT a OZNAČIT určité důležité OBSAHY aIDEJE v rozličných oblastech VĚDOMĚ CÍTÍCÍ MYSLI (dobytek, ptactvo,zvěř), které se staly osudově závažnými pro genetické inženýrství, přípravuto pro aktivaci negativního stavu.

V této konotaci

dobytek” znamená genetický kód pro vývoj niternýchoblastí budoucí lidské mysli.

Ptactvo” znamená genetický kód pro vývoj vnitřníchoblastí té mysli;

a všechna polní zvěř” je genetickým kódem provývoj všech aspektů vnější mysli.

Navíc znamenají tyto tři pojmy také rozmanité duchovní stavy,jimiž je nadělena mysl skrze tyto genetické kódy.

V předcházejícím verši té kapitoly, verši 19, se tvrdí: “ZeZemě vytvořil Pán Bůh všechnu zvěř polní a všechno ptactvo ovzduší,přinesl je Adamovi, aby viděl, jak je nazve. A jak každého živého tvora Adam nazval,tak se jmenoval.” Povšimněte si, prosím, že slovo “dobytek” se nezmiňujev tomto verši. (Bůh nepřipravoval genetický kód pro vývoj niternýchoblastí budoucí lidské mysli – pozn. zpracovatele.) Náhle se objevuje nasamém začátku následujícího verše (20). Také se zde liší pořadí jejichpojmenování. Ve verši 19 na prvním místě stojí polní zvěř a po nínásleduje ptactvo. Ve verši 20 nejdřív přichází dobytek, na druhémmístě je ptactvo a zvěř polní je na třetím místě. Máte zde situaciponěkud obrácenou. Což není jen tak náhodou.

Ze Země” znamená z idejí sentientní mysli.V tomto ohledu je to z idejí vnější mysli, z nichž zvěřpolní je utvořena. Není stvořena, nýbrž UTVOŘENA. Stvořené je vždypůvodní. Utvořené se odvozuje z něčeho, co již bylo stvořeno. “Polnízvěř” též znamená všechny lidské city v jsoucnu i bytí. “Ptactvoovzduší” označuje všechny duševní a přírodní vědomosti v jsoucnu abytí. “Přinést je k Adamovi” znamená, že všechny tytovědomosti i city byly vštěpeny prvnímu lidstvu, takže nic nescházelo v jehoschopnostech náležitě volit. “Aby viděl, jak je nazve” značí jejichužití a využití ve snaze docílit plné kontroly nad všemi zákony, kterévládnou nad životem člověčenstva (prvních skutečných lidí – pozn.zpracovatele). Toto se označuje slovy: “Jak každého živého tvora Adam nazval,tak se jmenoval”. “Nazvat” znamená použít a uplatnit. “Takse jmenoval” znamená plnou kontrolu nad všemi zákony, které vládnou životemčlověčenstva a jeho přirozeností.

Aby se mohl řádně aktivovat negativní stav, je nutno mít úplnouznalost všech zákonů, schopných produkovat život. Jde tu o to, že prvnílidé, stvoření přímo Nejvyšším, nemohli zcela aktivovat negativní stavsami od sebe, protože byli stvořeni plně z elementů pozitivního stavu.Vše, co přichází přímo od Nejvyššího, nemůže vytvářet nic záporného.Z toho důvodu se lidem poskytne plná znalost, jak produkovat život.Následně jej začnou vytvářet. Ten život teď není odvozen přímoz nejvyššího, nýbrž jen nepřímo – prostřednictvím těchto lidí. Atoto je přesně to, co se popisuje ve výše citovaných dvou verších.

Přidané slovo “dobytek” znamená, že ti lidé byli schopniobjevit také zákony, řídící duchovní principy, na jejichž základě je vybudovánaNejniternější duchovní mysl. To, že pořadí je zde zcela obrácené,znamená, že získáním takové znalosti mohli tito lidé rozeznat skutečnost, že abymohli započít cokoliv nové, musí postupovat nejdříve podle řádu Stvoření – z nitranavenek.

Duchovní je první (dobytek),

duševní je druhé (ptactvo ovzduší)

a přírodní čili fyzické je třetí (zvěř polní.

Že Pán Bůh dal tomu jiné pořadí značí, že touhalidí pro vědění předchází samo vědění. Bez náklonnosti nelze mít silnoumotivaci k tomu, aby se něco dělalo nebo poznávalo. Proto náklonnostpřichází první. Avšak při třídění tohoto poznání je třeba od počátkupostupovat podle multiversálního řádu.

“Ale pro Adama se nenašel pomocník jemu přiměřený” označuje,že ti lidé neměli žádnou pravou náklonnost pro aktivaci negativního stavu.Jediné, co byli ochotni učinit, bylo předání nahromaděného poznání ve věcigenetického inženýrství a produkce nových životních forem, jakožto i jinýchohromných vědomostí, jimiž byli obdařeni. Takže až ta znalost byla klasifikována,náležitě uspořádána a zaznamenána ve všech genetických pamětních bankách(“Adam pojmenoval”), byli původní androgynní lidé z planety Země odvoláni.Z této genetické pamětní pokladnice byl vytvořen nový typ člověčenstva,v němž byly odděleny principy femininity a maskulinity. Pokud sivzpomínáte, obsahovala androgynní forma stejně oba elementy v plném jejichprojevu. Z té formy, vlastně z genetického materiálu, který byl zdeponechán, povstalo nové plemeno lidí ve svém jsoucnu i bytí – rozštěpené namužskou a na ženskou fyzickou formu. Tyto události jsou vylíčeny ve verších 21až 25 v druhé kapitole první knihy Genese v Biblí svaté. “A Pán Bůhzpůsobil, že Adam upadl do hlubokého spánku, a usnul” značí odvolání prvníchlidí z planety Země. “Vzal jedno z jeho žeber” znamená použitígenetické pamětní banky a materiálu, ponechaného prvními lidmi, za účelem odlukymaskulinního a femininního principu. “A uzavřel to tělo v tom místě”označuje nahrazení přímého prožívání jednoty všech principůmaskulinity a femininity a všech duchovních faktorů jim odpovídajícíchnepřímým, skrze vnímání jejich vnějších projevů ve formě rozdílnýchfyzických těl.

To, že dokonce i po tomto aktu se další lidé na Zemi ještějmenovali “Adam”, znamená, že byli utvořeni z genetické pamětní zásoby az jiného materiálu originálních lidí. Lze to poznat z příštího verše(23): “Toto teď je kost z mých kostí a tělo z mého těla ! Ať ženou senazývá, vždyť z člověka vzata jest.” Tento verš, tak jako všechny veršezde a jinde, ve vnitřním smyslu Biblí svaté mají mnohočetné významy. Vztahuje sena mnoho jiných záležitostí mimo řečeného. Několik z těchto rozmanitýchduchovních věcí bylo zjeveno ve spisech Swedenborga. O dalších byla zmínkav předešlých knihách zprostředkovatele tohoto přenosu. To, co se zde nynízjevuje, týká se jen tajemství pseudotvůrců.

“Vzít z člověka” znamená v probírané souvislostiplnost duchovního stavu obou principů, jak byly reprezentovány androgynními lidmi.“Člověk” neznamená muže. “Ať ženou se nazývá” značí odloučenífemininní formy a jejích duchovních činitelů od původního zdroje –člověka – androgyna. V této konotaci žena neznačí ženský rod.Znamená odpojení femininního principu od jeho původně jednotného zdroje. Jezde popsána struktura, jež se stane základnou pro aktivaci negativního stavu, jaknaznačuje jeden z vnitřních smyslů, mající vztah k této věci,v následujícím verši (24). “Proto opustí člověk svého otce i matku apřipojí se ke své manželce a stanou se jedním tělem.” V této zvláštnísouvislosti “člověk” představuje jak ženský, tak i mužský rod. Že “člověkopustí svého otce i matku” znamená odloučenost od vlastního duchovníhozdroje. Zde “matka a otec” značí Nejvyššího – jednoho Absolutníhorodiče. “Připojí se ke své manželce” označuje zde, že se vzdá svéhoduchovního dědictví a bude vše vyvozovat ze své zevnější, osobní“egotisované” přirozenosti. “Manželka” v této souvislosti znamenávlastní přirozenost odvozenou z vnější mysli. “A stanou se jednímtělem” značí, že vše se bude odvozovat z vnějších senzuálně –senzorických vjemů, nikoliv z nitra či z duchovních principů.

Verš 25: “Oba dva byli nazí, člověk i jeho manželka, alenestyděli se”. Tento verš popisuje duchovní stav druhých, tělesně rozloučenýchlidí, kteří přišli po odchodu androgynních lidí z planety Země. “Býtnahý” značí nebýt ještě zkažený negativním stavem. Je to stav nevinnostipředcházející stavu hanby – aktivaci negativního stavu.

Třetí kapitola Genese ve svém vnitřním smyslu se veskutečnost věnuje popisu procesu aktivace samotného negativního stavu. Dourčité míry tento proces byl odhalen v knize “Základy lidské duchovnosti”v poslední kapitole knihy “Realita, mýty a iluze” a v knize “Kdo jsi aproč jsi zde ?”. Některé závažné aspekty tohoto procesu již byly zjeveny veSwedenborgových spisech. Čtvrtá kapitola Genese ve svém vnitřním smyslu odrážímimo jiné duchovní stav a podmínky, v nichž žili lidé zrození jiným způsobemnež přímým nadělením Nejvyššího. Toto je narození podle vědeckýchgenetických principů, nikoliv podle principů duchovních. Tímtočinem napevno nastupuje duchovní úpadek lidstva. Tento fakt se odrážív příběhu o Kainu, jenž zabil svého bratra Ábela. “Ábel” označuje čistotuduchovních principů, odvozených z lásky Boží a z lásky k Bohu.“Kain” znamená separaci těchto principů od té lásky. Plnost duchovnídeteriorace a dominance negativního stavu nemůže dojít k plodnému dozrání,pokud je tu jakékoliv vědomí Boží lásky a jakýkoliv stupeň lásky k Bohu.Takové cítění odstrašuje od plné manifestace povahy negativního stavu. Veskutečnosti jeden z mnoha aspektů hlubšího významu vnitřního smyslu vraždyÁbela Kainem je vylíčení procesu genetického inženýrství a manipulace, jimiž bylyhlavní duchovní principy vztahující se k pravé lásce (Ábela) odstraněny neboumrtveny v genech, ze kterých se měly zfabrikovat příští generace lidí. Namístě toho jsou nahrazeny sebeláskou a láskou k zevnějšnostem (Kain). Takoválásky zatemňuje vnímání pravdy a vede k vývoji jejích zkreslenin a ke zrodunaprostých nepravd a zel.

Pátá kapitola Genese ve svém vnitřním smyslu popisuje, mimojiných věcí, duchovní stav každé následné epochy, jež nastoupily po aktivacinegativního stavu. Jména osob v té kapitole jsou odrazem obsahu a idejí,které vládly v každé následující epoše, a stupně jejího zla a nepravd. Věkzmíněných osob odráží či obsahuje popis kvality, životního stylu a vědeckéinteligence a znalostí, které vlastnili lidé té které následné epochy. Tato číslaneříkají nic o skutečném tělesném věku nebo časovém trvání. Fakticky každáepocha v té době trvala přibližně dva milióny let (více, či méně,v závislosti na její jakosti, kterou bylo potřeba projevit, aby další krokúpadku mohl dojít ke svému plodnému dozrání).

V základě existovalo dvanáct takových epoch, každáměla svou výrazně odlišnou kvalitu a obsah životního stylu, jakožto i stupněvědění ve věci genetického inženýrství. Končily plnou ztrátou jakéhokolivnáležitého duchovního vědomí a záměnou pravých duchovních principů potopounepravd, zkaženosti a bezbožnictví. Tento konec je popsán v niterném smysluv šesté a sedmé kapitole Genese v Biblí svaté – příběhem o Velképotopě. Prvním dvanácti epochám předcházela epocha androgynních lidí,kteří na tento svět přišli z přímého nadělení Nejvyššího.Sama první epocha z těch dvanácti je ta, ve které přímé naděleníbylo NAHRAZENO vědeckým biklonováním, jak je popsáno v knize “Základylidské duchovnosti”. Tato epocha trvala v pojetí fyzického času nejdéle– přibližně dvacet pět miliónů let.

Na konci dvanácté epochy, popsané v šesté kapitoleknihy Genese v Biblí svaté, bylo prováděno nejpronikavější genetickéexperimentování. Výsledkem těchto pokusů byla produkce rozličných životníchforem, převážně negativního rázu. Tyto produkované jedinečné živočišné formyna vaší planetě jsou označovány vašimi učenci různými paleontologickými termíny(jako např. dinosauři). Ve stejnou dobu docházelo na vaší planetě k jinýmrozmanitým vědeckým pokusům. Jeden z nich skončil pečlivě naplánovanoukatastrofou, jež spustila doby ledové a jiné fenomény, které rozštěpilykůru vaší planety a rozdělily jednu pevninu na několik kontinentů. Tento procesvyústil vyhlazením většiny živočišného a rostlinného životaexistujícího tenkrát a vytvořeného pseudotvůrci. K tomu došlo obzvláštěběhem dvanácté epochy jejich přítomnosti na vaší planetě. Dvanáctáepocha skončila Velkou potopou, po níž vešla do jsoucna a bytí nová,docela jiná epocha. Nová epocha ve skutečnosti počala historii jeskynníhočlověka a moderních dějin, jak se objevují na vaší planetě v přítomnédobě (posledních 7 miliónů let, z toho 4 milióny let lidských dějin –pozn. zpracovatele).

To, jak se pseudotvůrci usadili v peklech, je vylíčenove vnitřním smyslu první části jedenácté kapitoly knihy Genese.

Noemův příběh se vztahuje na akt Nejvyššího, jímž zachovalurčitý stupeň duchovní uvědomělosti, jako semene pro budoucí duchovníznovuprobuzení. Popotopní epocha, kterou označuje slovo “Noé” a jehoodvozeniny – synové: Šém, Chám a Jáfet, odráží postupné zatlačenínáležitého duchovního vnímání s ohledem na praktickou upotřebitelnostduchovních principů. Což znamená, že bylo nutno podržet určitý stupeň znalostipravdy o duchovních principech, ale nebyla žádná motivace ani přání žít ve shoděs těmi duchovními principy. Znalost sama o sobě musí být zachována bezohledu na to, na jaké je úrovni. V té době tato znalost byla ještě vědomá.Později, zvláště pak ve většině případů v přítomné době je nevědomá,uložená v hlubších záhybech Nejniternější duchovní mysli, v téčásti, jež se nazývá univerzální vědomí.

Žádné znovuprobuzení ani spasení všech lidíz negativního stavu, ba ani úplná eliminace negativního stavu nejsoumožné bez zachování vitální a osudně závažné znalosti pravdy ohledněpravých duchovních principů. V Biblí svaté toto zachování se nazývá“ostatky” či “zbytky”. Jenom ostatky či zbytky budou spaseny. Takže processpasení je možný jenom z pozice těchto ostatků nebo zbytků. V tédobě, kdy bude negativní stav úplně odhalen, a po vyčerpání jeho užitečnosti,budou otevřeny u každého dveře k těmto zbytkům: Veškeré poznatky pravdy opravých duchovních principech i všechny jiná tajemství o aktivaci negativního stavuvstoupí do vědomého uvědomění každého; a učiní se poslední volba ohledněvlastní pozice čili toho, kde kdo bude chtít být. Tímto posledním krokem skončíéra negativního stavu. Celý časový cyklus, v němž toto vše proběhlo, seuzavře a nový cyklus času – bez negativního stavu a bez pekel – vejdev jsoucno a bytí.

Noemova epocha představuje vědomé nahromadění pravdy, alene natolik dobra. Následující epocha, popsaná Noemovými syny, odráží genetickoumanipulaci pseudotvůrců, jíž se takto nahromaděné poznatky zcela vytlačíz vědomého uvědomění a umístí do nevědomého módu lidské mysli, kterousami geneticky zfabrikovali. Toto je doba, kdy zcela DOZRAJE ideová koncepcejeskynního člověka. V této době došlo k ZPĚTNÉMU CESTOVÁNÍV ČASE, před DOBU STVOŘENÍ PLANETY ZEMĚ, což je popsáno ve druhém verši11 kapitoly v Genesi. Toto se tam uvádí:

“I stalo se, že když cestovali od východu, nalezli pláňv zemi Sinear, a bydlili tam.”

Když cestovali od východu” v této souvislosti má dvojívýznam.

Jeden značí cestování zpět v čase za účelemŘÍZENÍ VÝVOJE VAŠÍ PLANETY A VYKONÁVÁNÍ VLIVU NA JESKYNNÍHO ČLOVĚKA AVYVINUTÍ ZCELA ROZDÍLNÉHO L I D S T V A, nikde ani nikdy předtímneexistujícího.
Druhý význam je v tom, že DOCELA OPUSTÍ POZITIVNÍ STAV A PRAVÉ STVOŘENÍ AUSÍDLÍ SE V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ.

“Nalezli pláň v zemi Sinear”, kde “pláň”souvztaží s pekly.

Země Sinear” souvztaží se zónou vymístění.

Sinear” je kódové jméno pro Babylon.

Babylon” je pak kódovým jménem pro veškerýnegativní stav se všemi druhy zla a nepravd v jeho aktivovaném a dominantnímzpůsobu.

Když se jednou pseudotvůrci zařídili v peklech, postoupilik dalšímu experimentu s genetickým materiálem, který získali od prvníchlidí. Že provádění těchto pokusů bylo založeno na zcela falešných premisách, jezřejmé ze slov následujícího verše (3) v kapitole 11 Genese:

“Měli cihly místo kamení”.

Cihly” souvztaží se všemi falešnými pojmy,které nahradí pravdu – “kámen”.

“Nuže, nadělejme cihel, a důkladně je vypalme” znamená produkcidocela nového druhu falešných představ, které byly pevně ustanoveny jako stylneduchovního života, jenž měl dominovat nad lidstvem na vaší planetě.

“Měli asfalt místo malty” značí zlý úmysl.

Vše toto bylo prováděno se zlým úmyslem, aby se DOKÁZALO,že život na vaší planetě NEPOVSTAL Z DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ NEJVYŠŠÍHO,nýbrž ze samotné přírody či od pseudotvůrců – falešných bohů. Slovo “asfalt”má tuto zvláštní souvztažnost.

Budování babylonské věže symbolizuje úsilí pseudotvůrcůo zřízení bašty přímo v nebesích a svrhnutí vlády Nejvyššího. Toto jeprorockým vylíčením budoucího usilování pseudotvůrců právě v době, kdymělo dojít k inkarnaci Ježíše Krista – cestovat dál zpátkyv čase, před čas a prostor, před započetí Aktu stvoření. Účelem tohopokusu bylo zablokovat proces Stvoření, a namísto toho nastolit plnou vládupseudotvůrců, zfabrikovat vlastní pseudostvoření, jež by se zcela podřídilo jejichvládě bez jakékoliv účasti Nejvyššího. Pokud si vzpomínáte, tento krok nebylodovoleno podniknout a ta zvláštní znalost cestování v čase bylapseudotvůrcům navždy odebrána. Také byli odloučeni od všech v zóněvymístění a uzamčeni ve speciálním stavu a na místě, známém až donedávnajenom Pánu Ježíši Kristu. Tímto aktem Pána Ježíše Krista končípříběh o pseudotvůrcích – prozatím.

Nicméně přetrvávají následky jejich činnosti, historie jejichfabrikací – nyní existující lidé a jiní tvorové v peklech av ostatních končinách zóny vymístění. Bude to trvat do doby úplnéeliminace negativního stavu. Pamatujte si, prosím, že každý čin nebo činnost,každá idea a její projev se může potvrdit ve své platnosti jenom podle svýchdůsledků, výsledků a následků. Tedy negativní stav musí dál pokračovat aždo doby, kdy se všechny tyto důsledky, výsledky a následky projeví, zpřítomní auskuteční. Takto se získává pravé poznání. Nic se vpravdě nemůže poznat beztohoto zobrazení. Následky, výplody a výsledky aktivit pseudotvůrců jsou plněznázorněny v kvalitě života lidí na vaší planetě počínaje dobou, kdy seobjevil jeskynní člověk. Pokud si vzpomínáte, byl jeskynní člověk zfabrikovánpseudotvůrci za tím účelem, aby svedli budoucí vědce uvěřit klamu, že lidštítvorové pochází z opic evolučním procesem, a ne z jiného duchovníhopramene. Většina vědců na vaší planetě dosud ještě věří tétoFALEŠNÉ BAJCE. (A tato falešná bajka se učí jako ovládací program ve většiněškolách po celé planetě – pozn. zpracovatele.)

Nyní je z dosud řečeného v této kapitole jasné, ževaše planeta má DVĚ výrazně odlišné historie.

(1)
Jedna je historie o pseudotvůrcích a jejich předchůdcích – než se vystěhovalido zóny vymístění a než přestěhovali fyzický stav jedné dimenze samé planetyZemě. (Přes 100 miliónů let – pozn. zpracovatele.)

(2)
Druhá začíná příběhem jeskynního člověka a pokračuje až dopřítomné doby. Toto bude pokračovat do chvíle, kdy negativní stav se ujme všívlády a dočasně zvítězí na vaší planetě. Okamžik toho vítězství budeznamenat konec druhého údobí. (7 miliónů let – pozn. zpracovatele.)

(3) Plná dominance negativního stavu.
Zde započne třetí perioda. Kvalita a obsah tohoto údobí nemohou být toho časuodhaleny. Avšak to údobí bude mít velice krátké trvání kvůli pozitivnímustavu.

(4) Úplná eliminace negativního stavu a návrat dopůvodního postavení ve stavu pozitivním.
Na konci třetí periody bude negativní stav navěky eliminován. Prostředky a způsobjeho eliminování nesmí být zjeveny z bezpečnostních důvodů. Postačí zdeodhalit, že negativní stav – ať jakýmikoliv prostředky – BUDE ÚPLNĚ, DOKONALE ANA VĚKY ELIMINOVÁN.

Toto je slavnostní příslib Pána Ježíše Krista, učiněnývšemu Stvoření a všem, kdo v přítomné době jsou v pasti negativníhostavu.

Fyzické postavení této planety během její první historie– době, kdy pseudotvůrci na ní přebývali – bylo jiné. Musíte sipamatovat, že všechno ve Stvoření a ve fyzickém Vesmíru, jakož i v zóněvymístění, závisí na činnosti a ideách sentientních myslí. Obsah a jakosttěchto aktivit a idejí čijících myslí určuje fyzickou pozici, životní styl,události a osud jakékoliv planety nebo sluneční soustavy, galaxie, veškeréhoVesmíru a multivesmíru s jejich vlastními dimenzemi, odrážením a“zrcadlením” (o této záležitosti bude více zjeveno později). Takže vašeplaneta v údobí první historie byla se vším svým odrážením nejenv jiném fyzickém postavení, ale i v jiné sluneční soustavě av jiném vesmíru. Ta sluneční soustava měla dvě slunce. Pozice asklon planety Země byly takové, že dvě slunce se zjevovala střídavě, periodicky.Kdykoliv jedno slunce se ukázalo na jedné hemisféře, druhé bylo na opačné. Aobráceně. Nikdy se neobjevila spolu ve stejnou dobu nebo na stejné obloze. Západjednoho slunce znamenal východ druhého. V té časové periodě na vaší planetětudíž neexistovala žádná noc. Důvodem pro takové uspořádání bylo, že noc atemnota souvztaží s duchovní ignorancí a s nevědomými duševními pochody.V průběhu celé historie pseudotvůrců a jejich předchůdců nikdynebyli bez znalosti a vědomí si pravých principů a zákonů, vládnoucích multiversua sentientní mysli. Jejich mysl byla při plném vědomí na všech svých úrovnícha žádné nevědomé procesy neexistovaly. Proto žádná temnota ani noc nebyla možná.Kvůli těmto podmínkám byla fyzická situace planety Země udržovánav solárním systému se dvěma slunci. Zároveň teplota a počasí bylo regulovánotak, že se udržovalo neustále příjemné, hojivé, mírné klima bez bouřek aextrémních výkyvů. Schopnost kontrolovat a regulovat přírodní zákonymyšlenkovými principy činí tuto skutečnost možnou. Jak víte, pseudotvůrci bylivelkými mistry v oblasti takové kontroly.

Ale po vystěhování z této planety a až se usadiliv peklech (či přesně: až vytvořili podmínky pro pekla), zpětnýmcestováním v čase se dostali do blízkosti doby stvoření planety Země sevšemi jejími rozmanitými dimenzemi. Během procesu cestování v čase pozměniliosud jedné dimenze planety Země a taky svůj vlastní osud. Byly záměrně zničenyvšechny životní formy, jež existovaly v původní dimenzi Země. Pseudotvůrcipřemístili a vzali se sebou všechen genetický materiál tehdy existujícíchživočichů a rostlin, jakožto i všeho ostatního, aby jej pak mohli přetvořit prosvé vlastní účely.

Jakmile zmíněná dimenze planety Země byla přetvořena, bylapak fyzicky přestěhována přes dimenzionální zákruty osmou dimenzí a umístěnana hranici mezi zónou vymístění a pravým Stvořením do velice neobvyklé pozice.Byla uložena do vyšinutého solárního systému, který má jen jedno Slunce.Pro tuto neobyčejnou situaci a neobvyklé postavení stala se zmíněná dimenze planetyznámou jako planeta Nula. Jak bylo uvedeno výše, je to jediná planeta, kdemohou koexistovat oba stavy, jak pozitivní, tak i negativní, a to za účelem, jenž bylzjeven v předešlých kapitolách této knihy (více o této věci a pozici planetyNula bude zjeveno později).

V procesu fyzického stěhování vaší planety byl jedenkontinent rozštěpen na několik, vznikly extrémní výkyvy počasí a teploty od póluk pólu, byly zavedeny roční doby a započala ÉRA NA VAŠÍ PLANETĚ SEZAHÁJENÍM STAVU NEVĚDĚNÍ A NEVĚDOMÝCH POCHODŮ. Tyto procesy souvztažís nepříznivými přírodními klimatickými podmínkami na vaší planetě.

Nejdříve postrádala planeta Nula jakoukoliv životní formu. Aby semohla obydlet vhodnými životními formami, jež byly s to plně zobrazit všechnydůsledky, následky a výsledky aktivace a dominance negativního stavu, bylo nutno zprvugeneticky experimentovat s takovými podmínkami a formami, jež by se nejvícehodily pro toto zobrazení. Pamatujte, prosím, že aktivovat negativní stav a uvéstjej do dominující pozice je jedna věc, ale zcela jinou věcí je úspěšně znázornitnásledky, výsledky a důsledky takového příšerného aktu.

Prvním historické období vaší planety a jejího obyvatelstva byloobdobí aktivace negativního stavu. Druhé období bylo zobrazení důsledků,následků a výsledků negativního stavu. Třetí období je plná dominancenegativního stavu. A čtvrtým historickým údobím je úplná eliminacenegativního stavu a návrat do původního postavení ve stavu pozitivním. Podlefyzických časových měřítek má každé historické období, jež následujeza prvním, stále kratší a kratší dobu trvání. První historická éra –aktivace trvala nejdéle (mnoho miliónů let); druhá éra je značně kratší (stáleještě působí – vy v ní žijete); třetí historická éra bude velice krátkáa čtvrtá bude dokonce ještě kratší.

Poznámka o slově “dimenze”: shora bylo řečeno, že jednadimenze nebo reflexe Země byla přestěhována přes osmou dimenzi. Toto slovo je zdepoužito v rozdílném spoluoznačení, než tomu bylo v jiných kniháchNového zjevení. Tam to označovalo duchovní dimenzi, zprostředkující dimenzi,fyzickou čili přírodní dimenzi a jí odpovídající dimenzi zóny vymístění. Zdevšak slovo “dimenze” je použito ve smyslu časo-prostorového a percepčního módufyzického – přírodního Vesmíru a jemu souvztažných činitelů duchovního aintermediálního světa, jakožto i zóny vymístění. Každý vesmír v rámcimultivesmíru a jemu odpovídající zóna vymístění sestává z dvanáctitakových dimenzí či stavů. Na své planetě Nula poznáte ze zkušenosti tři rozměry– délku, šířku a výšku. Někdo z vás si uvědomuje čtvrtou dimenzi, ježobvykle se rovná času. Někteří postulují i pátý rozměr, aniž by jej veskutečnosti zkušenostně vnímali. Nikdo nic neví o zbývajících sedmi rozměrech aniteoreticky, ani zkušenostně.

Pseudotvůrci však měli plnou znalost všech dvanácti dimenzí, jakteoreticky, tak empiricky, pohybujíce se v nich podle libosti. Takže byli schopnicestovat a stěhovat celá nebeská tělesa jak v mezích jakéhokoliv vesmíru, taki přes různé dimenze a do úplně jiných vesmírů, galaxií a slunečních soustav.Těmito prostředky byli schopni dopravit a doplnit na vaši planetu jakékoliv ideje avýsledky svého genetického experimentování a inženýrství.

Jakmile se takto zařídili v pro sebe vhodné pozici, pustili sedo druhé řady genetického experimentování. Jak si vzpomínáte, záležitostíprvní řady pokusů bylo, aby se na svět přivedli lidé ne přímo daníNejvyšším, ale pomocí zvláštního genetického biklonování s četnýmivariacemi. V druhé sadě pokusů bylo experimentování zaměřeno na vývojživých, myslících a cítících entit, jež by se hodily k zobrazení plnépovahy negativního stavu a pro prokázání faktu, že ty či ony duchovní principynejsou buď nutné k produkci života, nebo nejsou odvozeny z Nejvyššího.Tato idea však se mohla uskutečnit jen s jednou podmínkou: Vše se mělo udatv BLÍZKÉM sousedství pozitivního stavu.

Jeden z hlavních důvodů, proč pseudotvůrci umístili vašiplanetu v tak podivné pozici, bylo umožnění kontaktu se členy pozitivníhostavu ve formě a za okolností vzájemného PROMÍCHÁVÁNÍ SE, nikoliv odloučenosti.Rozhodováním o tom, za jakých podmínek se lidé mají rodit na této planetě,podařilo se pseudotvůrcům ZAJMOUT některé členy pozitivního stavu a v mnohýchpřípadech i přetáhnout je na čas na svou stranu. Potřebovali nový genetickýmateriál, VZATÝ z pozitivního stavu. Čím je nový materiál silnějším,tím manifestace nové negativní formy je zlořádnější a vytrvalejší.Dalším důvodem pro toto podivné umístění planety Nula bylo ukázatpozitivnímu stavu, že negativní stav je schopen vlastního nezávislého života ajak početní jsou jeho následovníci. Bylo to pro ně věcí soutěživosti.Negativní stav neustále konkuruje pozitivnímu stavu. Nemůžete soutěžits někým, jestliže ten někdo nemůže vidět vaše výdobytky, ať jsoujakékoliv (připomíná mi to “výkladní skříně” socialismu, např. JZDSlušovice – pozn. zpracovatele). Ovšem v této soutěži jde o LIDSKÉDUŠE. Toto bylo a je povoleno Pánem Ježíšem Kristem za účelem, jenž byldříve vysvětlen.

V procesu druhé várky experimentování byly vyvinuty anaprojektovány rozmanité životní formy rostlinstva a živočichů, aby se objevilyna planetě Nula. Úmyslně napodobili evoluční proces. Z toho můžetevidět, jak darwinovská evoluční teorie je MYLNÁ (je to další z tisícůovládacích programů lidské mysli od pseudotvůrců – Sil temna – pozn.zpracovatele). Evoluční teorie je založena na chybném vědeckém pojetí. Darwin ajeho následovníci měli za to, že druhy se vyvíjejí procesem přírodního výběru,aby se přizpůsobili podmínkám, existujícím v různých prostředích planety zaúčelem přežití nejsilnějšího a nejzpůsobilejšího. Myšlenka evoluce jesprávná v tom smyslu, že rozličné životní formy byly pseudotvůrci vytvořeny,vyzkoušeny a vyřazeny jedna za druhou. Prováděli genetické pokusy tak dlouho, ažpřišli na nejvíce žádoucí a nejvýhodnější podmínky na této planetě,podmínky nejvhodnější pro PROVEDENÍ JEJICH PLÁNU. Něco jako přírodnívýběr NIKDY neexistovalo. Vše bylo pečlivě naplánováno. Pojetí přírodníselekce je dosud nejbláznivější nápad v hlavách vašichučenců.

Pokud si vzpomínáte, byla vaše planeta původně, než došlok aktivaci negativního stavu, obydlena pouze pozitivními životními projevy.Neexistoval tenkrát žádný druh dravců, ani jedovatých, zlořádných usmrcujícíchzvířat a rostlin. Živočichové a rostliny byli v podstatě blahodárněkladnými. Byli však všichni zničeni během dimenzionálního přemístěnívaší planety. Ale jejich genetický materiál byl zachován. V průběhu mnohamiliónů let experimentování vyzkoušeli pseudotvůrci v procesu kříženímnohé kombinace rozmanitých životních forem – mnohé byly úspěšné a mnohéúspěšné nebyly. Ponechaly ty, co byly zdaření, a užili je pro další křížení.Zničili to, co se nepodařilo (něco z těchto procesů ale bezdalších důležitých souvislostí je např. v knize Ivo Wiesnera “Předpeklíráje” – pozn. zpracovatele).

Vyhlazení a zmizení různých druhů živočichů na vašíplanetě nebylo důsledkem přírodních či kosmických katastrof, jak by vědcirádi věřili. Ani to nebylo následkem působení ze strany lidí, jak tomu jev přítomné době s vyhubenými zvířaty rukama lidské chamtivosti astupidity. Tak zvané přírodní katastrofy a typické lidské chování byly přivedenydo plodnosti pseudotvůrci a některými dalšími procesy v peklech s tím,aby se docílila DESTRUKCE zmíněných DRUHŮ, NEHODÍCÍCH SE PRO JEJICH ÚMYSLY. Nynějšípokračující hubení některých druhů má hlubší duchovní souvztažnost (hubíje fabrikáty pseudotvůrců – pozn. zpracovatele). Druhy dávno zmizelé i ty, cozmizely ne tak dávno, spolu s těmi, co postupně mizí, mají být odstraněnydříve, než dojde k úplnému vítězství negativního stavu na vaší planetě.Ty druhy jsou souvztažnostmi nevhodné oddanosti a sklonů, které vyčerpaly svouužitečnost. Proto jejich pokračování by bylo překážkou a porušováním tohotozávažného procesu – plné vítězství negativního stavu na planetě Nula. Musítesi uvědomit, že jakmile určitý stav nebo sklon či cit či emoce nebo elementmyšlení nejsou již déle udržitelné, pak se musí odstranit. Jinak by nic nemohlodojít k dozrání, jak v pozitivním, tak v negativním smyslu. Vechvíli, kdy dojde k jejich odstranění, všechny s nimi souvztažícíživotní formy a elementy přestanou existovat. Takto dovedli pseudotvůrci vyhladitvšechny nevhodné druhy z povrchu vaší planety před tím, než by z nichvzešly trvale úspěšné výsledky. (Není nahodilé, že po tomto zdařilém díle nedocházelok žádnému dalšímu evolučnímu vývoji na vaší planetě. Zastavil seprávě v  době.) A takto dosahují současně působící sílynegativního stavu svých cílů v tomto ohledu. Prostřednictvím svýchvlastních agentů na vaší planetě vyvolávají proces eliminace čehokolivnebo kohokoliv, co neslouží jejich záměru.

 

FABRIKACE JESKYNNÍHO LIDSKÉHO TVORA A JEHO MODERNÍHO POTOMSTVA

Tak došlo k tomu, že v procesu experimentování podařilose pseudotvůrcům získat podivného hybrida, jehož vzorce chování bylyv rozporu se vším, co bylo pozorováno u živočichů pozitivního typu.Účelem zde bylo zfabrikovat zvěř, ptáky, hmyz, ryby, rostliny a plody atd.,které by odrážely ve svém chování zlořádnost, útočnost, násilí, strach,jedovatost a pud zabíjení. Žádné takové zvíře, ani pták, ani hmyz, ryba,rostlina nebo plody atd. do tohoto časového úseku NEEXISTOVALY. Tomuto typuchování vaši veterinární a sociální psychologové rádi dávají nálepku“instinkt útoku nebo útěku”. Jakmile se pseudotvůrcům podařila produkcetěchto protivných životních forem, ihned je uvrhli na vaši planetu proilustraci. Z jednoho velmi zvláštního živočicha se zmíněnou přirozeností,vlastně z jeho genů, zfabrikovali nekonečný počet hybridů, rozmístili jevšechny na planetě Nula, aby viděli, jak dobře se hodí pro splnění KONEČNÉHOCÍLE – FABRIKACI JESKYNNÍHO LIDSKÉHO TVORA A JEHO MODERNÍHO POTOMSTVA.Tato experimentace vyvrcholila ve FABRIKACI TVORA PODOBNÉHO OPICI, který se stalvhodným PROTOTYPEM vývoje nyní existující formy lidského těla.

V průběhu tohoto experimentování a křížení bylyzfabrikovány rozmanité životní formy jak inteligentního, tak i neinteligentníhorázu. Některé z nich byly prapodivné. Ne všechny byly zachovány na vašíplanetě. Většina inteligentních životních forem, nevyhovujících podmínkám navaší planetě, byla umístěna jinde. Je třeba si totiž uvědomit, že jednouutvořená či zfabrikovaná sentientní životní forma – a to nehledě na to, jakýmiprostředky – pozitivními či negativními, pak navěky nemůže být zničena.Pouze nesentientní životní formy mohou být – a často jsou – zničeny.Inteligentní životní formy, formy schopné pojetí pojmu “já jsem”, majív sobě ŽIVOTNÍ ENERGII, jež původně byla UKRADENA u Nejvyššího(v případě negativních životních forem). V té energii jepřítomnost Pána Ježíše Krista (který tenkrát byl Nejvyšším).Díky této přítomnosti takový život nikdy nemůže být zničen. Je to pramena možnost spasení všech v negativním stavu a pro obrácení do stavu pozitivního(také někteří Vesmírní lidé, mající s námi částečně společnépředky, se dokázali vymanit z negativního stavu, ale procesem dlouhodobékonverze – duchovním růstem - se zpět transformují k dokonalým nehmotnýmbytostem v blízkosti Stvořitele našeho milovaného – pozn. zpracovatele).

Takto Božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista zajistilatěmto zvláštním inteligentním životním formám místo, stav a podmínky, ježvyhovují jejich přirozenosti. Jak jistě víte, lidské pohádky obsahují mnohopříběhů o divných a podivných tvorech, mluvících zvířatech, rostlinách atd., ato jak povahy pozitivní, tak i negativní. Obsah těchto příběhů je fakticky čerpánz tehdy existující skutečnosti (procesu výše uvedených experimentací).

Někteří z těchto tvorů zfabrikovaných pseudotvůrci bylipříliš pozitivní nebo uvědomělí, jiní ne dosti nevědomí, nebo přílišdůvtipní, či zas příliš jednostranně zlí pro záměry pseudotvůrců.Tvorové převážně pozitivní byli vyzvednuti z negativního stavu a umístěni naplanetách uprostřed říše pozitivního přírodního vesmíru, kde se mohli vyvíjetzcela v souladu s principy duchovní progrese. Tvorové na jiném krajním póluobývají rozmanité oblasti zóny vymístění a pekel, kde mají za úkol neustálefabrikovat nové typy zla a nepravd ve všech možných formách a stavech.

Tedy v průběhu těchto kriticky a osudově závažnýchexperimentací byl použit princip hybridizace. Z genetické pamětní banky iz jiného materiálu sentientního inventáře zděděného po prvních lidech,žijících na planetě Země, před tak zvaným Pádem, byly použity dva elementy.V prvním kole pokusů byly vyzkoušeny různé kombinace s fúzíjednoho či druhého genu a geny vzatými z protichůdných elementů. Účelem tétoexperimentace bylo přijít na takovou fúzí spojenou kombinaci, jež by dovedlapotlačit všechny pozitivní duchovní principy, vzpomínky, city, emoce a zážitky. Akterá by také potlačila smysl pro jednotu, jednotnost a harmonii všech principůfemininity a maskulinity, lásky a moudrosti, dobra a pravdy, jakožto i všech jinýchduchovních principů. Tato represe měla být takového rozsahu, aby hybrid, taktoprošlý fúzí, vůbec si jich nebyl vědom a přitom přece jen měl zachovaný smyslpro “já jsem” a byl zcela inteligentní, schopen se učit a do určité míry téžvynalézavý a tvořivý.

Toto se nakonec podařilo provést. Dalším krokem bylo vytvořittakové podmínky, v nichž by duch a duševnost nově vyvinutého, fúzípřipraveného křížence, mohly být POLAPENY VE ZVLÁŠŤ UZPŮSOBENÉM TĚLE,KTERÉ BY ZNAČNĚ OMEZILO MOŽNOST PLNÉHO PROJEVU DUCHA A DUŠE V NĚM ULOŽENÝCH,ČÍMŽ BY SE STALY ÚPLNĚ ZÁVISLÝMI NA TĚLE PRO PŘEŽITÍ V POZEMSKÉMDUCHOVNÍM, DUŠEVNÍM A FYZICKÉM OVZDUŠÍ (uvědomte si prosím, že většinalidí své životní projevy považuje za přirozené, dané od Boha či odpřírody, vůbec nechápe, že většina našich životních projevů – negativnímyšlenky a jednání jsou produktem pseudotvůrců, a lidé svým potlačenýmnitrem – 5 % v akci – pozitivního nedělají téměř vůbec nic ze svésvobodné vůle ! – pozn. zpracovatele).

Pokusnou otázkou zde bylo:

CO BY SE STALO, KDYBY DUCH – NEJNITERNĚJŠÍ DUCHOVNÍ MYSL,
OBSAHUJÍCÍ POZITIVNÍ IDEJE ŽIVOTA I VŠECHNY POZITIVNÍ DUCHOVNÍ PRINCIPY,
A DUŠE – VNITŘNÍ MYSL, OBSAHUJÍCÍ VŠECHNY KLADNÉ ASPEKTY
VĚDOMĚ UVĚDOMĚLÉ DUŠEVNOSTI,
BYLY VLOŽENY V ŽIVOČIŠNÉ TĚLO A ZVÍŘECÍDUŠEVNOST,
SESTÁVAJÍCÍ Z HRUBÝCH EMOCÍ, NEINTELIGENTNÍCH INSTINKTŮ A PUDŮ,
ZALOŽENÝCH NA PRIMITIVNÍCH POTŘEBÁCH PŘEŽITÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ
BEZ JAKÉKOLIV DUCHOVNÍ UVĚDOMĚLOSTI ČI SCHOPNOSTI VYVINOUT POJETÍ “JÁ JSEM” ?

Jak si vzpomínáte, v této době pseudotvůrci již úspěšněvyvinuli opici podobného tvora, jenž sloužil jako prototyp k tomutoúčelu (to bylo před více než 7 milióny let – pozn. zpracovatele).V něm se plně rozvinuly všechny negativní aspekty chování a duševnosti,hrubé síly a agrese, zabíjení a ničivosti, strachu a bojovnosti, bezohlednéhozachování druhu a územní dominance a - což je nejhlavnější – směřovánívšech pudových činností navenek, k zevnějšku. V něm se zajistilo plozenízpůsobem zevním, bolestným a nebezpečným, bez účasti jakýchkolivduchovních principů. V této fázi experimentování byla zkoušena kombinacegenů víceméně úspěšně. Účelem bylo vytvořit podmínky,v nichž by pozitivní, niterné, duchovní aspekty sentientního ducha a duševnostibyly úplně potlačeny a zablokovány do nejzazšího možného stupně (čiline zcela – to není možné – pozn. zpracovatele), avšak aby byly přitom dostatečněpřítomny, dávajíce vědomí “já jsem”. Toto temné vědomí “já jsem”mělo dát určitý stupeň pocitu odlišnosti od jiných životních forem; ataké motivaci vyvinout dostatečně vysokou úroveň inteligence a tvořivostik službám toho záměru, pro který tyto podmínky byly vyvinuty pseudotvůrci(v míře zla a nepravd proti tomuto byl Hitler malým, nechodícím anemluvícím dítětem – pozn. zpracovatele).

Je očividné, že tento tvor, sloužící jako prototyp, sám osobě, bez jakékoli směsi genetického materiálu, vzatého ze sentientních životníchforem, byl jen dalším tupým zvířetem, neschopným zobrazit následkyaktivace negativního stavu. Tentokrát se pseudotvůrcům již podařilo vypěstovattvora z idejí “čistého” zla a nepravd. V genech toho tvora nezbylo již nicz pozitivního stavu dobra a pravdy. Toto bylo konečným cílem. Nyní tedy majípseudotvůrci vhodný genetický materiál, se kterým mohou experimentovat jehokombinováním s genetickými elementy, již dříve prošlými fúzí, znovuuspořádanými a přestavěnými, elementy, pocházejícími z ženské a mužskégenetické banky. Provedli tudíž fúzi sentientního hybrida s genem opicipodobného tvora, čímž se vyvinula nová hybridní životní forma, kterádosud neexistovala. Nový hybridní tvor byl tím příslovečným jeskynnímčlověkem (měl by se ve skutečnosti nazývat jeskynním lidským tvorem, abyse tak naznačilo, že jde o zcela jinačí, dosud neznámou sentientní životníformu). Pseudotvůrci nasadili tento výtvor na planetě Nula (vaší planetě),pečlivě sledovali a ovlivňovali jeho vývoj v průběhu celé historie vašíplanety (to bylo před 4 milióny let a trvá to dosud – pozn. zpracovatele).

Budiž zde zdůrazněno, že bylo by omylem předpokládat, jako bypseudotvůrci nasadili na povrchu vaší planety jen jednoho či dva takové nověvyvinuté hybridy – sentientní tvory. Pamatujte si, že v té době již bylazdařile rozštěpena planetární pevnina na několik kontinentů. Zfabrikovali tudížtisíce a tisíce takových tvorů a umístili je na rozličných kontinentech aostrovech, aby se tak dal popud k rozvoji různých variací kultur a kmenůschopných zvěčňovat negativní stav v rozmanitých modech a podmínkách.Současně modifikovali tohoto prototypního, opici podobného tvora, učinivšez něj úplnou opici, jak ji znáte na vaší planetě, a souběžněs novým hybridem ji též nasadili na vaší planetě. Nasazení této opicebylo dvojí. Jedním bylo ve zpátky jdoucím čase. Opice se objevilyv různých pečlivě určených stádiích zdánlivě evolučního rázu, předstatisícem nebo i pár milióny lety, než došlo ke skutečnému nasazení novéhybridní sentientní formy – lidských tvorů. Druhý způsob bylo simultánnípromítnutí.

OKLAMÁNÍ VĚDCŮ ZKOUMAJÍCÍCH VZNIK ČLOVĚKA

Účelem první projekce bylo založit vědecké podvodnénapálení, které by u pozdějších učenců vytvořilo dojem, že lidštítvorové se vyvinuli v přírodě, evolučně z opic, a že nebyla dotoho zapletena žádná zevní božská moc. Tím by se došlo k závěru, žepůvod lidských tvorů není v Bohu, ani v duchovních principech,nýbrž je výsledkem šťastlivé kombinace rozmanitých přírodních částic,atomů, molekul a prvků, čímž se nakonec umožnil vznik vědomého vnímání. V tomtoohledu tedy rozumovost a sebeuvědomělost nevycházejí z jakéhosi Absolutníhostavu inteligence a Vědomí, nýbrž z mrtvých elementů hmoty. Je-litomu tak, pak neexistují ŽÁDNÉ niterné duchovní principy. A existují-li, paknejsou původním zdrojem sentientního života, ba vlastně žádné formyživota, jen jakýmsi bezpříčinným DOPROVODEM života. Duchovní principy samyo sobě by mohly vznikat z neduchovních kombinací mrtvých elementů. Podobnýzávěr je nevyhnutelný, vezme-li se v úvahu výše uvedené.

Tedy NYNĚJŠÍ LIDSTVO na vaší planetě není ničím jiným, nežSPECIÁLNÍM HYBRIDEM,
ZFABRIKOVANÝM PSEUDOTVŮRCI za tím ÚČELEM,
Aby se ZOBRAZILY DŮSLEDKY, VÝSLEDKY A NÁSLEDKY AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU
A ABY SE PROKÁZALO, ŽE NENÍ TŘEBA ŽÁDNÉHO BOHA ANI DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ
KE ZRODU SENTIENTNÍHO ŽIVOTA.

V průběhu experimentace s tímto novým sentientnímhybridem – lidskými tvory – jedním z hlavních principů bylo DOCÍLENÍÚPLNÉ ODLUKY A NEVĚDOMOSTI JINÉHO SENTIENTNÍHO ŽIVOTA V MULTIVESMÍRU IV JAKÝCHKOLIV JINÝCH DIMENZÍCH MIMO VLASTNÍ PLANETU A VESMÍR. Toto byloŽIVOTNĚ ZÁVAŽNOU PODMÍNKOU, kterou bylo nutno ustanovit, aby tito tvorové byli zcelaizolováni od jakékoliv objektivní informace ohledně jiných sentientních forem,jiných dimenzí a multivesmíru obecně, zvláště pak od PRAVÉ znalosti jejichpůvodu, jakožto i nevědomého uvědomění si existence pozitivního stavu – pravéhoStvoření.

Toto bylo docíleno fabrikací hmotného těla z genůprototypního opici podobného tvora s nepravými modifikacemi. Do toho těla bylyvloženy pomocí fúze značně pozměněné geny, vzaté z genetického fondusentientních životních forem. V procesu té fúze a hybridizace byly všechnypozitivní, duchovní aspekty těch sentientních životních forem zapouzdřenyv speciálně vyhotovených genetických “nádobách”, blokujících většinujejich obsahu. Pouze PRAMALÝ, NEKONEČNĚ MALINKATÝ OTVOR BYL PONECHÁN, ZCELAOMEZEN NA PROSAKOVÁNÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE, která neustále oživuje to tělo (vizobrázek 2 předchozího sdělení 1139 – pozn. zpracovatele). Pseudotvůrci velmidobře věděli, že chtěli-li dovolit přítomnost sentience v tom nově vyvinutémkříženci, pak bylo nutno ponechat neporušenými některé duchovní principy tésentience. Jinak by se minuli cílem. Avšak pomocí velmi zamotané a složitégenetické i jinačí, korespondenční manipulace a kombinace, se jim úspěšněpodařilo v genu sentience zablokovat vědomí duchovnosti, jen se z nějvysává životní energie bez uvědomění si, co je pravým zdrojem té energie.Navíc vybudovali pseudotvůrci z genetického materiálu toho prototypního tvora az výsledků velmi složitého přeuspořádání duchovních korespondencí další geneticko-duchovnínádobu, jež v sobě uzavřela pravou duševnost, obsaženouv elementech, přišlých ze sentientních životních forem. Ta duševnost vesvém původním stavu byla velmi pokojná, něžná a laskavá a nikdy nemohla zploditvražednou násilnost, útočnost, nenávist, ani žádné jiné záporné emoce, pocity,myšlenky, postoje a chování, tak hojně přítomné na vaší planetě.

Tak se stalo, že tato kladná duševnost byla zakryta zmíněnounádobou s ponecháním malinkatého otvoru, jenž dovolil pozměněný přenosživotní energie z duchovní sféry těch sentientních genů a umožňující zachováníduševní uvědomělosti nově vyvinutého hybrida – lidských tvorů. Nakonecdalší, jiná genetická nádoba byla použita pro zapouzdření obsahu vnější myslipravých sentientních životních forem. Z idejí těchto forem bylovybudováno hmotné tělo pro manifestování duchovních idejí vlastního ducha a dušezevním chováním, vnějšími vztahy a postoji. Uvědomělost této zevníformy byla úplně zablokována, tak, aby současná lidská bytost nemohlapoznat, co je být a pociťovat a vypadat jako pravá sentientní bytostv opravdové fyzické formě, vytvořené z ryzích pozitivních elementůlásky a moudrosti.

A znovu byl ponechán nesmírně malinký otvůrek proproudění životní energie z nejhlubší niternosti přes vnitřní oblastdo nejzevnějšího území těla, aby jej tak zachovávala při životě afungujícím. Jakmile se toto provedlo, byl vyvinut zvláštní genetický asouvztažnostní obal z elementů negativního stavu, do něho byly uloženypravá nejniternější duchovní mysl, pravá vnitřní mysl a pravá vnější mysl,odvozené z genů sentientních životních forem, oddělující je od těla aod tělesné vědomosti si jich. Pouze infinitesimálně nepatrné spojení byloponecháno mezi nimi a hmotným tělem, jež bylo omezeno na pouhé přijímáníživotní energie pro zachování jakéhosi stupně životnosti v tom těle (opětviz obrázek 2 předchozího sdělení 1139 – pozn. zpracovatele).

V dalším kroku byly mezi tělem a tím obalem, obsahujícímpravou sentientní mysl, nyní rozdělenou na tři rozdílné oblastinejniternější,vnitřní a zevnější, vytvořeny z genetického a jiného souvztažnostníhomateriálu toho prototypu zvířecího tvora na úrovni každé nádoby tři zřetelněodlišné pseudomysli. Tedy na úrovni Nejniternější duchovní mysli, zapouzdřenév té geneticky a negativně uzpůsobené duchovní nádobě, byla vybudovánaniterná pseudomysl. Byla umístěna v její okružní blízkosti, aby tak úplněobklíčila zmíněnou nádobu a zajistila zachycení všeho, co by prosakovaloponechaným malinkým otvorem, a vše prověřila dříve, než by došlok prozrazení nějaké informace škodící jsoucnu a bytí negativního stavu.Obdobné napodobeniny byly zbudována a uloženy kolem pravé vnitřní i pravévnější mysli.

Máte zde tudíž, vrstva na vrstvě, OCHRANU, zřízenou protiproniknutí čehokoliv vskutku duchovního a pravdivého z nyní separované aizolované opravdové sentientní mysli nebo přicházejícího přes ni. Jak můžetevidět, účelem zde bylo separovat a izolovat JEDNU sentientní mysl, ježsestává ze tří vlastních aspektů, a vytvořit TŘI rozličné mysli, kterémají být izolovány a odloučeny jedna od druhé do nekonečna.Zapamatujte si, že pravou povahou negativního stavu je budovat vše na principechROZLOUČENOSTI A IZOLACE.

V pravém Stvoření NEEXISTUJE taková separace a izolace. Sentientnímysl všech čijících entit v pozitivním stavu Stvoření a jeho multivesmíruje úplně a cele SJEDNOCENA. Je to JEDNA MYSL, jež se projevuje vetřech ASPEKTECHnejniternějším, vnitřním a zevnějším. Totouspořádání je obrazem pravé přirozenosti Stvořitele – Pána Ježíše Krista.S takovým uspořádáním by však negativní stav nikdy nemohl dojít svéhouzrání. Dokud tam je jednota a jednotnost mysli, plná vláda patřípozitivnímu stavu. TOTO JE PRAVÁ POVAHA POZITIVNÍHO STAVU. Aby se mohlnegativní stav aktivovat, bylo nutno se odchýlit od tohoto uspořádání. Vzpomeňtesi, prosím, že prvním krokem ve směru aktivace negativního stavu bylo rozdělení jednéandrogynní (obojpohlavní) formy na dvě (jednopohlavní) tělesnéformy – jednu ženskou a druhou mužskou. Plné odůvodnění pro tuto separaci,jakožto i pro to, proč sentientní život na původní planetě Země musel začítv androgynní formě, bylo zjeveno a pěkně vysvětleno v knize “Základylidské duchovnosti”. Není zapotřebí, aby se tyto důvody uváděly zde.

Z toho vysvítá, že aktivace negativního stavu je veskutečnosti procesem postupné separace různých duchovních principů z jejichsoudržné celistvosti a jednoty s následnou odlukou jejich schránek sentientnímysli. Každý duchovní princip se všemi svými nekonečnými odvozeninami másvou specifickou schránku v sentientní mysli. Tím, že je schopna přijímat aobsahovat každý princip s jeho svérázností, drží se sentientní mysl na živu.Žádný jiný zdroj života neexistoval, není a nikdy nebude existovat. Aprotože všechny pravé duchovní principy jsou odvozeny z pravé PřirozenostiPána Ježíše Krista, neexistuje žádný jiný zdroj života mimo Pána JežíšeKrista. Tímto se Pánem Ježíšem Kristem slavnostně prohlašuje, že tento výrok jeAbsolutní pravdou.

Odloučením a odštěpením těchto duchovních principů od jejichsjednocujícího Zdroje je možné jejich PŘEKRUCOVÁNÍ, PRZNĚNÍ A FALŠOVÁNÍ. Ateď tedy nemají žádné spojení s tímto Zdrojem. Nemožnost tohotospojení dovoluje pak to, že zmatek a nesprávný výklad jejich obsahu se stávárealitou. Tímto aktem je provedena separace a izolace specifických schránekv sentientní mysli. Čímž ve skutečnosti došlo k vyvrcholení a úplnémuodloučení a rozdělení jedné sentientní mysli na tři různé, oddělené mysli.Nicméně tato separace a izolace sama o sobě, i když nesmírně vítána pseudotvůrcia nutná pro jejich konečný cíl, přece jen nebyla pro něj dostatečná.K jejich zármutku je zde stále ta vrozená, vštěpená tendencerůzných aspektů a schránek sentientní mysli vyhledat dřívější stav anavrátit se do tohoto stavu jednoty, jednotnosti, soudržnosti a celistvosti.

K zajištění toho, aby separace a izolace této mysli trvala do nekonečna(absolutně nutná podmínka, má-li negativní stav přežít), vybudovalipseudotvůrci výše popsané genetické a souvztažnostní nádoby a bloky, kteréobklopují každou mysl odděleně. Navíc vytvořili jeden povšechný genetický akorespondenční obal, jenž odlučuje celou mysl se svými třemi úrovněmi odostatního těla. A nejen to: Ještě z genů toho zvířete, jimi tak vhodnězkříženého, zfabrikovali tři zcela rozličné pseudomysli, jimiž obklíčili pravousentientní mysl v jejích třech aspektech. Avšak ani toto uspořádání nebylodostatečné pro zachování života negativního stavu.

V následujícím stádiu svých experimentací pseudotvůrcivytvořili a oživili nový druh bytostí zvaných STRÁŽCI. Tito strážcovébyli umístěni v blízkosti každé úrovně – u Nejniternější duchovnímysli, u vnitřní mysli a u zevnější mysli – aby ZABRAŇOVALI JAKÝMKOLIVZMĚNÁM v záležitostech lidské mysli. Funkce těchto strážců byla popsánav páté kapitole této knihy. LEGIE DÉMONŮ velí těmto strážcům,aby tak bylo zajištěno, že náležitě střeží status quo. Tito strážcovése nazývají “STÍNY” a “STINNÉ POSTAVY”. Nyní můžete vidět,v čem spočívá rozumové zdůvodnění transformačního procesu, jak bylvylíčen v předešlé kapitole. Též z toho můžete vidět, proč sekvenceve zjevování těchto kapitol je, jaká je. Každá kapitola čerpá z myšlenekpředchozí kapitoly. Je zde duchovní logika. (Kniha Nové zjevení Pána JežíšeKrista650 stran ve 30 kapitolách a zde v “Rozhovorech” prozdůraznění nejdůležitějších a nejaktuálnějších faktů přepisuji jento, co lze v krátké době učinit – pozn. zpracovatele.)

Proces separace a izolace, na němž byl negativní stav vybudován,není omezen výše popsaným uspořádáním. Zůstal tu jeden krok, osudovězávažný, jenž bylo nutno dokončit. Bylo zapotřebí připravit plán proglobální separaci a izolaci forem od ostatních končin Stvoření a od zónyvymístění. Tento druh odluky a izolace je něco nevyhnutelného, chcete-li se, abylidští tvorové na vaší planetě byli udržováni v nevědomosti ohledně pravépovahy Stvoření a zóny vymístění.

Shora vylíčeným uspořádáním byl ustanoven stav neustáléignorance a nevědomých procesů. Neznalost a nevědomé duševní pochody jsouživotní pohonnou láskou pro zvěčňování negativního stavu. Jimi se trvalezajišťuje, že veškeré poznávání přichází ne ve směru z niternosti,nýbrž zvenčí. Nevíte-li nic o své niterné, duchovní přirozenosti, pakse budete obracet navenek, budete poučováni zvenčí, věříce, že cokoliv jevám řečeno jinými zkušenějšími zevnějšími autoritami, je pravda. Tato situaceje však omezena pouze na planetě Nula.

Z toho důvodu byla planeta Nula ponechána v úplnéizolaci a separaci od ostatních oblastí své Galaxie a Vesmíru. Lidské tělo bylovytvořeno z genů zvířete pomocí speciálního genetického inženýrství. Atělo toho zvířete, na druhé straně, bylo učiněno z elementů zónyvymístění. Tyto elementy byly zhmotnělými a zkonkretizovanými odvrženýmiduchovními idejemi sentientních entit pozitivního stavu, jež odmítly přijmout jejichobsah a jednat dle něho. Pokud si vzpomínáte, obsahem těchto idejí byl výběr vevěci prohlášení a víry, že život nevychází z Pána Ježíše Krista(dříve Nejvyššího) ani z jeho/Jejích duchovních principů, nýbržz něčeho a někoho jiného. Tyto odvrhnuté ideje – opaky se všemi důsledkyjejich možné aktivace ustanovují život zóny vymístění. Z nich byl prototyp– živočich zfabrikován. Tedy ve skutečnosti bylo lidské tělo, které je tělemzvířecím, zfabrikováno pseudotvůrci v modifikované formě, z negativníchantielementů zóny vymístění. K těmto ohraničujícím elementům bylypřidány prvky planety Nula, a tak došlo k hybridizaci zcela nového, nanejvýšomezeného typu těla. Nic podobného dříve neexistovalo. Do toho hybridizovanéhotěla byly vloženy, způsobem shora popsaným, dva elementy, které prošly fúzí, akteré patřily sentientním životním formám.

Kvůli tomuto uspořádání byly duch života a jeho duše vhodněpolapeny v tom nesmírně omezeném a omezujícím těle; a nemohou se z něhodostat ven jinak, než jeho zabitím, nebo opotřebením, anebo když samo umře. Každýpohyb ducha a jeho duše tedy zcela závisí na činnosti toho těla.

OMEZENÍ LIDSKÉHO TĚLA

Ale co je zač, toto tělo ? Jen si všimněte, jak jsteomezováni. Chce-li vás duch někam jít, musí brát s sebou to těžkopádné anepohodlné tělo. Aby v něm přežil, musí duch a jeho duše usměrňovat všechnysvé činnosti na pečování o tělo. Vaše tělo požaduje velmi zvláštníprostředí, velmi svérázné ovzduší a neustálou, minutu za minutou, péči aochranu. Máte-li příliš málo nebo příliš mnoho kyslíku, nebo tohoto či onohochemického prvku, vaše tělo podlehne otravě, bude poškozeno a umře. Jíte-li apijete-li příliš mnoho nebo málo, vaše tělo trpí a umírá. Běžíte-li přílišrychle či dlouho, vaše tělo se vyčerpá, může se zhroutit a umřít. Spíte-li neboodpočíváte příliš málo nebo nadmíru, může se zhroutit a zemřít. Jste-livystaveni extrémnímu horku či chladu, vaše tělo může umřít. Chcete-li cestovat,musíte vymyslet nějaký druh zevnějšího dopravního prostředku, aby se vaše tělopohybovalo rychleji. Avšak překročíte-li rychlost pohybu, který je pohodlný abezpečný pro to vaše tělo, pak přežít velmi dlouho nebude moci. Vaše tělovyžaduje zvláštní druh zemské přitažlivosti, aby se mohlo nosit pohodlně. Velkágravitace ho rozdrtí. Příliš malá gravitace působí pocit nepohodlnostioslabováním svalového napětí. Lze takto vypočítávat do nekonečna všechnyhrubá omezení, jež jsou vlastní vašemu tělu. Přesto vaši učenci bláhověpovažují funkci těla za zázrak. Div to tedy je, ale ne ve smyslu, jak si to onimyslí. Div divoucí je v tom, že v takovém těle se vůbec může uchovatnějaká jiskřička života. Další komplikací izolovanosti a ohraničenosti jevylučování výměšků. Tento požadavek ovládá rozvrh dne. Nedojde-lik eliminaci jedů, dojde nakonec k smrti těla.

Všechny tyto faktory zapříčiňují, že jste úplnězaneprázdněni péčí o tělo a jeho separovaný a izolovaný život.

NENÍ ČAS, NEBO JEN VELICE MÁLO NA COKOLIV JINÉHO
MIMO PEČOVÁNÍ O TĚLESNÉ PŘEŽITÍ.

TOTO JE TA PRAVÁ PAST NEGATIVNÍHO STAVU.

Právě tyto svérázné, podivné a neobvyklé potřeby vašeho tělapůsobí, že se nacházíte v GLOBÁLNÍ A MUTIVERZÁLNÍ IZOLACI. Jen siřekněte, jak daleko můžete cestovat ve Vesmíru nebo v prostorus tím vaším tělem ? Jste nuceni si vystavět velmi složitou prostornou loď,v níž by se přesně imitovalo tělesné a mentální prostředí, v němž byvaše tělo mohlo žít se zachováním zdravého rozumu. A jakou pak rychlostí můževaše tělo cestovat ? Což může překročit světelnou rychlost bilionkrát, abynavštívilo jiné končiny této Galaxie a také se vrátit na rodnou planetu ještě zaživa ?

Na počátku druhé historické éry tato fyzická izolace aseparace nabyla směšných rozměrů. V té době lidští tvorové byli takprimitivní, že cestovali pěšky. Později začali užívat zvířat pro tento účel.Není tomu tak dávno, že Evropané na příklad neměli tušení, že je jakási Amerikanebo že mohou existovat nějací Američané. A američtí indiáni nevěděli, žeexistují Evropané atd. Tato situace byla záměrně vytvořena, aby se pokračovalo seseparací a izolací vašeho rodu co nejdéle. Teprve v posledních dvoudesetiletích jste byli schopni letět na Měsíc. A jen se podívejte, jak nemotornětěžký ochranný oděv a jak komplikovaný dopravní prostředek se muselvymyslet, aby vaši astronauti mohli cestovat na Měsíc a zpět !

Samozřejmě způsob vlády se mění i u negativního stavu. Takzvaný vědecký pokrok je přizpůsobován většímu a rychlejšímu rozšiřovánínegativního stavu až k jeho konečnému a úplnému odhalení. Nicméně, pokudjste v těle takto uspořádaném, pak nehledě na to, do jaké míry jste si vědomitéto situace i bez ohledu na to, jak dalece jste duchovně transformováni, musítepočítat s tím tělem. Hmotně a geneticky je odloučeno od ostatních oblastívaší mysli způsobem shora popsaným. Tato okolnost vždy bude rodit problémy, strachy,úzkost, ustaranost, nemoci a všemožné nepříznivé podmínky, vlastní tomu druhutěla. Z toho důvodu, jak si vzpomínáte, předešlá kapitola končilavarováním, že dovršení procesu duchovní transformace ještě nevede k volnostia vysvobození od této odloučenosti a zmíněného uspořádání. Stále jste ještěuvězněni v těle. Nic se v tomto ohledu nemůže změnit žádnýmiprostředky až do doby, kdy bude odloženo na stranu a vy v něm již nebudete délepřebývat. Jediným rozdílem v tomto ohledu je, že po prožití duchovnítransformace budete – podle dřívější zmínky – schopni mít větší moc nadvlastním životem; budete řídit svůj životní styl ve větší shoděs přirozeností pozitivního stavu. Toto určí, co budou vaše budoucí volby, ažse zbavíte tohoto vašeho “zázračného těla”.

Musíte si pamatovat, že většina lidských tvorů ve svépovšechné a úplné nevědomosti v této oblasti považuje své postavení isituaci, v níž se nacházejí jejich těla, za dění zcela normální.Nic se jim nezdá abnormálním v těchto okolnostech. A proto se zamilovávají dotělesného života a lpí na něm zoufale. Osvojí si určitý životní styl, mentalitu,ba i duchovnost, jež by byla oporou tohoto životního stylu. Úplně se ztotožní sevšemi návyky, způsoby a zásadami tohoto života. Proto po smrti těla přetrvajíjejich lásky, zvyky a přitažlivosti toho života, které si berou s sebou. Popříchodu do duchovního světa tento druh lidských tvorů (převážná jejichvětšina) má tendenci odmítnout vše, co není v souladu s osvojeným,známým a blízkým. Takový způsob ulpění a ztotožnění je udržuje stále vespárech negativního stavu. Proto volí cestu do pekel, kde pokračují na čas, na časya poločas ve svém oblíbeném, blízce známém a “pohodlném” životním stylu bezohledu na to, jak je bídný a záporný. Máte-li v lásce bídu, nešťastnost azápornost, pak jediný život, který může mít pro vás nějaký smysl, je ten, kterýje s nimi v souladu. Vše ostatní je přebytečné. Je to věru těžké sipředstavit, že nesmírně velká většina lidských tvorů je zamilována domizérie, neštěstí a negativity. Důvod pro možnost takového postoje jev tom, že lidé považují tyto nepříznivé stavy za normální a přirozené.Nepociťují to jako bídu, neštěstí a zápornost, nýbrž jako jedině možnouskutečnost, jež jim poskytuje iluzi štěstí, radosti a uspokojení. (Lidé sizatím v drtivé většině neuvědomují tento celkový problém s jejichpostavením, stejně, jako v Africe v Sahelu si lidé neuvědomují, že majíhlad, neřeší ten problém, protože jej ještě nerozpoznali – pozn. zpracovatele).

Musí se na prvním místě poznat a přiznat, že vlastníživotní styl NENÍ to, čím se zdá být. A za druhé musí se pocítit SILNÁtouha změnit status quo. A tady vstupuje na scénu proces transformace.Poskytuje lidským tvorům zjevení o tom, oč ve skutečnosti běží. Tím mohounabýt moci nad svými životy a výběry. To je připravuje na život v pozitivnímstavu, až odloží svá těla, aniž by museli setrvávat do nekonečna v životěnegativního stavu někde v peklech. Dává to pocit naděje a radosti nad budoucímsplněním příslibu Pána Ježíše Krista. Poskytuje jistotu, že vlastníživot na této planetě má smysl, význam a světlou perspektivu. Máte kontrolu nadproblémy. Problémy nemají kontrolu nad vámi. Problémy ovšem budou tam stále, pokudžijete v těle, avšak budete jejich pány, nikoliv otroky. A taky budete pánysvého života ve směru z nitra na venek. Toto je pravým účelem procesu duchovnítransformace. Nad to se nemá do něj nic více vkládat. Chcete-li toho docílit, pakpotřebujete jen postupovat podle procedury, popsané v předešlé kapitole tétoknihy.

Teď – když ukončili tuto fázi experimentací (fabrikace lidskýchtvorů), když ustanovili plnou dominanci negativního stavu aktivovaného po celé zóněvymístění a na planetě Nula, když se stali nepopíratelnými vládci a diktátory vesvé doméně – pokročili pseudotvůrci k další fázi experimentování. Tatofáze se týká plánu jimi zamýšleného v době, kdy vaše planeta bylazdařile zalidněna jeskynním člověkem a kdy vývoj lidské civilizace byl na cestě.

Někteří z vás mohli by se ptát, proč v tomto okamžiku Nejvyššíneeliminoval negativní stav. Vždyť pseudotvůrci vyhráli a plné odhalení povahynegativního stavu bylo docíleno ! Dvě věci jsou mylné v tomto závěru: Za prvénegativní stav do té chvíle existoval z donucení, nikoliv na základěsvobodného výběru. Jak si můžete vzpomenout z deváté kapitoly knihy “Hlavníideje Nového zjevení”, ničemu se nelze naučit pod nátlakem, pouze svobodnouvolbou. Ve skutečnosti nemůže zobrazení důsledků negativního stavu jak sepatří nastat, dokud negativní stav není zvolen svobodně jako žádoucí životnístyl.

V průběhu aktivace negativního stavu byly nutné dvěfáze:

Za prvé – sama aktivace. Proces aktivace byl násilný,z donucení. Tvorové, kteří byli zfabrikováni pseudotvůrci, neměli navybranou, než být negativními. Teprve inkarnace Ježíše Krista jim přineslamožnost volby, čili jinou alternativu.

Druhou fází je znázornění důsledků, následků avýsledků té aktivace. Tato druhá fáze nemohla započít před odchodem PánaJežíše Krista z vaší planety. Je založená na svobodě být negativním.

V průběhu počáteční aktivace nikdo ve Stvoření nechtěl sizvolit být negativním ani znázorňovat konsekvence dominujícího negativního stavu.Toto je důvodem, proč jiné plemeno tvorů muselo být zfabrikováno. Těmto tvorůmnegativní stav byl vnucen jako jediná životní možnost. Jak sami víte, dokonce iv dnešní době mnoho tvorů v zóně vymístění, jakožto i mnoho lidínemá ani potuchy, že něco jiného existuje, než co mají a co jsou. Když tato situacemezi tvory a lidmi byla ustanovena, došlo k Prvnímu příchodu Pána JežíšeKrista. Jeden z hlavních následků Prvního příchodu Pána JežíšeKrista bylo vysvobodit všechny tvory z donucenosti být negativním, a tak jimdát možnost jiného výběru. Eliminování negativního stavu v tomto stádiu, tojest dříve, než by se prokázal a osvědčil jako vyvolený životní styl, bylo bypředčasné a nevedlo by k pravému novému poučení.

Druhou mylnou stránkou ve výše položené otázce je, že v tédobě, před inkarnací Ježíše Krista na vaší planetě, neměl Nejvyššíve své přirozenosti žádné prvky ze zóny vymístění ani z planety Nula.Bez těchto elementů v Sobě, musel by se Nejvyšší v procesu eliminacenegativního stavu objevit v zóně vymístění i na vaší planetě v plnéSvé esenci i substanci. Kdyby se to bývalo stalo, pak by byla veškerá zónavymístění i planeta Nula se všemi svými obyvateli náhle, v oka mihu, zničena.Kdyby zóna vymístění měla zahynout, pak neustále odmítané ideje volně zvolenéhopopírání Boha a Jeho/Jejích duchovních principů by neměly kam padat.Odrazily by se a byly by vrženy zpět na odesílatele a zničily by ho v procesuANIHILACE. A tak by zahynulo veškeré Stvoření. Stvoření nemůže snéstpomyšlení, že by nebylo možné zbavovat se takových představ, a že by se nenašlomísto pro jejich odhození. V takovém případě zmíněné představy by se mělyuznat za platné. Idea, že existuje Bůh a je jediným zdrojem života, apředstava, že Bůh neexistuje, nebo není jediným pramenem života, nemohou býtstejně pravdivé. Avšak, není-li jedna z těchto idejí odhalena a náležitěodmítnuta, nemajíc, kam by spadla, pak se odrazí a uhodí zpátky, vyžadujíc, abybyla považována za pravdivou. V tomto případě musí obě ideje býtuznány jako pravdivé. Takové protichůdné přiznání by končilo okamžitýmšílenstvím a sebevraždou všech ve Stvoření.

Je jisté, že Nejvyšší by mohl učinit jiné Stvoření,stvořit jiný multivesmír. Pak by se musel celý proces opakovat zas a znovu kvůlibytostní otázce, jež byla formulována v této knize i v jiných kniháchNového zjevení tohoto přenosce. Pán Ježíš Kristus, tehdy Nejvyšší,takto nepostupuje. Z toho důvodu byl Nejvyšším připraven zvláštní Velkýplán spasení, který má co činit s obsahem i významem jak Prvního, tak iDruhého příchodu Pána Ježíše Krista.

První významná fáze experimentování pseudotvůrců,s jejími četnými podfázemi, byla jen půlkou jejich plánu. Druhápůlka toho plánu byla povážlivější a daleko tajemnější ve srovnánís první polovinou. Plný obsah toho plánu a prostředky, jimiž se docílilo jehočástečného splnění, se nemohou nyní odhalit, ba snad vůbec nikdy. Jendůležité ideje toho plánu mohou být zjeveny (nikoliv však jejich proces).

Druhá fáze experimentování byla namířena na vyvinutízvláštních psychických sil a výdobytků jejich mysli a těla, jež by se téměřrovnaly moci Nejvyššího. Je řečeno “téměř”. Důvodem pro tohle“téměř” je fakt, že žádný z pseudotvůrců není absolutní. Všichni bylistvořeni. Proto postrádají zkušenost absolutního stavu. Toto by se však mohloobejít pouhou početností. Zfabrikuje-li se dostatečný počet tvorů s takobrovskou mocí a kondicí, pak souhrnný součet všech by se mohl rovnat mociNejvyššího. Babylonská věž (Genese 11:1-9) o tom svědčí.

Tedy pseudotvůrci pokračovali se svými pokusy, až se jim konečněpovedlo vyvinout zvláštní a neobyčejnou životní formu z nejryzejšího zla,která se téměř rovnala moci ryzího dobra, které je v Nejvyšším. Do tétoformy vpojili fúzí všechny své vlastní geny se všemi modifikovanými genyz genetického fondu všech životních forem prvních androgynních lidí na vašíplanetě. Tato neobyčejná kombinace zrodila nejmocnějšího, nejschopnějšího anepředstavitelně inteligentního křížence, jaký nebyl, ani nikdy nebude již počat,zrozen či vyvinut. Jakmile toto bylo dokonáno, odhodili pseudotvůrci své dřívějšíformy a vstoupili do čerstvě vyvinutého hybrida, a tak se vskutku stali“bohy”. (Rozličné lidské mytologie, obsahující vyprávění ze života“bohů”, o jejich pantheonu, moci a nesmrtelnosti a také jak ovlivňovali lidskýživot, jako na příklad mytologie Řeků a Římanů, jsou odrazem toho, jak sepseudotvůrci stali “bohy”).

V takovém novém stavu a v takových podmínkách pokročilipseudotvůrci ve svém plánu cestovat dál v čase zpět, až ke chvíli, kdyještě NEBYLO započato s uskutečněním Stvoření. Nově hybridizovanípseudotvůrci věřili, že kdyby dokázali zastihnout Boha DŘÍVE, než jakékolivsentientní entity existovaly, pak by zůstal bez podpory ze strany Stvoření, pročežby byl více náchylný k porážce, nebo přinejmenším k jednání opodílení se s nimi o Svou moc. Tato situace je vystihnuta v proroctvíIzaiáše, kapitola 63, verš 5:

“Rozhlédl jsem se, ale nebylo pomocníka, užasl jsem, oporažádná.
K záchraně Mi dopomohla vlastní paže, oporou Mi bylo moje rozhořčení.”

Slovo “rozhořčení” v této souvislosti neoznačujelidskou emoci zuřivosti. Znamená vědomí Absolutní moci Pána Ježíše Krista,která se nedá pokazit nějakým vyjednáváním či transakcemi a negativním stavem,v tomto případě s nově hybridizovanými pseudotvůrci. Ukončení tétofáze pokusu vyvolalo inkarnaci Pána Ježíše Krista. Tělesné narozeníJežíše Krista na vaší planetě způsobilo, že pseudotvůrci odložili tehdycestování do zmíněného období. Potřebovali se soustředit na zničení Jeho/Jejíhoposlání. To poslání OHROŽOVALO celý jejich plán. Takže ta cesta byla vlastněodložena do NEKONEČNA. Povšimněte si prosím, že to nebylo náhodou, žek narození Ježíše Krista došlo právě v době, kdy sepseudotvůrcům podařilo dokončit vlastní negativní transformaci, čili,abychom byli přesnější, svou transmogrifikaci. Též není vůbec nahodilé,že proces narození Ježíše Krista následoval nebo byl paralelou týchžprincipů křížení, jakých použili pseudotvůrci. Tato paralela může vyvolat dojem,že Nejvyšší si vypůjčil tento proces u pseudotvůrců. Pravdou je pravý opak.Pseudotvůrci použili a přivlastnili si principy života-tvořivého procesu, kteréukradli u nejvyššího. Původně byla tato dovednost Stvořitelem dána všemsentientním entitám. Byla zakořeněna v jejich genech. Takže byla pro něk dispozici v genetickém materiálu, zděděném po prvních lidech,žijících na vaší planetě. Proces tvoření nekonečných odrůd sentientního inesentientního života je procesem hybridizace.

V počáteční fázi je zde idea stvoření a sentientníchentit. Tato idea nastává v Absolutní mysli Nejvyššího. Posvém výskytu idea postoupí k promítnutí navenek od té Mysli jako nezávislá,svá vlastní, sentientní životní forma. Jakmile se tato životní formaobjeví, začne budovat svou vlastní genetickou zásobárnu. Z té jsou vzatyrozličné geny a jsou zkombinovány s částečkami, emanujícími z životnísíly, která sama bez přestání vyzařuje z činností Absolutní mysliNejvyššího – Pána Ježíše Krista. Kombinace těchto elementů rodízcela rozdílné sentientní životní formy. A tak to pokračuje dál až na věčnost.Nicméně, žádná z těchto entit neobsahuje přímý Absolutní element,vzatý od Nejvyššího. Jsou původními idejemi Nejvyššího, ale nejsouNejvyšším (více o tomto předmětu je nalezeno v knihách “Základy lidskéduchovnosti” a “Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření”). Byla jenom jednavýjimka z tohoto pravidla – od věčnosti do věčnosti – a to bylo narození PánaJežíše Krista. V tom narození, jak si můžete vzpomenout z řečenéhov druhé kapitole této knihy, byl použit element nejzevnější části Absolutnízevní mysli Nejvyššího, který byl fúzován a zkřížen se dvěma prvky zónyvymístění a planety Nula, které byly vzaty z genů Josefa a Marie.

Tato procedura byla nezbytná k zastavení pseudotvůrců. Jedinýzpůsob, jak je zastavit, aniž by muselo během tohoto procesu dojít k něčímuvyhlazení, bylo použití jejich vlastních zbraní, jejich vlastního výtvoruve formě slabounkého lidského těla, když bylo učiněno božským zvláštnímprocesem, zvaným divinizace, jak bylo popsáno v druhé kapitole, a s tímtělem – nebo s tím, co s ním souvztaží – vstoupit v jejich doménua izolovat je od ostatního Stvoření i zóny vymístění. Dělat něco jiného by bylok ničemu. Toto jsou pravidla zóny vymístění. Nejdříve je nutno zachovatvšechny pravidla, aby se získala jejich znalost z první ruky, než by se mělopřistoupit k jejich zdolání a vítězství nad nimi. Každý, včetně PánaJežíše Krista, má se řídit těmi pravidly. Tím, že předtím neměl žádnouhmatatelnou tělesnou a intimní zkušenost života negativního stavu, nemohl JežíšKristus nic dělat, jedině ovšem, jestli by si přál zahubit celé Stvoření (cožby, mimochodem, Mu/Jí nikdy nepřišlo na mysl).

Proto kvůli spasení veškerého Stvoření a pro konečné úplné avěčné eliminování negativního stavu, rozhodl se Nejvyšší jako Ježíš Kristussejít dobrovolně do zóny vymístění, žít v těle, původně zfabrikovanéhopseudotvůrci, zažít z první ruky, zač je negativní stav, vstoupit do pekelpseudotvůrců a uvěznit je na neurčitou dobu. V průběhu toho činu PánJežíš Kristus vzal pseudotvůrcům znalost cestování v čase a oslabiljejich mocné dovednosti, získané s pomocí té tajemné negativnítransmogrifikace, jež byla krátce výše popsána. Separoval a izoloval je vezvláštních podmínkách a oblasti, nepřístupných až donedávna nikomu, dal jimplně pocítit, jak chutná izolace a separace, tak účinně vnucené lidským tvorům,kteří byli jimi zfabrikováni, jakožto i jiným tvorům v zóně vymístění av peklech. Věru jim to patřilo. Od této chvíle neměli pseudotvůrciabsolutně žádný přístup k nikomu a k ničemu a donedávna nikomu nebylodovoleno, z bezpečnostních důvodů, vstoupit do jejich oblasti. Nikomu neníznámo mimo Pána Ježíše Krista, jak se k nim dostat a jak se s nimistýkat. Tato separace byla nutným krokem, aby každý měl příležitost prožívatnegativní stav i všechny jeho důsledky dobrovolně, na základě vlastního výběru,nikoliv z donucení. Kdyby pseudotvůrci byli na scéně, taková zkušenost by nebylamožná. Ovládali by situaci a nadále by uvalovali na lidi břemeno negativníhostavu. Tímto přítomným stavem však tajemství pseudotvůrců nekončí. Musí dojítk ještě jednomu drastickému kroku dříve, než jejich historie a všechno, cozapříčinili, bude moci natrvalo a navěky skončit. Některé aspekty toho tajemnéhokroku budou zjeveny v příští kapitole.

Ten/ta, co má uši k slyšení a k naslouchání, nechťslyší a poslouchá to, co Pán Ježíš Kristus zjevuje v této kapitole.”

 

www.universe-people.cz

 

1141. Několik stručných objasnění struktury a povahy zónyvymístění. (Přijal Petr D. F.)

18.5.1988. Časně zrána.

Místo: Santa Barbara, California, USA.

To, co zde cituji z knihy “Nové zjevení Pána JežíšeKrista” se týká životně každého člověka na Zemi, neboť každý mášat - hmotné tělo – zfabrikované pseudotvůrci ! ! ! Pochopení tohoto faktudává možnost řešení problému každého člověka na Zemi.

Tyto informace šiřte všemi směry, neobávejte se ničeho, hlavnědo škol – učitelům, úředníkům a vědcům a všem dalším zájemcůmnezapomeňte na naše milé novináře a politiky, které máme tolik rádi.Bude to pomocí mnoha lidem a velký průšvih pro pseudotvůrce.

Tuto kapitolu je vhodné SYSTEMATICKY rozeslat NA VĚDOMÍ všemMÉDIÍM, OKR. ÚŘADŮM (přednosta), MĚSTŮM (starosta) a SOUDŮM v ČR (předsedasenátu soudu) s uvedením této skutečnosti (na konci uvést “Na vědomí:Všechna média ...... Všechny soudy ČR”).

S láskou Ivo A Benda.

Kapitola dvacátá devátá. (Strana 634 – 639.)

Dne 18. května 1988, časně zrána za rozbřesku, bylo ke mně slovo PánaJežíše Krista, řkoucí:

“Je nutno učinit několik krátkých poznámek o struktuřea povaze zóny vymístění, zvláště ohledně jejích obyvatel. Pokud sivzpomínáte, byla tato struktura a povaha popsána ve třinácté kapitole knihy“Realita, mýty a iluze” a v první kapitole knížečky “Čtvero pojetíduchovní struktury stvoření” i na stránkách jiných knih zprostředkovatele tohotopřenosu. V té době bylo naznačeno, že v základě imituje strukturazóny vymístění strukturu pozitivního stavu, jsouc jeho zvráceným odrazem čišerednou karikaturou povahy Stvoření. Hierarchie organizace zóny vymístěníje podobná hierarchii duchovní organizace pravého Stvoření až na to, že JDEO ZCELA ROZDÍLNÝ, DIAMETRÁLNĚ PROTICHŮDNÝ ÚČEL.

Jak bylo dříve uvedeno, je omylem předpokládat, že pekla, například, jsou jedním místem v duchovním světě, soustředěným v jednéspecifické oblasti paralelně se Stvořením. Zóna vymístění je antivesmír,který sestává ze svých vlastních obsáhlých tří dimenzí:

(1)
antiduchovní dimenze, čili jejího pseudosvěta, jenž je lidským tvorůmobecně znám jako pekla;

(2)
z antiintermediální dimenze, čili jejího pseudointermediálního světa;

(3)
antipřírodní dimenze, čili jejího pseudofyzického světa.

Každá z těchto dimenzí sestává z vlastních pseudogalaxií,pseudoslunečních soustav a pseudoplanet. Všechny jsou pod VLÁDOUPEKEL - jejich pseudonejniternějšího pseudoduchovního světa. Navíc má zónavymístění jednu zvláštní podivnost v rámci své říše, ježaktuálně a specificky nesouvztaží s ničím – a to je planeta Nula.Souvztažnosti planety Nula jsou difúzní a nespecifické. Její divnáa speciální role vyžaduje toto uspořádání.

Jak víte, byla celá zóna vymístění – než se Nejvyššívtělil do formy Ježíše Krista – pod nepopíratelnou vládou pseudotvůrců.Po této inkarnaci, obzvláště po vzkříšení Pána Ježíše Krista, bylipseudotvůrci zbaveni svého vládnoucího postavení, separováni od ostatních částízóny vymístění a jejích pekel a až donedávna uvězněni. Od té doby i nadálepatří úplná kontrola nad zónou vymístění Pánu Ježíši Kristu, který jívládně, jak si vzpomínáte, podle ZÁKONA DOVOLENÍ.

Pseudotvůrci, v době, kdy byli u moci, ustanovili v zóněvymístění určitou hierarchii a politickou strukturu podle vzoru strukturyskutečného Stvoření. Důvod, proč tato struktura zvráceně kopírujestrukturu skutečného Stvoření je v tom, že pseudotvůrci potřebovali něco, coby bylo přesně protichůdnou replikou originálu. Je daleko snadnější válčitproti něčemu, co okopírujete do všech největších detailů. Jiný důvod byl stavebnímateriál jim dostupný. Jak již víte, přicházel a ještě přichází tenmateriál z odmítnutých a vypuzených idejí všech sentientních entit ohledněodvozování života z jakéhokoliv jiného zdroje než z Pána Ježíše Krista(toto je jedním z obecných obsahů té ideje). Jelikož se ta idea vyskytujev sentientní mysli, proto odráží strukturu té sentientní mysli. Sentientnímysl zase pak odráží strukturu hierarchie duchovní organizace Stvoření a jehomultivesmíru. Z toho důvodu bylo snadné vyčíst dotyčnou strukturu u obsahu apovahy těch odvrhnutých idejí. Z toho tedy pseudotvůrci znali, jak vybudovatprotichůdný a diametrálně odlišný svět – pokud se týká jeho účelu.

V původní sestavě fungovali pseudotvůrci v roli Boha –Stvořitele, který vládl nad veškerým pseudostvořením. Ves skutečnosti zvolilize svého středu tajným hlasováním jednoho člena, jemuž byla přidělena rolenejvyššího boha. Ten “bůh” pak jmenoval členy vládnoucího politickéhotělesa, (všimněte si, nebyli již zvoleni tajným hlasováním – pozn.zpracovatele) jemuž byly přiděleny rozličné funkce za účelem zajištěnípřiměřeného vládnutí nad veškerou zónou vymístění. V době původnífabrikace a založení pekel zfabrikovali pseudotvůrci také zvláštní typ tvorů,kteří svou mocí, rolí a pozicí souvztažit, v negativním smysluovšem, s různými duchovními entitami, stvořenými Nejvyšším, zaúčelem spolutvoření a spoluvládnutí nad multivesmírem.

V tomto ohledu existuje v zóně vymístění devětvelmi širokých a obecných kategorií entit (mimo pseudotvůrců), ježjimi byly původně zfabrikovány. Všechny mají velmi zvláštní poslání,role a stupeň a rozsah politických a jiných mocí OVLÁDAJÍCÍCH MYSL v říšizóny vymístění. V rámci těchto velmi širokých a obecných kategoriísestává každá kategorie ze svých vlastních četných subkategorií se svýmivlastními jmény, funkcemi a rolemi, jakožto i specifickým postavením v rámcihierarchie té struktury. Není nutno, abyste se starali o tyto četné subkategorie ajejich jména či role. Jen by vás to mátlo, tak jsou komplikované a zapletené (srovnejnapř. analogii zapletených, komplikovaných a neprůhledných vlastnických vztahů zdena Zemi, kdo co ovládá a manipuluje – pozn. zpracovatele).

Je dovoleno, abyste se seznámili s poněkud ohraničenou krátkouinformací o devíti základních obecných a širokých kategoriích těchtoTVORŮ za tím účelem, abyste si uvědomovali JEJICH VLIV NA LIDSKOU MYSL, a takse mohli CHRÁNIT PŘED TÍM OVLIVŇOVÁNÍM. Subkategorie těchto hlavníchkategorií fungují v rámci vlády hlavních kategorií, sloužíce jimv jejich hlavní roli poslání.

 

1) PSEUDOMOCNOSTI A PSEUDOSERAFÍNI

První kategorie, jaká je na samém vrcholu nade všemi, semůže nazvat pseudomocnostmi a pseudoserafíny. Tito byli zfabrikovánipseudotvůrci jako první, aby jim pomáhali ve fabrikování a zakládánípekel a všech jiných tvorů. Toto je VLÁDNOUCÍ ČI ZÁKONODÁRNÉ TĚLESO PEKEL,které ROZVÍJÍ, FORMULUJE A USTANOVUJE RŮZNÉ POLITICKÉ PROGRAMY, jimiž se VLÁDNEnad veškerou zónou vymístění na všech jejích úrovních. V přítomnédobě, po uvěznění pseudotvůrců, je to tato kategorie, z níž byl jmenovánpseudobůh, který vládne nad všemi pekly i nad ostatními oblastmi zóny vymístění. Pseudotvůrcinemohou déle být na nejvyšším místě, neboť jejich pozice je nyní ZABRÁNAPánem Ježíšem Kristem, který DOVOLUJE PROZATÍM A V ZÁJMU DUCHOVNÍHOPOUČENÍ, aby všechno ostatní zůstávalo stejným.

Kvůli svobodě volby potřebují všichni členovépekel mít dojem, že si vládnou sami. Jsou ještě jiné nesmírnědůležité důvody, proč Pán Ježíš Kristus dovolil, aby se tato situacenadále vyskytovala dokonce i poté, co odebral vládnutí pseudotvůrcům.Některé z těchto důvodů byly zjeveny dříve. Jiné jsou nadrozsah lidského pochopení.

 

2) PSEUDOPOTENTÁTI, PSEUDOCHERUBÍNI A PSEUDOTERAFÍNI

Druhá kategorie, která následuje hned za první, se může nazývat pseudopotentáti,pseudocherubíni a pseudoterafíni. Jejich role a postavení se může srovnats PRÁVNÍM ODVĚTVÍM VLÁD LIDSKÝCH TVORŮ. V určitém smyslu jsouvykladači všech pseudoprincipů, vyvinutých výše popsanou první kategoriípekelných tvorů. Jsou KONEČNÝMI ROZHODČÍMI ve věci pseudospravedlnostiv zóně vymístění.

 

3) ĎÁBEL

Třetí kategorie těchto tvorů se nazývá ďábel. Ďábelsestává z četných tvorů, kteří mají zcela na starosti PRODUKCI VŠECHDRUHŮ ZLA ve veškeré zóně vymístění s JEJICH NÁSLEDNÝM ÚSPĚŠNÝMROZŠIŘOVÁNÍM A ODŮVODŇOVÁNÍM.

 

4) SATAN

Čtvrtá kategorie těchto tvorů se nazývá satan. Sestáváz tvorů, kteří mají plně na starosti PRODUKCI A ŠÍŘENÍ VŠECH DRUHŮNEPRAVD, ZVRÁCENIN A ZNETVOŘENIN po celé zóně vymístění a jejich odůvodnění.

 

5) LUCIFER

Pátá kategorie se nazývá lucifer. Sestává z tvorů,kteří se mohou srovnat s IDEOLOGY, CO MAJÍ NA STAROSTI VEŠKEROU PROPAGANDUv zóně vymístění, zvláště proti pozitivnímu stavu. Jejich základnírolí je LÍČIT pozitivní stav jako něco nejošklivějšího a nejzápornějšího anegativní stav znázorňovat jako něco nejkladnějšího a nejžádoucnějšího. Jsoumistry v přesvědčování, demagogii a ovládání mysli sugescí aovlivňováním.

 

6) DÉMONI

Šestá kategorie se nazývá démony. Démoni mají nastarosti všechnu VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ BEZPEČNOST ve veškeré zóně vymístění.Mohou být také přirovnáváni k MOCENSKÉMU NÁSTROJI VOJENSKÝCH SIL.Jedno z jejich mocných odvětví má za úkol ŠPIONÁŽ A ŠPEHOVÁNÍ VŠECHČLENŮ NEGATIVNÍHO STAVU s tím, aby se zajistilo, že nikdo neodbočí od pravidela životního stylu negativního stavu. Je jim přidělena role UZAVŘENÉBEZPEČNOSTÍ SLUŽBY KOLEM ZAPOUZDŘENÉ PRAVÉ SENTIENTNÍ MYSLI V LIDSKÉ MYSLI AMYSLÍCH VŠECH JINÝCH TVORŮ A UDRŽOVÁNÍ V SEPARACI JEJICH PSEUDOMYSLI ODJAKÉHOKOLIV VLIVU PRAVÉ SENTIENTNÍ MYSLI.

 

7) PSEUDOARCHANDĚLÉ

Sedmá kategorie se nazývá pseudoarchandělé. Pseudoarchanděléjsou v čele agentur, PROSAZUJÍCÍCH ZÁKON ve veškeré zóně vymístění.Z formulovaných pseudoprincipů a pseoudozákonů, přicházejících shora, VYTVÁŘEJÍPROSTŘEDKY PRO JEJICH SPLNĚNÍ v celé říši zóny vymístění.

 

8) PSEUDOANDĚLÉ – ANDĚLÉ TMY

Osmá kategorie se nazývá pseudoanděly, čili anděly tmy.Tito tvorové mají na STAROSTI VYNUCOVÁNÍ ZÁKONA. Jsou vlastně POLICEJNÍSILOU, KTERÁ ZAJIŠŤUJE, ABY KAŽDÝ SETRVÁVAL U MÍSTNĚ ZAVEDENÝCH PSEUDOZÁKONŮ.

 

9) DUCHOVÉ

Konečně devátá kategorie se nazývá duchy. Má dvěširoké a nezávislé subkategorie: Jedna se jmenuje negativní duchové adruhá se nazývá zlými duchy.

9.1) NEGATIVNÍ DUCHOVÉ

Negativní duchové jsou obyčejně POCHOPY SATANÁŠE. Zpříkladňujíživot všech nepravd, zkreslení a zvráceností pravdy. Ukazují příkladkonkrétního života dle satanských pseudoprincipů falešností.

9.2) ZLÍ DUCHOVÉ

Zlí duchové jsou, na druhé straně, POCHOPOVÉ ĎÁBLA.Jejich rolí je zpříkladňovat životní styl veškerého zla ve jsoucnu a bytí.Tito zlí duchové uvádějí příklad konkrétního života ve shoděs ďábelskými pseudoprincipy všech druhů zla.

VĚTŠINA LIDSKÝCH TVORŮ, vstupujících do pekel ze své vlastnívolby, STÁVÁ SE BUĎ NEGATIVNÍMI, NEBO ZLÝMI DUCHY. Lidští tvorové se nikdynedostanou výš (níž !) než k hodnosti pseudoarchandělů. Takováje základní hierarchická struktura zóny vymístění i povaha její vlády. Jakvidíte, ODVOZUJE SE v obecnosti politická struktura vlád na planetě Nulav zásadě, v literním smyslu, ze struktury zóny vymístění. Nicméněexistují některé rozdíly mezi strukturou pekel a strukturou planety Nula. PlanetaNula má minimální stupeň určité difúzní souvztažnosti s pozitivním stavem.

Pozitivní korespondence dává vládní politickou strukturuv určitých zemích na vaší planetě, která se nazývá “demokracií”.Těchto velmi málo zemí na vaší planetě dává svým občanům v určitémíře volnost a svobodu vyjádření, jaká neexistuje nikde jinde v zóněvymístění a jejích peklech. Dobrým příkladem pro toto uspořádání jepolitický systém, jaký byl zaveden ve Spojených státech amerických. Avšak, jakvíte, došlo od doby původního stavu těch svobod a volnosti, od doby jejichzaložení, k jejich postupné erozi. A i když Spojené státy americké jsoustále ještě nejsvobodnější zení na vaší planetě, tato situace se zhoršujepro vás alarmující rychlostí. Odráží se v tom POSTUPNÉ ÚPLNÉPŘEVZETÍ VAŠÍ PLANETY NEGATIVNÍM STAVEM.

Výše popsaná struktura a povaha zóny vymístění má jeden velicedůležitý aspekt pro ty, co praktikují duchovní hypnoterapii a proces niternéhoputování. Pokud si pamatujete, bylo naznačeno v páté kapitole této knihy, žekaždá násilně oddělená a izolovaná úroveň lidské mysli (pravé nejniternějšíduchovní mysli, pravé vnitřní mysli a pravé zevnější mysli) je zapouzdřenaspeciálním stavem, jaký simuluje funkci a účel úrovně originálnímysli. Abychom tedy zopakovali:

(1)
Pravá nejniternější duchovní mysl je ZAPOUZDŘENA falešnou nejniternějšíduchovní myslí;

(2)
vnitřní pravá mysl falešnou interiorní myslí

(3)
a pravá zevnější mysl falešnou zevní myslí.

V té kapitole bylo také zdůrazněno, že KAŽDÉ takovéPSEUDOMYSLI jsou přidělení četní DÉMONI, kteří nejen že UDRŽUJÍ tyto mysliFUNKČNÍMI a V POPŘEDÍ, ale také KONTROLUJÍ STRÁŽCE u případnýchinfinitesimálně malinkých otvůrků do pravé mysli, aby BLOKOVALI výstup a vstupjakékoliv případné PRAVDY a REALITY ve VĚDOMOU MYSL v jejich opravdovém,nepokrouceném, nezfalšovaném a nezvráceném stavu.

Protože strukturální povaha těchto falešných myslí je zvrácenýmodrazem strukturální povahy pravé mysli, každé falešné mysli sepřiděluje řada pseudoduchovních poradců stejným způsobem, jakým PánJežíš Kristus přiděluje lidským tvorům řadu pravých duchovních poradců.Počet pravých duchovních poradců přesně odpovídá počtu démonů,kteří fungují v roli pseudoduchovních poradců. Jediným rozdílemv tomto uspořádání je to, že tento druh démonů funguje z pozice separacea izolace jednotlivé mysli. Vždyť nakonec je to jejich role bezpečnostníchčetníků pekel držel tu mysl v odloučenosti a izolaci. Nadruhé straně praví duchovní poradci, přidělení Pánem Ježíšem Kristem,fungují z pozice sjednocenosti a jednotnosti. Z toho důvoduobjevují se praví duchovní poradci POUZE na úrovni Nejniternějšíduchovní mysli jako integrující zdroj veškeré sentientní mysli.

Kvůli tomuto osudově závažnému rozdílu se každéfalešné mysli přiděluje řada démonů – falešných duchovních poradcův počtu odpovídajících počtu pravých duchovních poradců. Takže mátesbor falešných duchovních poradců na úrovni falešné nejniternějšíduchovní mysli. Jiný sbor je přidělen falešné vnitřní mysli. A třetísestava je umístěna na úrovni falešné zevní mysli. Máte-li tedy,například, celkový počet pravých duchovních poradců rovnající s číslu deset,pak budete mít deset démonů – pseudoporadců na úrovni falešnénejniternější duchovní mysli; deset na úrovni nepravé vnitřní mysli a desetna úrovni falešné zevní mysli. Máte zde vlastně třicet démonů protipravým poradcům. Takto neprodyšná jsou bezpečnostní opatřenínegativního stavu.

Takže, aby se úspěšně zdolávala tato situace, musí se během procesuobrany proti těmto démonům věnovat zvláštní pozornost těm, kteříhrají roli falešných duchovních poradců. V tom bodě, kdy se věnujetepráci nad sebou, je velmi snadné přehlédnout tyto zvláštní démony, protožeberou na sebe přesně takovou podobu a takový obraz, jaký mají vaší pravíduchovní poradci (na toto shořela řada lidí, kteří čile komunikovali přes 7.čakru a měli i dobré mentální vidění, ale neměli dobrou intuici. To, že vidítebytost Světla, ještě není důkazem, že je to ona. Já se viděním neřídím,ale jen intuicí, nitrem, a je to funkční způsob – pozn.zpracovatele). Takto se můžete velice snadno oklamat a mít pocit falešnébezpečnosti. Myslíte, že máte co činit se svými pravými, opravdovými duchovnímiporadci, zatím co je fakt, že jednáte s démony, kteří je předstírají.Z toho důvodu se vám radí, abyste zkoumali velice důkladně a prověřovalidvakrát i třikrát všechny démony i duchovní poradce (bytosti Světla se neurazív žádném případě – pozn. zpracovatele), kteří se posunují spolus vámi do vnitřní a vnější úrovně vaší mysli. V procesu tohoposunování – z jedné úrovně na druhou – dochází obvykle k záměněpravých duchovních poradců falešnými. Jakmile se ukončí posunutí, je radno, abysteopět prověřili objevující se duchovní poradce a ujistili se, že jsou, kým majíbýt.

Tab. 4

 

STRUKTURA ZÓNY VYMÍSTĚNÍ - kategorie

hierarchie

*

PSEUDOTVŮRCI

+

     

1.

PSEUDOMOCNOSTI A PSEUDOSERAFÍNI

++

2.

PSEUDOPOTENTÁTI, PSEUDOCHERUBÍNI A PSEUDOTERAFÍNI

+++

3.

ĎÁBEL

++++

4.

SATAN

+++++

5.

LUCIFER

++++++

6.

DÉMONI

+++++++

7.

PSEUDOARCHANDĚLÉ

i člověk

++++++++

8.

PSEUDOANDĚLÉ – ANDĚLÉ TMY

i člověk

+++++++++

9.

DUCHOVÉ – a) negativní duchové b) zlí duchové

i člověk

++++++++++

Poznámka: Lidský tvor z planety Nula - Země se dostáváv případě své vlastní volby v pozemském životě po smrti těla domax. posledních 3 úrovní negativního stavu (jak je znázorněno). Jsou to tilidé, kteří se velmi aktivně podílí na nepravostech v pozemské civilizace(často řídící pracovníci s kariérním způsobem myšlení, kteří intenzivněspolupracují s negativním stavem a jsou odpovědní za množství zlav lidské společnosti. V jejich subjektivním pohledu žádné zlonepáchají). Většina lidských tvorů, vstupujících do pekel ze své vlastnívolby, stává se buď negativními, nebo zlými duchy.

Obr. 5

TŘI ODDĚLENÁ VĚDOMÍ LIDSKÉ BYTOSTI zfabrikovaná pseudotvůrci– každé oddělené vědomí má ještě 3 úrovně (jen 5 % komunikace je seStvořitelem a s bytostmi Světla, 95 % informace je ovládána – zprzněnaTemnotou, řízena stejně jako řídí manažeři firmu). Takto je ovládáno 50 % (3miliardy) lidí, 30 % je částečně ovládaných, 20 % lidí není téměř vůbec:

Obr258x.gif (41841 bytes)

Nejlepším způsobem, jak se vyhnout tomuto oklamání, je příméjednání s těmi typy démonů na každé úrovni pseudomysli aobrátit se na ně nejdříve. Řekněte jim, že víte, že jsou tam; že víte,v čem je jejich role a funkce a připomeňte jim – než postoupíte dále – žemají vrozenou schopnost volit a měnit se. Odešlete je od sebe do téspeciální oblasti, jež byla založena Pánem Ježíšem Kristem za tímtospeciálním účelem mezi pekly a intermediálním světem. V té oblasti jsouprošetřeni a dává se jim možnost výběru, aby buď konvertovali dopozitivního stavu, nebo byli uzamčeni v nějakém žaláři ve svýchpříslušných peklech, kde mají nést všechny důsledky svých činů ibláznivých výběrů.

Po té, co se v první řadě budete zabývat těmi démony, tehdya jenom tehdy, můžete pokročit k dalším specifickým démonům – mátepřistoupit k osvobození a obrácení strážců způsobem, popsaným v pátékapitole této knihy.

Toť vše, co je vám třeba znát o této otázce v této době.

Má-li kdo uši k slyšení, ať slyší, co Pán JežíšKristus zjevuje o této záležitosti.”

 

1144. Kdo jsi a proč jsi zde ? Kapitola 1. (Autor Petr D. F.) Vyšlo1984.

Místo: Hanalei Bay, Kauai, Havaj, USA.

Výtah z knihy “Kdo jsi a proč jsi zde ?”, str. 6 –25, 1. kapitola.

Kapitola první:

Je historie člověčenstva, a tudíž historie vašeho vzniku,popisovaná v různých vědeckých a náboženských knihách, pravdivá ? Jsteskutečně tím, co říkají, že jste ? Jaká je pravá skutečnost ohledně tohotovšeho ?

 

“Jakmile uspějeme ve své snaze dostat se do styku se svým nejniternějšímJá, svou Niternou myslí a Nejvyšším ve své Niterné mysli, je prvnívěcí, kterou se máte naučit, následující:

Vše, co jste kdy o sobě, o svém životě a životě obecně, opůvodu člověčenstva a všem ostatním poznali, je buď VELKÝM ZKRESLENÍM toho,jak to vše skutečně začalo, jak se to odehrálo, a v tom, jak se to nynípředkládá, nebo je to ZCELA NESPRÁVNÉ. Máte to VŠE VZHŮRU NOHAMA. Žijete vesvětě POSTAVENÉM NA HLAVU a potřebujete se všemu učit či opětovně naučit znovu.

Takže první krok, který potřebujete podniknout, je pečlivéa důkladné osvobození se ode všech názorů, pohledů, postojů a systémů víry,které jste ve svém životě ohledně těchto záležitostí doposud měli.V získávání pravého poznání sebe sama a svého života nemůžete mítúspěch, pokud se snažíte otevřít dveře k sobě samým z pozice, kteroujste zaujímali doposud. Použijete-li k těmto dveřím starý klíč,představovaný těmito systémy víry, které jste odvozovali z celéhosvého života, uboze selžete. Fakticky se můžete stát daleko nevědomějšímia zmatenějšími, než kdykoli před tím.

Druhou důležitou věcí, kterou poznáte ve svém pravém já,nacházejícím se uvnitř vaší pravé Niterné mysli, je to, že abyste objevili pravduo sobě, o tom, kým jste a proč jste zde, a ohledně všech záležitostí majícíchvztah k těmto věcem, potřebujete mít ochotu vzdát se všeho, čemu nynívěříte, že je pravdou. To zahrnuje všechny v současnosti vámi zastávanénáboženské, vědecké, filosofické, psychologické či jiné pověry.

Jak jste si povšimli, důraz se klade na vaši ochotu vzdát sestarých systémů víry. Tím se neříká, že se jich musíte vzdát plně, ale radějimáte ukázat ochotu se jich vzdát, abyste mohli získat poznatky o pravéskutečnosti sebe sama a svého života. Ochota je novým klíčem, který odmykádveře k ohromnému pokladu pravého poznání a moudrosti, které odhalujíto, kým jste a proč jste zde. Nejste-li to ochotni učinit, tyto dveře senikdy neotevřou.

Proč je nutné vzdát se toho, čemu jste věřili, že je pravdou ?Prostým důvodem je to, že když k sobě přistupujete s falešnýmiideami o sobě samých, či přinejmenším s možností, že vaše chápánítěchto záležitostí by mohlo být falešné, nebudete s toobjektivně vidět sebe samé takové, jací skutečně jste. Namísto toho budete zaujatia budete na sebe pohlížet očima vašeho ZVLÁŠTNÍHO systému víry. To pakpovede k tomu, že budete přijímat pouze to o vás samotných a o druhých, co je v souhlasus vaším VLASTNÍM systémem. To je přístup předpojatý a zároveňpřístup, který je předpovědí, která samu sebe naplní. Tentopřístup nalézá pouze to, co váš systém víry očekává či dovoluje, ale tonepochází z vašeho pravého já. Toto u lidí způsobují neměnné systémyvíry. Proto je důležité, abyste udržovali svou mysl a své srdce OTEVŘENYa byli ochotni přijmout to, že poznatky, které máte o všech záležitostech života,o sobě a o druhých, mohou být zkreslené či úplně nesprávné.

Ohledně původu Vesmíru a života na této planetě včetně vašehovlastního vzniku existují DVA SYSTÉMY VÍRY. VĚDECKÝ A NÁBOŽENSKÝ.

1. VĚDECKÝ PŘÍSTUP

Vědecký přístup nás poučuje, že život nastal POUHOUNÁHODOU. Tvrdí, že život je kombinací jistého druhu chemických uskupení,jako jsou například uhlíko – kyslíko - bílkovinové řetězce. Život sepravděpodobně evolučně vyvinul sám sebou, v sobě a ze sebe, bezjakéhokoli tvůrčího zdroje či původce života. Prostě řečeno: O životěse předpokládá, že na této planetě započal čirou náhodou, aniž by jeho procesbyl předem jakkoli naplánován či zamýšlen. Předpokládá se tedy, že životzačal od jednoduché neinteligentní proteinové buňky améby. Procesem evoluce seběhem milionů či miliard roků tyto primitivní buňky pravděpodobně rozvinuly dointeligentních forem života, které nakonec vyvrcholily v lidských bytostech, jakje nyní známe.

Tento takzvaný vědecký přístup selhává při náležitémvysvětlení toho, jak se něco může vyvinout z ničeho. Řekněme tedy: Jakje možné, že z něčeho mrtvého, neživého, jako je například neoživenáhmota, se může vyvinout něco tak vysoce rozvinutého, živého a složitého asebeuvědomujícího se, jako je lidská bytost ? Jak může život vzniknoutz ne-života ? (Vědci na planetě Zemi experimentálně nevytvořiliživé organismy z neživé látky – pozn. zpracovatele).

Proto musíme považovat vědecká vysvětlení vzniku života avašeho vlastního já za zavádějící. Problémem u vědeckéhovysvětlování je to, že uznává pouze VNĚJŠÍ, FYZICKOU a TĚLESNOU formu života.Toto pojetí předpokládá, že tělo samo v sobě a sebou dává vznikživotu v těle. Dobrým příkladem tohoto zavádějícího přístupu bybylo přirovnat ho snaze vysvětlit fungování vašeho těla ze šatů. Které nosíte. Aještě lepším příkladem tohoto zavádějícího přístupu je to, že byste mělitvrdit, že se vaše tělo vyvinulo ze součástí vnějšího oděvu. Toto jevelmi dobrý příklad toho, co je to pozice vzhůru nohama (ve které my všichnižijeme). Naneštěstí má moderní věda sklon takto vysvětlovat původ života.Zavádějící povaha vědeckého vysvětlení, jak vidno z výše uvedenýchpříkladů, je již bez dalšího zřejmá.

2. NÁBOŽENSKÝ PŘÍSTUP

Druhý přístup, který lidé mohou v tomto ohledu přijmout, jetakzvaný biblický, čili náboženský přístup. Religióznípřístup tvrdí, že život byl stvořen z jednoho Absolutního zdroje života– Boha, který je nestvořený, a který je životem v Sobě a ze Sebe.Tento názor tvrdí, že Bůh stvořil veškeré Stvoření a lidské bytosti buďz ničeho, či “slovy Svých úst”. Proces takto předpokládanéhostvoření je popsán v první kapitole Geneze – první to knize Bible svaté.Předpokládá se, že stvoření nastalo před několika tisíci lety a Bůh jedoslovně provedl v šesti pozemských dnech – měřeno fyzikálnímijednotkami času na planetě Zemi. Prostě takto. Žádný vývoj, rozvoj, nic jiného.

Toto vysvětlení obsahuje nějaká zrnka pravdy, kteráodrážejí tvrzení, že Bůh je Absolutním zdrojem života, že On/Ona, Kdož jenestvořen/nestvořena a Kdož je životem Sám/Sama a ze Sebe Samého/Samé.Problémem u tohoto vysvětlení je však to, že selhává u toho, proč by Stvořitelstvořil tak nedokonalé tvory, jakými jsou lidští tvorové, nemající nic jinéhonež problémy a potíže, a proč by Bůh, kdož jest Nejvyšším, chtěl stvořitvšechny ošklivé, nebezpečné, škodlivé, usmrcující a jedovaté tvory, se kterýmise dennodenně setkáváme na této planetě ?

Tento přístup také selhává při vysvětlenízřejmých rozporů, které existují mezi vlastním chápáním doslovného,biblického popisu procesu stvoření v šesti dnech před několika tisíci lety apřesvědčivým vědeckým důkazem, že lidský život na této Zemi existuje jižněkolik milionů roků.

Proto se tento přístup musí odmítnout jako zavádějící,bez ohledu na skutečnost, že je v souhlase s naším tvrzením, že ne-životnemůže dát vznik žádnému životu, a že tento život musí vzniknoutz nějakého druhu nestvořeného života. Tento nestvořený Zdroj života je vždybez počátku a konce. Ze své vlastní vůle a touhy tvoří z různých důvodůvšechny ostatní formy života.

Proč však tento přístup selhává při řádném vysvětlení toho,proč se tento Zdroj (který lidé nazývají Bohem, a který my budeme nazývat Nejvyšším)rozhodl vytvořit jiné formy života ? Co je pravým účelem této produkce ?

Tento přístup také vnucuje princip, že Bůh může stvořitvěci a bytosti buď vůbec z ničeho, či “slovy Svých úst”. Ještě jednou: Z ničehomůže vzniknout jen nic. A co se týče stvoření “slovy Jeho úst”, nikdopořádně nerozumí tomu, co slovo Boží znamená a obsahuje.

Z předcházejících poznámek lze vidět, že vysvětlenípůvodu života a vašeho původu rozvíjené tradičními náboženstvími jsou rovněžneuspokojivá a zavádějící, jako ta vědecká.

Napadlo vás někdy, že by mohlo existovat třetívysvětlení, zcela odlišné a oddělené od ostatních dvou ? Mohlo by tobýt tak, že jak vědecké, tak i náboženské přístupy jsou zcela nesprávné, a žese věci dějí zcela odlišným způsobem, než bychom řekli ? Ano, tu je. Nazývejmetento přístup či vysvětlení DUCHOVNÍ METODOU.

3. DUCHOVNÍ PŘÍSTUP

Duchovní přístup byl objeven “uvnitř” Niterných myslí lidí.Když jsem profesně pracoval s lidmi a sám se sebou, vyvinul jsem postup proustanovení kontaktu s vlastní Niternou myslí. Poté, co byl ustanoven pevnýkontakt, počal jsem dostávat důležitá zjevení o těchto věcech. Výsledky mě pakpřivedly k rozvoji nové teorie a pracovní metody, kterou jsem popsal ve svýchdalších, odborněji zaměřených knihách (Principy duchovní hypnózy, Základylidské duchovnosti, Poselství z nitra, Čtvero pojetí duchovní strukturystvoření, Intenzivní duchovní hypnoterapie a Reality, mýty a iluze). Ti z vás,kdo se zajímají o hlubší filosofické chápání těchto záležitostí, je naleznouv těchto knihách.

Tento přístup a vysvětlení, zjevené mi Nejvyššímv mé Niterné mysli a v Niterných myslích jiných lidí, tvrdí, žejak vědecký, tak i tradiční náboženský přístup je nesprávný, by´t obsahujíněkterá zrnka pravdy. Tato zrnka pravdy jsou ale zavalena ohromnými horami deformací,které úplně blokují jakýkoli přístup k pravému poznání toho, co seskutečně a vpravdě stalo a jak to vše začalo. Avšak nyní dozrál čas pro každého,kdo má zájem skutečně poznat pravdu.

Shrneme nyní pro vás toto zjevení. Je na vás se rozhodnout, zdalije přijmete, či nikoli. V kapitole čtvrté vám bude dána příležitost dostatse do styku se svou vlastní Niternou myslí a zeptat se Nejvyššího vesvé Niterné mysli, zdali se věci udály tak, jak se shora popisuje.

PRAVDIVÁ HISTORIE VAŠEHO VZNIKU JAKO LIDSKÉ BYTOSTI

Bůh především netvoří věci a bytosti z ničeho.To by bylo porušením Jeho vlastního řádu a principu. Stvoření věcí a bytostí slovemSvých úst, za druhé, neznamená, že Bůh vyřkne slovo a toto slovose stává skutkem. Toto je popis doslovného smyslu Bible. Co to skutečně znamená, jeto, že každé Jeho slovo je čistá pravda a moudrost, a to, že Božskáústa označují Jeho lásku a dobro.

Takže Nejvyšší stvořil/stvořila Své Stvořenív jeho původní formě ze Své lásky a dobra (ústy) prostřednictvím Svémoudrosti a pravdy (slovem). Protože je Nejvyšší v Sobě ryzí Láskou iDobrem a čistou Moudrostí i Pravdou, stvořil vše ze Sebe a Sebou, nez ničeho či nesmyslnými, prázdně znějícími slovy. Jak tento proces stvořenínastal, bylo popsáno v “Základech lidské duchovnosti” a ve “Čtvero pojetíduchovní struktury stvoření”, kam se odkazují všichni zájemci. Popis tohotoprocesu stvoření by byl příliš složitý a mimo rozsah této knihy. Zde postačíříci, že stvoření se neodehrálo a neodehrává v čase a prostoru, jakby vás k této víře vedl vědecký a biblický doslovný přístup. Veškeréstvoření se odehrává vně či bez času a prostoru. Proto hovořit o čase a místě(prostoru) v procesu stvoření je úplným bláznovstvím. Čas a místo se uvedlyv procesu stvoření relativně k pozici nejrůznějších nebeských těles ake vztahům jejich obyvatel mezi sebou navzájem.

Pro nás, kdo máme co činit jen s časem, místem a jednotkami aničím jiným, je obtížné pochopit, co to skutečně znamená stvoření bez času aprostoru. Jak je to možné ? Nemáme žádnou konkrétní představu či srovnatelnouideu této situace. To nejlepší, co můžeme v tomto ohledu udělat, je srovnáníčasu, prostoru a jednotek s našimi vlastními zkušenostmi různých stavů akondic. Jsme-li účastni příjemných, krásných, klidných a šťastných událostí,čas se pro nás stává bezvýznamným, a později jsme ohromně překvapení, když sedovíme, kolik času uběhlo.

Opak je také pravdou: Když je někdo unuděn takříkajíck smrti, každá minuta se vleče jako hodina. Když někdo řídí vůz a má něcodůležitého na mysli, spontánně vchází do hlubokého transu. Přitom se zdá, jakoby vůbec neexistovala vzdálenost mezi bodem jeho výjezdu a místem určení. Náhle jetu, aniž by si pamatoval, jak tato cesta probíhala. Jsme-li však na straně druhéznuděni, celý výlet se nám zdá velmi dlouhý a obtížný.

Tyto příklady poskytují přibližnou představu toho, jaké je toněco dělat bez přítomnosti času a prostoru či místa. Stačí si uvědomit, že Nejvyššínení omezen/omezena žádným časem a prostorem, a tudíž tvoří bez času aprostoru. (Tvar On/Ona požívám proto, že Nejvyšší v Sobě obsahuje rovnýpodíl všech principů maskulinity a femininity. Žádný princip nemá přednostpřed druhým, jak je tomu zde u lidí na Zemi.)

My ale v lidské řeči nemáme slov, která mohouvyjádřit tento stav bezčasové, bezprostorové kondice, z níž Nejvyššítvoří. Naneštěstí je náš jazyk z jistých důležitých duchovníchdůvodů vybudován z prvků času a prostoru a používá slova svázanás časem a prostorem. Proto ať se snažíme popsat a pochopit cokoli, popisujeme a chápemeto v pojmech času a prostoru. Je to v současnosti jediná námdostupná řeč. Jak uvidíte později, nebyla tato situace vždycky taková.

Takže jak věda, tak i Bible je ve svých popisech událostí značněomezena typem tohoto jazyka a jeho schopností se náležitě vyjadřovat. Nicjiného nemáme nyní k dispozici a, abychom byli přesní, nebylok dispozici několik posledních milionů roků.

Biblický výčet stvoření není popisem fyzického stvořeníplanety Země v čase a prostoru, je to vůbec něco zcela jiného. Zdá se býtrozumným, že Bible jako duchovní kniha, psaná pro duchovní výchovu lidí, by seměla zabývat takovými neduchovními předměty, jako je fyzické stvoření planetyZemě a jejích obyvatel ? Je více pravděpodobné, že příběh stvoření popisujenějaké duchovní události či procesy, ale je spjat s našimi lidskýmipojmy času, místa a hmotné existence.

Je-li to pravda, co nám tedy Bible Svatá říká ?

Jak bylo před více jak dvěma sty léty zjeveno Nejvyšším prostřednictvímvelkého švédského vědce, filozofa, mystika a teologa Emanuela Swedenborga, jeSvatá bible psána v SOUVZTAŽNOSTECH, čili v ZÁSTUPNÝCH VÝZNAMECH.Každé slovo Bible svaté obsahuje něco čistě duchovního, což je reprezentovánosvým doslovným smyslem. Takže to, co v Bibli čtete v doslovném smyslu, jejen zdánlivá pravda obsahující skutečnou PRAVDU DUCHOVNÍ. Uvažmenapříklad, že používáme současný jazyk, když říkáme, že “Sluncevychází” a “Slunce Zapadá”. Každý ví, že to není pravda. Je to jen zdánípravdy. Skutečnou pravdou je to, že se Země otáčí kolem své osy a obíhá kolemSlunce. Tato situace vytváří iluzi jakoby se pohybujícího Slunce, zatímcose ve skutečnosti pohybuje Země kolem Slunce. Toto je dobrý příklad toho, coje skutečná pravda a její zdání. Často není to, co se zdá býtpravdou, nutně pravda sama.

Aby se pro řádné pochopení tato situace ilustrovala, krátce sivyložme prvních pět veršů kapitoly první Geneze v Biblí svaté. To námdá představu toho, jak by se biblická líčení měla řádně vykládat.

Verš 1 Geneze: “Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi.” “Napočátku” znamená “dny věčnosti” a první krok, kdy lidská bytost započalaproces změny od bytí negativní, zlou, nevědomou a protivnou, žijící v pozicivzhůru nohama k tomu, aby se stala pozitivní, dobrou, progresivní a umísťujícívše do správně nastavené pozice. “Bůh” v této konotaci označuje PánaJežíše Krista, Vykupitele, Toho, Kdo utváří od početí, Tvůrce a Stvořitele.“Nebesa” znamenají niterného člověka a Niternou mysl každého. (Nebeskékrálovství je uvnitř.). Slovo “a” označuje vnitřní mysl každé lidské bytosti,jež spojuje nebe a zemi: Nebe – Niterná mysl, “a” – vnitřní mysl, čilispojení se zemí. “Země” zde znamená vnějšího člověka či vnější vědomou,dennodenní mysl, z níž lidští tvorové na planetě Zemi odvozují vše ve svémžití. Více o těchto myslích viz další kapitolu.

Verš 2: “Země neměla formu a byla prázdná; a temnota byla natváři propasti. A duch Boží se vznášel nad tváří vod.”

“Země neměla formu” znamená, že lidská bytost neměla předproměnou nic z pravdy. Ve své vnější mysli neměla žádné vhodné poznáníči chápání. “Pustá” znamená, že v její vnější mysli nebylo nicdobrého nebo pozitivního. Výsledkem této situace, jež je nedostatkem jakékoli pravdya dobra, je “temnota”. Ta znamenala bláhovost, hloupost a nevědomost lidí o všechvěcech, které se jich týkají, o jejich pravé esenci a substanci, ohledně Boha,stvoření a víry v Boha. Takže se týká všeho duchovního a nebeského av nejzazším smyslu všeho, co se vztahuje k otázce, “kým skutečně jste aproč jste zde” a k dalším závažným otázkám.

“Tvář propasti” znamená všechny vnější, zevní,neužitečné činnosti negativních lidí z pozice vědomé vnější mysli předjejich proměnou. Pouze tyto vnější, zevní a neužitečné činnosti jsou lidmipovažovány za život. Z tohoto pojímání vznikají všechny druhy nesprávnýchzávěrů a systému pověr o tom, kým vskutku jste, proč jste zde, co je to život astvoření, co je to Bůh, a o všech dalších důležitých otázkách.

“Duchem Božím” se míní milosrdenství Pána Ježíše Krista,které se “vznáší” či pohybuje nad takovými věcmi, jež jsou uschovány, skrytyči uloženy u každého v jeho Niterné mysli. Tato část mysli u každéhose v Bibli Svaté nazývá “zbytky” či “pozůstakty”. Zachovávajínáležité poznání toho, co se skutečně stalo s lidským životem na planetěZemi, jak život vznikl, jak stvoření nastalo, proběhlo a stalo se. Tato znalost jeskryta a nemůže vyjít na světlo, pokud se ve všem spoléháme na vnější vědomoumysl a vše odvozujeme z ní a z jejích mýtů, iluzí a zvrácenostívycházejících z takzvané pozice vzhůru nohama. Prvním krokem při objevovánívchodu do naší Niterné mysli je náhrada těchto mýtů, iluzí, perverzí – apozice vzhůru nohama – náležitou a vhodnou znalostí toho, co je skutečně dobré,skutečně pravdivé, a tudíž skutečně reálné. Toto pravé poznání jeuloženo v našich Niterných myslích a nazývá se “tváří vod”.

Verš 3: “I řekl Bůh” znamená, že Pán JežíšKristus nás ve Svém milosrdenství vede z nitra, z našíNiterné mysli, kde je Pán vždy přítomen. Božským řízením jsmepřivedeni k poznání, uvědomění a uznání faktu, že mnohé věci,které považujeme za pravdivé, skutečné a dobré, ve skutečnosti pravdivé,dobré a skutečné nejsou. Počínáme chápat, že jsou falešné, zlé aneskutečné. Tento význam je zjeven slovy: “Budiž světlo”. Ve chvíli, kdy je“světlo”, si uvědomíme, že jedině Pán Ježíš Kristus je skutečnýmsvětlem, pravou realitou, a že je Sám a ze Sebe dobrem a pravdou. Také to znamená,že si poprvé uvědomujeme, že mnohé věci našeho života, které považujeme zadobré, fakticky dobré nejsou. Namísto toho se odvozují či vyvěrají z našísebelásky či sobectví a z naší lásky k zevním, vnějším, chvilkovým apomíjivým věcem tohoto světa, což je nakonec sebezničujícím a ničivým vzhledemk ostatním. Nemohou být proto nijak dobrými a prospěšnými. Takže vidíme, žemnohé věci, které považujeme za pravé, nejsou fakticky pravé, protože podporují,ospravedlňují, omlouvají a zdůvodňují naše nesprávné lásky, náš egoismus anaše nesprávné systémy víry. Také nás vedou k tomu, abychom lpěli a bylizávislí na vnějších, přechodných, dočasných, nereálných, iluzorních aneužitečných věcech, které vládnou našimi pozemskými životy. Jakmile máme totovědomí, “je v nás světlo”. Toto světlo umožní, aby dozrál druhý krok.

Verš 4: “A Bůh viděl, že světlo bylo dobré, a Bůh oddělilsvětlo od tmy.”

“A Bůh viděl, že světlo bylo dobré” se vztahuje k našemuuvědomění a uznání faktu, že v naší zevní, vnější vědomé mysli senenachází žádné dobro a žádná pravda. Ukazuje se, že veškeré dobro a pravda je“uvnitř”, přichází z naší Niterné mysli, od Pána v našíNiterné mysli, obzvláště a pouze od Pána v naší Niterné mysli. Totouvědomění je dobré, a tudíž odráží fakt, že poprvé jasně vidíme (mámetakříkajíc “světlo”), odkud přichází pravé dobro a skutečná pravda. “Totojasné vidění” je především “dobrem”, které přijímáme od Nejvyššího,Kdož sídlí v naší pravé Niterné mysli. Toto “jasné vidění” nyníumožňuje jasné rozlišování mezi tím, co je dobré a pravdivé, to jest od Nejvyššího,a tím, co je zlé a nepravdivé, to jest z naší zevní, vnější vědomé mysli,čili z našeho vlastního sobeckého ega. To je pravý význam slov: “A Bůhoddělil světlo od tmy.”

Verš 5: “Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí. Takže večera ráno bylo prvním dnem.”

Tato slova označují, že cokoli přichází od Boha, PánaJežíše Krista a naší pravé Niterné mysli, lze srovnávat se dnem adenním světlem. A co přichází z našeho vlastního sobeckého jáa jeho vnější, zevní vědomé mysli, lze přirovnat k noci atmě.

“Večerem” se zde míní vše, co bylo před tím, než jsmesi uvědomili všechny tyto předešle popsané záležitosti, neboť to je stavžádného náležitého poznání, chápání, víry či pravdy. V takovém stavujsou věci temné a matoucí. Jsou zastíněny jako v noci.

“Ránem” se v tomto případě myslí vše, co následujepoté, co si uvědomíme skutečných stav věcí. Takže “ráno” znamená být vesvětle, to jest znát pravdu a mít správné, pravdivé a náležité poznání toho,jaké věci skutečně jsou. To je to, co je pravou vírou. “Večer” v obecnémsmyslu označuje všechny věci, které jsou naše vlastní, které jsou v našemvědomí a v naší nejnižší nevědomé mysli a v našem zevním životě.“Ráno” znamená všechny věci, které jsou Pána Ježíše Krista a z PánaJežíše Krista, Kdož je Nejvyšším, Jedním Nedělitelným Bohem, az naší Niterné mysli. Toto uvědomění a uznání je tím, co je označeno“prvním dnem stvoření”. Je to první krok našeho opětovného duchovníhoprobuzení, poznání, naší duchovní restrukturalizace a závěrečné transformacez bytí negativní, zlou a nevědomou lidskou bytostí (ovládanou vnějším zevnímtypem života plného deformací, falešností a zel i sobectví) do pravých lidskýchbytostí. Můžeme se pak stát vysoce vyvinutými duchovními bytostmi, které všeodvozují ze stavu nepodmíněné lásky a moudrosti, což znamená z Nejvyššího,Nejvyšším, prostřednictvím Nejvyššího a s Nejvyšším.

Jak z tohoto ilustrativního příkladu můžete vidět, tytověci popsané v první kapitole Svaté bible se nijak zvlášť nezabývají fyzickýmstvořením planety Země a lidstva v čase a prostoru, ve dnech a v nocích.Namísto toho tato kapitola obsahuje sedm progresivních kroků a stavů proměn:

1. reformaci
2. regeneraci
3. osvícení
4. opětovné probuzení
5. opětovné poznání
6. restrukturalizaci
7. transformaci -

- lidské bytosti. Tato lidská bytost je postupně transformována Nejvyššímz “prázdnoty, nicoty a temnoty” vnější vědomé mysli (která je vybudovánaz mýtů, iluzí a pseudopoznání) se všemi jejími falešnými, zkreslenými,zlými a negativními ideami do vysoce vyvinuté duchovní bytosti (čili do toho,co Swedenborg nazýval nebeským člověkem).

Takto přicházíme ke správnému “obrazu a podobě” Boha,čili pravému nebi v lidské formě. Tento stav nebes v nás je stavemlásky, moudrosti, dobroty, pravdy a míru. Nazývá se proto sedmým dnem, vekterý Bůh spočinul od všeho, co učinil/učinila. “Spočinout” v tomtospoluoznačení doslovně neznamená fyzicky nic nedělat, jak by doslovný smyslnaznačoval. Spíše se to má vykládat jako stav neustálého důkladného, hluboceniterného klidu a uspokojení, který vyvěrá z nepodmíněné lásky a moudrosti.

Jestliže by Bůh skutečně fyzicky odpočíval a nedělal nic,veškeré Stvoření by zahynulo. Funkce stvoření je řádně udržována neustálým,nepřerušovaným tvořivým úsilím Nejvyššího. Sedmý den, čili sabat, jestavem osvobozeným od konfliktů a problémů. Dodržovat sabat znamená držet sestranou konfliktů, problémů, stresů, napětí a veškeré ostatní negativity.Doslovně to neznamená, že v jednom zvláštním dni nemusíte nic dělat.

Existuje však důležitý duchovní PRINCIP VYVAŽOVÁNÍnašeho dennodenního žití. Tento princip požaduje, abychom věnovali stejnoupozornost odpočinku, humoru, zábavě, hře a relaxaci. To se dělá za účelem udrženídobrého duchovního, duševního a fyzického zdraví. Takto můžeme být v dobrépohodě, abychom splnili naše důležité poslání a poskytli lepší užitek kuvšeobecnému prospěchu, společnému blahu a sdílení se všemi.

Nyní můžete vidět, jak se celá Svatá Bible má pojímat,vykládat a chápat. (Existuje přesně třicet pět knih Starého a Nového zákonaobsahujících tento vnitřní smysl, které se mají takto pojímat. Zbytek neobsahujetento vnitřní smysl. Aby se poznalo daleko více o této záležitosti v BibliSvaté, odkazuje se na kapitolu osmnáctou v knize “Realita, mýty a iluze”.Také je o tom možno seznat v Swedenborgových spisech, obzvláště v jeho“Čtyřech doktrínách” – Doktríně druhé, týkající se Svatého písma.)

Je omylem si myslet, že Nejvyšší stvořil nejprve fyzickýVesmír a jeho obyvatele. Naopak, ve své původní formě byl fyzický Vesmír se svýmiobyvateli stvořen poslední. (Nejvyšší však tvoření nových věcínikdy nezastaví, stvoření je tudíž neustálým věčným procesem.)

HISTORIE LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI

Nyní se vraťme ke skutečné historii událostí, které se odehrályna planetě Zemi.

 

1. ANDROGYNNÍ FÁZE - ADAM

Původní první lidské bytosti se na planetě Zemi objevilypřibližně před 140 miliony roků. Před objevením se lidských bytostí nastalvývoj rostlinných a zvířecích životních forem, aby se umožnil rozvoj fyzickýchživotních forem pro život nejvíce vhodných za podmínek, které byly tehdy proplanetu Zemi specifické. To znamená, že ani duchovně, duševně, emočně,intelektuálně, sexuálně či fyzicky lidské bytosti nevznikly z nižšíchživotních forem a nevyvinuly se do forem vyšších jako výsledekevolučního řetězce. Z tohoto hlediska jsou teorie Darwinova a jehonásledovníků úplně nesprávné. Tito padli do léčky, vychytrale NASTRAŽENÉnegativním stavem (jeden z mnoha ovládacích programů sil temna – pozn.zpracovatele).

O této pasti budeme za chvíli hovořit. Avšak i tradičnívýklady doslovně verze Svaté bible týkající se příběhu Adama a Evy, jsoutaké zcela nesprávné. To platí obzvláště tehdy, když se lidé vedou k víře,že na počátku stvořil Bůh jednu samotnou lidskou bytost, kterou nazval Adamem,a později, jelikož byl ubohý Adam samotou unuděn k smrti, se Bůh rozhodldát mu pomocníka, ženu – druhou samotnou lidskou bytost. Takže tu máme dvějednotlivé osoby, z nichž dle předpokladu povstalo veškeré lidstvo. Co tytozáležitosti skutečně znamenají, krátce probereme v další kapitole.

První pravé lidské bytosti byly PŘÍMÝM NADĚLENÍM ŽIVOTA odNEJVYŠŠÍHO a Nejvyšším do fyzické formy Jím/Jí za tímto účelemstvořené. Tato forma byla uzpůsobena dle prototypu, který se tehdy na Zemi ustanovil.Byla to nejvíce vhodná a životaschopná forma za podmínek tehdy existujících. Tatofyzická forma byla do jisté míry vzdáleně podobná tehdy existujícímu opicipodobnému tvoru (ale ne opici, jak ji známe dnes). Tato podobnost pak vědce mylněvedla k víře, že lidští tvorové se vyvinuli z opic, ve skutečnosti se aleprvní lidé na planetě Zemi ani fyzicky nijak nevyvinuli do své současné fyzicképodoby ze žádné zvířecí formy.

První lidské bytosti, které se na této planetě objevily, seneobjevily v dimenzi, kterou známe, či které jsme si vědomi. Byla to odlišnáZemě, existující ve zcela odlišné a nám zcela neznámé dimenzi. Tato dimenze měla– a po všechny časy má – PŘÍMÉ SPOJENÍ s veškerým Stvořením,které sestává z pravého duchovního světa, pravého intermediálníhosvěta a pravého fyzického světa.

První původní lidské bytosti byly jen velmi málo podobnétomu, jak nyní vypadáme a fungujeme. Neměly vůbec hlasivky. Komunikace meziprvotními jedinci byla přímá, na úrovni jejich Niterné mysli, bez potřebymluvit slyšitelná slova. Místo toho komunikovali ideami, čistým myšlením, pojmya obrazy. Zevně vzato, žili v tichém světě. Také rostlinný a zvířecíživot té doby se nijak nepodobal dnes známému rostlinnému a zvířecímu životu. NaZemi tehdy existovaly jen pozitivní, krásné a mírumilovné formy života.

Fyzický vzhled prvních lidí byl zcela odlišný odnašeho. Byli to obři ohromných rozměrů. Ze svých těl nevyměšovali moč avýkaly či jakékoli odpady, jak to činíme my. Cokoli zkonzumovali ve formě potravy anápojů, bylo stoprocentně využito – proměněno v čistou fyzickou energii,aniž to zanechalo jakoukoli stopu po dopadu. Jestliže došlo k nadužíváníněčeho ve formě potravy či nápoje, v žaludku a jiných oblastech těla se totransformovalo do zásobní energie. Tato energie vyzařovala obvykle z osoby jakojasné světlo nejrůznějších barev, které bylo obvykle doprovázeno krásnousršící vůní.

Od samého počátku byli první lidé stvořeni Nejvyšším do plněvyvinutých forem, jako plně znalí dospělí lidé. Tehdy se nerodily nevědoméděti. Noví lidé se objevovali, jak bylo třeba, když a kde bylo potřeba,z přímého nadělení a tvůrčího úsilí nejvyššího. Neexistovalo žádnéfyzické rození dětí.

Sexuální styk se nevyžadoval kvůli rozmnožování, ale udržovalse výhradně kvůli potěšení, vzájemnému sdílení a výměně všeho, co každýs opačnými sexuálními rysy měl a pociťoval. V každém případě byl sexuálnístyk obzvláště využíván jako prostředek k získání většího poznánínejvyššího, jiných a sebe sama s jediným účelem na mysli: Pro vzájemnýprospěch, všeobecné blaho, sdílení a užitek pro všechny. Tehdy neexistovalyžádné negativní, nízké, sobecké, vlastnické, žárlivé, zlé či jiné protivnémyšlenky, pocity či touhy. Tehdy pro ně nebyla znalost ani praxe negativního stavu anizahájitelná, ani myslitelná. První lidé byli stvořeni Nejvyšším v plnostiduchovního, duševního a fyzického i vědeckého poznání, které jim bylo doposudk dispozici z celého Stvoření. Tito prvotní lidé vlastnili veškeréznalosti a všechnu moudrost všech vesmírů a veškerého člověčenstva ve StvořeníNejvyššího. Neexistovala žádná neznalost či žádné nevědomé procesy,stavy a kondice nebo nevědomá mysl. Vše v lidské mysli bylo VĚDOMÉ,ZŘEJMÉ A JASNÉ. Žádné nemoci, potíže, infekce či jakékoli jinénepříjemné, negativní a smrtelné stavy či podmínky tehdy neexistovaly. Délkapozemského života prvních lidí byla přibližně 5 000 let. Když někdosplnil účel svého bytí na této planetě, prostě zanechal své fyzické těloa odešel do duchovního světa, aby pokračoval ve svém věčném životě duchovníhorůstu a pokroku. Neexistovala žádná smrt, jak ji známe ze současnosti.

Na planetě Zemi bylo původně asi 4 miliony lidí současněnaděleno životem. O těchto prvních čtyřech milionech lidí se souhrnně zmiňujeSvatá bible jako o “Adamovi”. Jejich stav a podmínky jsou popsányv biblických symbolických pojmech jako Adamův život v zahradě Eden,dříve než byla stvořena Eva z jeho žebra.

Toto původní a ryzí rozpoložení člověčenstva trvalo asi 20000 let.

 

2. FÁZE LIDÍ – ADAM A EVA

Po tomto období začala druhá fáze historie lidstva naplanetě Zemi, období, které trvalo asi 100 milionů let. Tak dlouho to trvalodruhé řadě lidí, než došli do bodu, kdy započal takzvaný “PÁD ČLOVĚKA”.Trvalo to asi 30 milionů roků pozemského času, než se samotný pád plněuskutečnil. Nebylo to tedy záležitostí jednoho dne či noci, jak by se to jeviloz doslovného smyslu Svaté bible, i když mnozí lidé věří, že to trvalo jenjeden den a noc.

Po té, co první lidé opustili planetu Zemi a usadila sezde druhá generace, tito lidé původně pokračovali ve stejném životním styluprožívaném prvními lidmi. Vědci té doby ovládali vnější uspořádání tohotosvěta. Byli zaneprázdněni studiem zákonů a souvztažnosti fyzického světaz hlediska smyslových, fyzických a tělesných orgánů. Přírodní pozice, ježjim byla přidělena ke studiu hmotného světa a fyzického těla, byla pozicívnější, pozicí pozorování. Vědci tyto funkce popsali za účelem sjednocenía harmonizace přírodních zákonů se zákony a ustanoveními duchovními, niternými.Vědci té dávné společnosti ovládali udržování neustálé jednoty všehomateriálního a fyzického s duchem, duší, myslí a s duchovním světem, ijeho zákony a ustanoveními a odvozování všeho z materiálního a fyzickéhosvěta z nich. Tito dřívější vědci zajistili, aby neexistoval žádnývýskyt nesouladu, disharmonie či oddělenosti stavů a procesů hmotného světa alidského fyzického těla vzhledem k duchovnímu světu, duchovní Niterné mysli aBohu.

Při povaze své práce museli tito vědci pozorovat a popisovat všez vnějšku, to jest ze stanoviska hmotného světa a fungovánífyzického těla. Byli tedy ve své práci omezeni nástroji, které totiž měli: Lidskýmismyslovými orgány. To je známo jako bezpečná metoda pozorování, pokud se má namysli fakt, že smyslové orgány jsou omezené, a že navíc vznikajíz duchovních idejí za účelem přizpůsobení živoucího ducha ve fyzickém tělea ve fyzickém Vesmíru. TRAGEDIE začíná jen tehdy, když někdo rozhodne,že fyzické orgány jsou NEZÁVISLÉ na jakýchkoli duchovních zákonech, a že MAJÍSVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT, NESPOJENÝ či NEZÁVISLÝ vzhledem ke komukoli nebo čemukolijinému.

Vědecká zvídavost lidské mysli je příslovečná.Uvažme, že druhá řada lidí na Zemi měla NEPŘEDSTAVITELNÉ ZNALOSTI aVĚDU (O JAKÉ ANI NESNÍME). Jejich vědci měli NESROVNATELNĚ VĚTŠÍ TOUHUzkoumat a experimentovat. Jejich ZVÍDAVOST byla O MNOHO VĚTŠÍ A ŠIRŠÍ, nežje u našich vědců současných. Dnešní vědci si NEMOHOU ANI V NEJBUJNĚJŠÍCHSNECH A PŘEDSTAVÁCH UVĚDOMIT, co měli tito vědci a stav jejich vědy tehdyk dispozici.

Proto u nich v jednom časovém bodě jejich historie vyvstalapři pozorování a studiu zákonů hmoty a smyslových orgánů následující životnězávažná, kritická a důležitá otázka:

 

CO BY SE STALO, JESTLIŽE BY SE VZNIK ŽIVOTA MOHL VYSVĚTLIT

TAKZVANÝMI FYZIKÁLNÍMI ZÁKONY A PŘÍRODNÍMI PROCESY,

ANIŽ BY SE DO TOHO ZAHRNOVALY JAKÉKOLI DUCHOVNÍ ZÁKONY,

DUCHOVNÍ SVĚT ČI BŮH – STVOŘITEL ?

JAKÝ BY BYL ŽIVOT BEZ JAKÉKOLI DUCHOVNOSTI,

NEBO KDYBY SE DUCHOVNOST ODVOZOVALA POUZE Z PŘÍRODY

NAMÍSTO ODVOZOVÁNÍ PŘÍRODY Z DUCHOVNOSTI ?

 

(Položit přírodu na první místo, pojímat ji jako původce všehoa považovat duchovnost za konečný produkt nezávislého vývoje přírody znamenáobrátit vše vzhůru nohama a mít plně zdeformovanou duchovnost.) Jak se dás takovouto vědecky důmyslnou a důležitou otázkou experimentovat ? Jak víte, jesamozřejmé, že jakmile se tato důležitá a závažná otázka položí, musí sezodpovědět. Taková je povaha Stvoření. Ať je na jakékoli úrovni stvoření –bez ohledu na to, jak nízká či vnější tato úroveň je – učiněn jakýkoli dotaz,MUSÍ být zodpovězen prostředky a způsoby, které jsou pro tuto úroveňspecifické. A jelikož tato otázka byla položena z vnějšího stupněfyzického světa, kterýžto stupeň byl tehdy přidělen planetě Zemi, muselabýt zodpovězena v rámci tohoto světa, to jest na planetě Zemi,nástroji, způsoby a prostředky, které pro tuto planetu byly specifické. Těmitonástroji, prostředky a způsoby byly konkrétní, viditelné, zkušenostní, smyslové,pocitové, demonstrativní a ilustrativní příklady. Na této úrovni nemohly být jinézpůsoby odpovědi na tuto otázku, aby mohla být srozumitelná a přijatelná. (Přisvých obrovských vědeckých a schopnostních možnostech tito druzí lidé stejněnedokázali odpovědět na tuto závažnou otázku, neboť pokud by znali odpověď,URČITĚ BY SE NEPOUŠTĚLI DO TAK PŘÍŠERNÉHO EXPERIMENTUTAM LEŽELAJEJICH OMEZENÍ - pozn. zpracovatele.)

NejvyššíStvořitel ve svém rozpoložení mimo časa prostor PŘEDVÍDAL, že se taková otázka položí. Proto vymyslel Velkýplán odpovědi na tuto otázku, která by ji zodpověděla nejvíce možnýmpřijatelným, účinným, dostatečným a poučným způsobem. Planetu Zemi proto Nejvyššístvořil s tímto zvláštním účelem v mysli. Planeta Země se mělastát půdou, na níž se měla tato otázka nejen položit, ale MĚLA NA NÍ BÝTEXPLICITNĚ A ZKUŠENOSTNĚ ZODPOVĚZENA K ÚPLNÉ SPOKOJENOSTI VEŠKERÉHOSTVOŘENÍ. Nejvyšší také PŘEDVÍDAL, že jistí lidé budouochotni se DOBROVOLNĚ podílet na tomto POKUSU. Tito lidé budou nejen dobrovolníky, alebudou také OCHOTNI VYMAZAT SVOU PAMĚŤ, aby si tak dokonce ani nepamatovali, že sestali za tímto účelem dobrovolníky. Tito lidé tedy také SOUHLASILI s tím, žesi NEBUDOU TOTO VŠE PAMATOVAT, pokud BUDOU na planetě Zemi, či pokud NEBUDE lidstvudáno toto NOVÉ ZJEVENÍ. (Takže ti čtenáři, kteří čtou tyto řádky,v podstatě končí s tímto pokusem – pozn. zpracovatele.)

Jakmile vědci této společnosti položili tuto OTÁZKU,postoupili k EXPERIMENTOVÁNÍ, aby obdrželi vhodné odpovědi. (Jak sivzpomínáte, otázkou bylo: CO BY SE STALO, JESTLIŽE BY SE VZNIK ŽIVOTA MOHLVYSVĚTLIT TAKZVANÝMI FYZIKÁLNÍMI ZÁKONY A PŘÍRODNÍMI PROCESY, ANIŽ BY SEDO TOHO ZAHRNOVALY JAKÉKOLI DUCHOVNÍ ZÁKONY, DUCHOVNÍ SVĚT ČI BŮH – STVOŘITEL ?JAKÝ BY BYL ŽIVOT BEZ JAKÉKOLI DUCHOVNOSTI, NEBO KDYBY SE DUCHOVNOST ODVOZOVALAPOUZE Z PŘÍRODY NAMÍSTO ODVOZOVÁNÍ PŘÍRODY Z DUCHOVNOSTI ? )

Prvním krokem, který se při odpovědi na tuto otázku mělpodniknout, byl začátek přivádění lidí na tento svět prostředky neduchovními, ale VĚDECKÝMI a takzvaně PŘÍRODNÍMI. Jak si pamatujete, do tétodoby lidé přicházeli do tohoto světa PŘÍMÝM NADĚLENÍM Nejvyššího aod Nejvyššího. Nejvyšší zformoval vhodné fyzické tělo složenéz elementů planety Země. Do tohoto těla uložil ducha, který pocházelz Jeho/Jejího Absolutního ducha. Po vstupu do tohoto svého fyzického těla duchtoto tělo oživí, aby se tak mohlo stát živým. Tělo může být na živu jenz přítomnosti ducha v něm, jako je duch naživu kvůli faktu, že pocházíz Absolutně živoucího ducha Nejvyššího. Takto byli stvořeni všichni lidépo celém Stvoření Nejvyššího. Toto je jediný náležitý, správný,normální, přirozený a zdravý způsob a postup pro stvoření a zrození jakéhokolidruhu lidí. Nazývá se způsobem DUCHOVNÍM. Jakákoli jiná cesta je porušenímtohoto VĚČNÉHO postupu. Neustále se stává pozicí VZHŮRU NOHAMA,která nevede k ničemu jinému, než k POTÍŽÍM a k BÍDĚ,jak živě ukazují dějiny současně existujícího lidstva na planetě Zemi.

Kdyby lidé po příchodu na tuto Zemi byli s topokračovat náležitou duchovní cestou, nebyla by ŽÁDNÁ MOŽNOST a PŘÍLEŽITOSTzodpovědět tuto důležitou, kritickou a životně závažnou otázku zformulovanouvýše. Je tomu tak proto, že cokoli je odvozeno z duchovních prostředků, jevždy duchovní bez ohledu na zevní formu, kterou přijme. Takže aby se tato otázkanáležitě zodpověděla, bylo nutné nutně PŘERUŠIT příchod lidí natento svět duchovními prostředky.

Jak ale provést tento složitý úkol ? Musíte si pamatovat, že titovědci měli k dispozici OHROMNÉ poznatky GENETICKÉHO INŽENÝRSTVÍ, znalostiZÁKONŮ SOUVZTAŽNOSTI a poznání VŠECH DUCHOVNÍCH, MYSTICKÝCH, FYZICKÝCH AJAKÝCHKOLI JINÝCH UZPŮSOBENÍ, která obsahovala TAJEMSTVÍ TVORBY ŽIVOTA.Vědouce, že lidský duch (který pochází z Absolutního ducha Nejvyššího)je přítomen v každé jednotlivé živé buňce a ve všech genech lidského těla(z kteréžto pozice tento duch oživuje své tělo, udržujíce je naživu), rozhodli setehdejší vědci experimentovat s lidskými mužskými a ženskýmibuňkami. Speciálním procesem dvojklonování zkombinovali jednu mužskou a jednuženskou buňku. Tímto procesem a jinými tajemnými postupy, které nyní nemůžeteznát, utvořili živou lidskou bytost, která POPRVÉ NEBYLA přímým nadělenímNejvyššího a od Nejvyššího, ale jen nadělením NEPŘÍMÝM.Toto nepřímé nadělení vychází z faktu, že každá živá buňka lidskéhotěla obsahuje “svého ducha”, který pochází z Absolutního ducha Nejvyššíhoa v němž je tedy Nejvyšší věčně přítomen, aby dával životSvému stvoření.

Takže lidská bytost byla utvořena čistě fyzickými, vědeckýmiprostředky namísto prostředků duchovních. V procesu tohoto experimentovánívědci užili pouze čistě duchovní materiál, který byl původněstvořen Nejvyšším. Toto je velmi důležité si uvědomit, protožejinak bychom došli ke zkreslenému a nesprávnému závěru, že lidé mohou utvořitvěci sami ze sebe a sebou. Lidé nemohou nic utvořit sami ze sebe a sebou. Jedinýmzpůsobem, jak mohou něco vůbec stvořit, je z materiálu stvořeného původněNejvyšším. Nejvyšší dovoluje, aby se tak stalo kvůli DŮLEŽITÉMUÚČELU POZNÁNÍ ODPOVĚDI na tuto výše položenou KRITICKOU, ŽIVOTNĚ ZÁVAŽNOU ADŮLEŽITOU OTÁZKU. Jelikož je Nejvyšší přítomen v KAŽDÉ BUŇCE(v DUCHU této buňky), zaručuje to, že je u každého zachovánaSVOBODA VOLBY. Proto každý, kdo se účastní tohoto experimentu, a každý,kdo je při něm vytvořen, se ho zúčastní a byl v něm vytvořen z VLASTNÍSVOBODNÉ VOLBY. Taková je přirozenost Nejvyššího, Jediného, kdožtvoří pouze “ve” svobodě a nezávislosti a “kvůli” svobodě anezávislosti. Téma svobody volby budeme probírat v následujícíchkapitolách.

Zaznamenaný rozdíl mezi lidmi, kteří byli stvořeni přímýmnadělením Nejvyššího a Nejvyšším, a těmi, kdo vstoupili dobytí v tomto světě prostředky fyzického a genetického procesu biklonování,je ten, že lidé, kteří přišli prostřednictvím biklonování, POSTRÁDALIDŮLEŽITOU DUCHOVNÍ ZKUŠENOST PŘÍMÉHO NADĚLENÍ NEJVYŠŠÍM. Tu tedy máme POČÁTEK“PÁDU”, ČILI DUCHOVNÍHO ÚPADKU. Pravý význam pádu, čili duchovníhoúpadku spočívá ve faktu, že TÍMTO PROCESEM ZAHÁJILO LIDSTVO NA ZEMI NEBEZPEČNÝTREND, KTERÝ VŠE OBRÁTIL VZHŮRU NOHAMA. Tento proces je symbolicky popsánv Bibli svaté, v knize Geneze, kapitole druhé, verších osmnáct až dvacetpět. Bůh tvořící Adamovi ženu z jeho žebra znamená vytvořeníčlověka smyslovými, fyzickými a přírodními prostředky, protože lidskénejspodnější žebro souvztaží s VNĚJŠÍM FYZICKÝM SVĚTEM a VĚDECKOUMETODOLOGIÍ a REPREZENTUJE JE. To, že to byl Bůh, kdo uspal Adama a provedltento chirurgický zákrok, znamená, že Bůh dovolil, aby se tak stalo kvůliPOUČENÍ a kvůli tomu, že byl za tím účelem použit Jeho materiál.

Tento akt také znamená, že Bůh je vždy přítomenv jakékoli živé buňce lidského těla a bezpochyby v lidském duchu audržování ho naživu. Je to místo, kde lidský duch přebývá za účelem oživovánítohoto těla a udržování ho naživu. Cokoli je naživu, musív sobě obsahovat jistý stupeň přítomnosti Nejvyššího, protože jediněNejvyšší je skutečně věčně naživu, jsa/jsouc naživu v Sobě a Sebou.Vše ostatní je naživu jedině z Něho/Ní.

Toto je jedním důvodem, proč se v Bibli říká, že Bůhstvořil Evu z Adamova žebra. Znamená to Boží dovolení lidem, aby takčinili. Vyjmutí Adamova žebra také znamená, že lidé budou odNYNĚJŠKA tvořeni na této planetě NE přímým nadělením Nejvyššího, aleraději fyzickými prostředky. To, že Adam byl uvržen do hlubokého spánku,znamená, že vědci té doby ZTRATILI svou DUCHOVNÍ PERSPEKTIVU. Scházelo jimUVĚDOMĚNÍ OHROMNÉHO NEBEZPEČÍ, do kterého uvrhli VEŠKEROU BUDOUCNOST LIDSTVA naplanetě Zemi.

 

3. FÁZE LIDÍ – PRVNÍ KROK AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU

V jednom okamžiku historie tohoto lidstva opustili všichnilidé stvoření původně přímým nadělením Nejvyššího planetu Zemi. Dobytí vstoupila nová generace lidí. Tito lidé byli uvedeni do tohotosvěta cele prostřednictvím speciálního typu biklonování. V procesu rozvojetéto nové generace se stávali její členové MÉNĚ a MÉNĚ duchovními; tobyl NEVYHNUTELNÝ následek, neboť postrádali závažnou zkušenost příméhonadělení Nejvyšším. Namísto toho se tito lidé stávali stále vícesmyslovými, tělesnými a materialistickými, postupně se obracejícími stále vícezevně k přírodě, pryč od své Niterné mysli a od Nejvyššího ve svéNiterné mysli. Nedostatek zkušenosti přímého nadělení života od Nejvyššíhopostupně zahájil PROCES NEZNALOSTI A NEVĚDOMÝCH PROCESŮ, což nakonec vedlok ustanovení NEGATIVNÍHO STAVU. Nemáte-li takovou zkušenost, pak jiani neznáte, ani si ji vědomě neuvědomujete. Takto dosáhly neznalost anevědomé procesy své plodnosti. Takto bylo UMOŽNĚNO negativnímustavu, aby se AKTIVOVAL a ZÍSKAL VLÁDU, jak je to nyní viditelné na planetěZemi.

Nebezpečí této situace bylo v tom, že tito lidé postupněZTRÁCELI ZÁJEM o Boha, o duchovnost a duchovní hodnoty. Zároveň stále vlastnili OHROMNÉPOZNATKY, dokonce VÍCE jich, protože v průběhu milionů let odprvního objevení se lidí na této planetě byly nashromážděny další poznatky.Naneštěstí je ZAČALI VYUŽÍVAT ZA NEDUCHOVNÍMI ÚČELY.

 

4. FÁZE LIDÍ – AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU

Jak v tomto zvláštním procesu biklonování generacenásledovala za generací, do jsoucna a bytí vstoupila generace nová, která VYVINULANENÁVIST KE VŠEMU DUCHOVNÍMI A KE VŠEMU, CO PŘICHÁZÍ OD NEJVYŠŠÍHO. Tatonenávist byla zkombinována se závistí a divokou chtivou touhou zničit všeduchovní, vyhnat Boha – nejvyššího ze Stvoření a ovládnout Stvoření sezáměrem učinit ze sebe bohy a bezkonkurenční vládce všeho, co existuje.

Aby to udělali, potřebovali DŮKAZ, že nikdo nepotřebujeNejvyššího k ničemu, a že Nejvyšší není Stvořitelem, ale že ŽIVOT SPÍŠEVZNIKL Z PŘÍRODY A HMOTY bez jakékoli Božské přítomnosti či snahy, neboťprvotní hmota vždy věčně existovala bez konce a začátku.

Jak byste postupovali při důkazu, že lidské bytosti nejsoustvořeny duchovními prostředky od Nejvyššího, ale jsou jen přirozeným procesemevoluce od mrtvých elementů hmoty k jednoduchým buňkám améb a později sestávají nižšími živočichy, postupně se vyvíjejícími do lidských tvorů ?Jinými slovy: Jak byste dokázali, že z ničeho pochází něco ? Čili, žeživot vzniká z neživé hmoty. Dokázat to znamená dokázat, že není žádnýBůh – Stvořitel nebo duchovní princip. Znamená to, že lidé ve svépředstavivosti stvořili Boha ke své podobě a svému obrazu, a že tito lidévytvářejí všechny druhy duchovních zákonů, aby dosáhli svého. Tím, že totoprokážete, můžete nyní skutečně NASTOLIT POZICI VZHŮRU NOHAMA, kterouprohlásíte za pozici správnou.

Uvedená generace, která se snažila dosáhnout této věci,experimentovala s mnohými možnostmi, než vynalezla velkolepý plán. Jejívědci pak VYNALEZLI UMNÝ A VYCHYTRALÝ VĚDECKÝ PODVOD, kterým zajistili veškerédůkazy mimo jakýkoli stín pochybností, takže budoucí vědci NEBUDOU mítna vybranou než uvěřit, že to, co vidí svým vědeckým pohledem, jevědeckým faktem.

Tato generace i to, co vykonala, a co se dělo pak, to vše je popsánov Bibli Svaté v kapitole třetí knihy Geneze pádem Adama a Evy.

Když vědci této generace pozorovali zvířecí život,povšimli si způsobu, jakým se odehrávalo rozmnožování vysoce vyvinutých savců.Rozmnožování se dělo otěhotněním samice samcem prostřednictvím kopulace aproniknutím penisu do samičí vagíny a uložením samčího semene do ní. Zvířecíplod se vyvinul v mateřském lůně a po svém narození byl ve svém přežitíbezmocně závislý na rodičích.

Takže první ideou, která vědce napadla, bylo, že by je proto, aby učinililidi závislými na zevnějšnostech, čili na zevních přírodních zákonech,museli přebudovat tak, aby se chovali přesně jako zvířata. Tento postup by pakvědcům dovolil fabrikovat typ lidí, kteří by měli sklon pohlížet vně, zevně, dopřírody a na přírodní zákony, namísto pohlížení dovnitř, do Niterné mysli, naNejvyššího a na Jeho/Její duchovní zákony. Vědci navíc neměli rádi procesbiklonování, protože stále obsahoval příliš mnoho duchovnosti. (Tímtopostupem se duchovnost příliš nesnižuje, ale zachovává – poznámka zpracovatele.)Dvojklonování nemohlo produkovat požadovaný rozsah neznalosti a nevědomýchprocesů. S nevědomostí a nevědomými procesy chtěli vědci nastolit vládu apanování negativního stavu. Negativní stav je stavem pohlížení vně, zevněk přírodě, namísto pohlížení dovnitř, do Niterné mysli a k Nejvyššímu.V okamžiku, kdy tato dřívější generace vymyslela tento plán a rozhodlase pokračovat v jeho realizaci, nastalo ohromné zpustošení. To vytvořilovír v duchovním, intermediálním a fyzickém vesmíru a osnově času a prostoru.Tato katastrofická událost je vyvrhla z dimenze pravého Stvoření, ve kterédoposud byli. V biblických pojmech byli VYHNÁNI ze zahrady Eden, cožznamená z pravého Stvoření.

Když byla tato dřívější generace vyhozena, spadla zeskutečné planety Země do takzvané zóny vymístění, do dimenze, kteráexistovala souběžně s pravým Stvořením. Opakuje se, že tato dřívějšígenerace vypadla ze skutečné planety Země do její zóny vymístění, neboli doantivesmíru, kde jim bylo umožněno pokračovat ve svých experimentech.Naneštěstí byli s to vzít se sebou všechny znalosti, které měli.K tomu si také přinesli vzorky všech existujících živočichů a rostlinz jejich původní planety Země. (Na podrobnosti o zóně vymístění bych vásrád odkázal na “Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření” a také na kapitolučtrnáct knihy “Realita, mýty a iluze”.)

Do tohoto bodu byla zóna vymístění NEOBYDLENA. Takže majícvšechny poznatky, prostředky a souvztažnosti zachované a k dispozici,mohla dřívější generace svobodně pokročit vpřed ve svých plánech. Jak se právěuvedlo výše, přinesli si všechny zvířecí buňky, vzorky a geny zeskutečné planety Země. Pak se tedy rozhodli využít tyto geny, aby zfabrikovalipseudočlověka, který by byl od nich zcela odlišný a nepodobná všemu doposudstvořenému přímým nadělením od Nejvyššího a Nejvyšším. Tuse vědci rozhodli využít zvířecí geny při produkci nových tvorů, které nazvali“člověkem”. Potřebovali ZVÍŘECÍ NEZNALOST a NEDOSTATEK VĚDOMÉHOSEBEUVĚDOMĚNÍ. To by jim dovolilo tohoto člověka – tvora ÚPLNĚ ŘÍDIT.OVLÁDÁNÍ by bylo nastoleno prostřednictvím vnějších prostředků aprostřednictvím závislosti tohoto pseudočlověka na zevních činitelích, napřírodních zákonech a na vnější mysli spíše, než na faktorech niterných, naduchovních zákonech, na Niterné mysli a na Nejvyšším, jak je tomu u člověkaduchovního. Přesto tito vědci také potřebovali zachovat jistý stupeň podobnostipůvodním lidem, aby tito nově zfabrikovaní lidé byli s to se naučit tomu, čemuje tito vědci chtěli naučit. Proto po několika milionech roků experimentovánívědci USPĚLI při FABRIKACI PSEUDOČLOVĚKA, který obsahoval 95 % genů a výbavyZVÍŘECÍHO života. Následkem toho ZŮSTALO jen 5 % genů a výbavy z PRAVÝCHLIDÍ. Těchto 5 % však bylo dostatečných k tomu, aby se v těchto novězfabrikovaných lidech udržela schopnost vytvořit si POJEM SEBE SAMÉHO, ROZUMOVOST AVYŠŠÍ FORMY POZNÁVÁNÍ.

V procesu manipulace prostřednictvím genetickévýbavy při fabrikaci pseudočlověka tehdy žijící vědci potlačilinebo geneticky odstranili veškeré poznání čehokoli duchovního; jakékoli potřebyvcházet do nitra; jakékoli poznání Niterné mysli a duchovnosti a Nejvyššího.Kromě toho byly potlačeny mnohé další věci, kterým se těšili původní lidé.Učinili pseudolidi zcela závislými na vnějších, zevních přírodních zákonech ajejich vědomé mysli. Tento čin zablokoval jakýkoli vědomý přístup k 5 % pravýchlidských a Božských kvalit, které vědci potřebovali zachovat, abydosáhli svého cíle.

Protože všechny tyto jevy zfabrikovali vědátoři té doby,jsou tudíž zváni “PSEUDOTVŮRCI”.

Aby dále prokázali, že se tito nově zfabrikovaní lidštítvorové vyvinuli ze zvířat, a ne z přímého nadělení Nejvyššíma Nejvyššího, zfabrikovali pseudotvůrci taktéž karikaturu tohoto nověvytvořeného člověka, kterou nazvali OPICÍ. Tuto opici umístili doblízkosti nově zfabrikovaných lidí, aby tak budoucí vědci měli jen málo navýběr než usoudit, že LIDSKÉ BYTOSTI SE VYVINULY Z OPIC. Tento druh závěruje snadné učinit kvůli faktu, že fyzická těla nově zfabrikovaných lidí, opic ajiných tvorů – savců byla funkčně téměř totožná, aniž by mezi nimi bylynějaké přílišné rozdíly. Nejvíce manipulací bylo provedeno na lidských ženách,umožňujících ženě počít dítě ve své děloze a porodit mládě přesně stejnýmzpůsobem, jako to dělají zvířata – savci. Takže fyzické narození lidskéhodítěte je zvířecí proces, zfabrikovaný pseudotvůrci, aby se z lidskéhoživota odstranilo cokoli duchovního a Božského. Současní vědcisamozřejmě plně naletěli tomuto ohromnému vědeckému podvodu zfabrikovanémupseudotvůrci (nezapomeňte, že v současnosti probíhá ovládání i vědců,jak individuálně, tak zavedenými ovládacími programy – pozn. zpracovatele).Tento podvod přivádí moderní vědce k závěru, že život vzniklz přírody a hmoty, a ne z Nejvyššího a duchovních principů (jednímz těchto ovládacích programů je i kniha p. Pacnera “Hledáme kosmickécivilizace” ze 70. Let, kde prezentuje aktivity některých vědců i v oblasti vznikuživota – z hmoty, po přečtení knihy mi mnoho věcí vnitřně nesedělo– pozn. zpracovatele).

Napadlo vás někdy, proč by BůhStvořitelnařizoval dítkám izraelským dodržovat jisté rituály ohledně sexuálního styku arození dětí včetně tohoto druhu zvířecích prostředků ? Přečtěte si kapitoludvanáct Knihy Leviticus (třetí knihy Mojžíšovy) v Bibli Svaté. Po narozenídítěte po způsobu zvířat či po každém menstruačním období bylo ženěnařízeno přistoupit před kněze, aby posvětil zápalnou oběť a oběť za hříchkvůli jejímu usmíření. Následkem toho jí byly její hříchy zrození dítěte amenstruace odpuštěny. Žena se musela očišťovat třicet dnů po narození mužskéhopotomka. Narodilo-li se jí dívčí pokolení, musela se matka očišťovat šedesátdní.

Proč tomu tak bylo ? Jestliže Bůh byl pravým a přímýmpůvodcem současně existujících lidí na této planetě a způsobu, jakým se rodíděti, proč by se něco tak Božského, jako je narození dítěte, považovalo zahřích ? Nebo proč by muž, který měl výron svého semene – je-li to takpřirozený, normální a řádný proces – musel umýt celé své tělo a byl nečistýaž do večera ? (Levicitus, kapitola patnáctá, verš šestnáct a na jiných místechv Bibli.)

Pravý důvod, proč jsou tyto rituály Nejvyšším nařízeny, bylten, aby se do naší pozornosti dostal fakt, že současné lidské tvory na planetěZemi a způsob, jakým se rodí děti na tento svět a jakým se muž a žena milujínavzájem, původně nevytvořil/nevytvořila Nejvyšší. Namísto tohojsou lidé dnešních dnů konečným produktem a výsledkem genetických, magických,souvztažnostních a jiných tajemných manipulací pseudotvůrců. Toto jim bylodovoleno učinit, aby se na živých příkladech ilustrovala odpověď na předtímuvedenou, životně závažnou, kritickou a důležitou otázku. Navíc důvod, proč sežena musela očišťovat dvojnásobně, když se jí narodil dívčí potomek, byl ten,že nejvíce změn, pozměnění a genetických manipulací bylo učiněno na ženách.Dále pak proto, že sexuální styk nebyl původně zamýšlen kvůlirozmnožování; v procesu tohoto sexuálního styku nedocházelo k žádnémuvýronu semene, a tudíž v procesu milování nebyly přítomny žádné vnějšífyzické způsoby a prostředky. Toto je jedním z důvodů, proč při tomto novémuspořádání (zfabrikovaném pseudotvůrci) souvztaží výron semenes těmito hříšnými vnějšími způsoby a prostředky života, kterýlidem nepřináší nic jiného, než potíže.

Jak tedy z této současné situace můžete vidět, současněexistující lidští tvorové na planetě Zemi nejsou pravými, původními aryzími lidmi, stvořenými Nejvyšším. Jsme výsledkem vychytralého a umněvytvořeného plánu a genetických, magických, souvztažnostních a jiných tajemnýchtypů manipulací pseudotvůrců. Jak se uvedlo výše, tito tak učinili za účelemzničení všeho duchovního a Božského v nás. Taktéž to učinili zaúčelem aktivace a panování negativního stavu – v protikladu av odlišnosti od čehokoli pozitivního a dobrého, co přichází od Nejvyššího.

 

5. FÁZE LIDÍ – PLNÁ AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU

Jakmile tohoto pseudotvůrci dosáhli, vstoupil negativní stav doplného života. Následně byl uveden do plné dominance po celé zóněvymístění a v přírodní formě této planety Země (v této zvláštnídimenzi, ve které žijeme).

Dalším důležitým krokem, na který se pseudotvůrci nutněpodjali, byla likvidace jakýchkoli stop jejich existence v přírodním stupni planetyZemě a její zóny vymístění. Byla provedena tak, aby se k nim ak jejich vědeckému podvodu nemohla vést žádná spojnice či spojení.Jejich ohromná znalost univerzálních zákonů a jejich duchovních souvztažností jimumožnila CESTOVAT ZPĚT V ČASE dokonce před období, než fyzická Zeměvstoupila do jsoucna a bytí. Pseudotvůrci se takto usadili v zóněvymístění duchovního světa. Nastolili a vyvinuli zde zcela odlišný styla způsob života. Tento životní styl byl opakem všeho pozitivního, Božskéhoa dobrého. Byl a je ovládán zcela všemi typy zla, nepravd, deformací a zkaženostípůvodních stavů a procesů Stvoření. Tato zla a tyto nepravdy atd. jsoujimi NEUSTÁLE NOVĚ VYTVÁŘENY. Stav a rozpoložení, které ustanovili natéto rovině, souběžné s duchovním světem, místem či stavem, se nazývá PEKLEM(PEKLY). S ním souběžný svět dobra a pravdy či pozitivního stavu senazývá NEBEM (NEBESY). Takže negativní stav je svou povahou PRAVÝMPEKLEM, zatímco pozitivní stav je ve své povaze PRAVÝM NEBEM.

Jakmile se pseudotvůrci pevně usadili ve svých peklech, zfabrikovalizde všechny druhy tvorů, démonů, satanů, ďáblů a podobných monstrózních kreatur.Zahájili taktéž lítou duchovní válku proti veškerému Stvoření Nejvyššího zaúčelem převzetí a ustanovení své BEZKONKURENČNÍ VLÁDY A PANSTVÍ nadveškerým Stvořením.

ZALOŽENÍM PEKEL pseudotvůrci SKONČILY PŮVODNÍ DĚJINYPRAVÉHO LIDSTVA na planetě Zemi. Od té chvíle začala NOVÁ ÉRA PSEUDOLIDSTVA(s pseudolidmi) s dějinami neustálých krveprolití, neustálé nenávisti avšech druhů negativity.

procesu cestování pseudotvůrců zpět v čase,tím procesem samotným, smazali jakékoli stopy toho, že kdy BYLI na Zemi.(Kamufláž je nejpropracovanější oblastí Sil temna – pozn. zpracovatele.)Udělat to bylo pro ně nutné, aby zabránili budoucím vědcům objevitjakýkoli možný NÁZNAK toho, co se SKUTEČNĚ stalo. Jestliže by takový náznakči důkaz byl někdy nalezen, lidé by si pak mohli uvědomit skutečný stavvěcí a ZAJISTÉ BY NĚCO PROTI NĚMU UDĚLALI. To bylo to poslední, co by sipseudotvůrci kdy přáli, aby se stalo (tady si může čtenář udělatvlastní test toho, jak dalece je ovladatelný Silami temna, jakmile bude ŠÍŘITTYTO KLÍČOVÉ INFORMACE, co se týče mne, situace je jasná – to je odpověďtěm pseudokontaktérům, kteří mě dosud pomlouvali, a upozornění na jejich vlastnípolohu za účelem pomoci jim. Tyto texty můžete opět považovat za vhodné“lakmusové papírky” pro určení momentálního vibračního stavu (stavuovladatelnosti) jakékoli lidské bytosti – pozn. zpracovatele).

Máte-li zájem poznat více o těchto událostech, radí se vámobeznámit se s knihami tohoto autora: “Základy lidské duchovnosti”,“Poselství z nitra”, “Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření” a“Realita, mýty a iluze”. Všechny se zabývají těmito záležitostmi dalekohlouběji a do větších podrobností.

Pseudostvoření současně existujících lidí na této planetěse událo před 4 miliony let. Začátek takzvaného “pádu” nastalpřibližně před 30 miliony roků. V procesu cestování zpět v časepseudotvůrci způsobili ohromná kataklyzmata a katastrofy a zmatky v osnověfyzického Vesmíru. Ty mají v současnosti stále dozvuky. Následkemtěchto pozdvižení se původně jeden pozemský kontinent rozštěpil na několikkontinentů. Též se odehrály i mnohé jiné věci této katastrofické povahy, popsanév Bibli jako “potopa”.

Vědci považují tyto a podobné události za přírodní katastrofy.Jak ale můžete vidět, byly pečlivě naplánovány pseudotvůrci, kteří měliplné znalosti toho, jak vytvořit tyto zničující události. Učinili je za tímúčelem, aby měli ÚPLNĚ pod kontrolou všechny BUDOUCÍ UDÁLOSTI, které bynastaly na planetě Zemi. Takto získali vládu nad lidmi, které umístili pohromaděs opicemi a jinými zvířaty.

Jako souvztažnosti a reprezentace těchto negativních, zlých aodporných myšlenek, pocitů a vjemů, vykazovaných pseudotvůrci, zfabrikovaliv peklech rozmanité souvztažnosti, které byly uvědoměle promítnuty do dimenzenaší planety. Tyto protivné afekce se zde obvykle jeví v konkrétní formě všechdruhů negativních, jedovatých a nebezpečných rostlin a zvířat, ryb, ptáků,hmyzu, bakterií, virů, lidských nemocí, nepořádků, válek, strádání, nehod,incidentů, perverzí až donekonečna . . . Takže, jak se výše stručně uvádí,všechny protivné, zlé, negativní a špatné a ošklivé věci, které na tétoplanetě a ve svém životě jako lidští tvorové zažíváme, jsou NÁSLEDKEMDÍLA PSEUDOTVŮRCŮ. Z toho můžete vidět, že všechny negativní věci anegativní stav nemají nikdy původ z Nejvyššího a nebyly Jím/Jínikdy stvořeny, jak tomu mnozí lidé věří.

Musíte si ovšem uvědomit, že pseudotvůrci vytvořili mnohojiných věcí, událostí a dění. Ty nakonec vedly k aktivaci negativníhostavu, fabrikaci pseudolidí a obydlení zóny vymístění. Sloužilytaktéž ustavení pekel v duchovním světě a jejich spojení se všímnegativním, co neustále probíhá v našem pozemském životě. Nevšechny tyto věci jsou naší vědomé mysli či našemu řádnému chápánídostupné. To, co bylo o této situaci doposud zjeveno Nejvyšším, je prozatímDOSTATEČNÉ k tomu, abychom si UVĚDOMILI SKUTEČNÝ STAV VĚCÍ. Totouvědomění vás může vést, pokud si tak zvolíte ze své svobodné vůle, k revolučnízměně pozitivního charakteru ve vašem životě, myšlení, cítění a chování.To vám umožní se osvobodit z pasti, kterou nám tak dovedně a vychytralenastražili aktivátoři negativního stavu.

Vaší otázkou může ovšem dosti dobře být: “Jak jsem se dotoho zmatku dostal ? A proč já ?” Vaše důležitá otázka si zasluhujedůležitou odpověď. Tato odpověď vám bude dána v následujících kapitolách.

Pro lepší pochopení toho, co bylo doposud řečeno, shrňme to do následujícíchbodů:

 

I. DĚJINY LIDSTVA A VAŠEHO PŮVODU NEJSOU TAKOVÉ, JAKÉ SI MYSLÍTE,ŽE JSOU.

Odpověď na otázku položenou na začátku této kapitoly tvrdí, žedějiny člověčenstva, a tedy vašeho vlastního původu, jak je popisujírůzné vědecké, historické a náboženské knihy, jsou NESPRÁVNÉ. Věda ahistorie nemají žádné ponětí o tom, že cokoli, co se zde před tím popsalo, se kdystalo. Jak můžete vidět, bylo pseudotvůrci pečlivě zajištěno, že nebude nikdymožno nalézt žádný vědecký důkaz toho, co se zde popisuje.

Božská prozřetelnost Nejvyššího však zařídila, aby všechnytyto události tak, jak se skutečně odehrály, byly zaznamenány v knihách Svatébible, byť v maskované podobě (jazykem parabol, reprezentací a souvztažností).Slovo souvztažnost znamená, že každé slovo zevního lidského jazyka, slovo, kterépoužíváme pro své vyjadřování a komunikování, obsahuje mnohonásobné významy.Jeden význam je doslovný, znamenající přesně jen to, co pod ním rozumíme. Zadoslovným významem ale existují další hluboké významy, které odrážejí jinéstavy záležitostí. Tyto nejsou snadno zjevené v doslovném smyslu. Bylo mi Nejvyššímřečeno, že každé slovo v bibli má přinejmenším deset odlišnýchvýznamů či úrovní významů. O těchto máme malou, či vůbec žádnou představu. (Textje zakódován v 10 významech proto, aby se ve vhodných časových úsecích mohlodhalovat DUCHOVNÍ OBSAH podle vůle Stvořitele, a nikoli pseudotvůrců.Kódování zabezpečuje to, že pseudotvůrci tento text nemohou účelovězprznit, překroutit, a doslovný výklad je prázdný – pozn. zpracovatele)

Dobrým příkladem tohoto zákona či slova “souvztažnost” je souvztažnostsama. Co pod tímto slovem rozumíte ? Například to, že píšete někomu o něčemdopis. Dá se tedy říci, že s touto osobou korespondujete. Tato korespondence vásjaksi spojuje s touto osobou. Toto slovo ale také znamená, že se nacházítev jisté blízkosti s touto osobou, a že tato osoba je někde jinde, a že provás něco znamená.

Slovo “souvztažnost” také znamená mít vztah z jednépozice ke druhé. Takový vztah spojuje tyto dvě odlišné pozice tak, že jsou sivědomy jedna druhé. Jiným významem slova “souvztažnost” je, Aby se něcosymbolizovalo, či něco reprezentovalo. Uvažujme pro příklad slovo “SVĚTLO”.doslovný význam “světla” je denní světlo, které můžete jasně vidět svýmafyzickýma očima. To také ale znamená být osvícen, to jest znát pravdu. Takžemůžeme říci, že světlo souvztaží s pravdou a pravda souvztažís moudrostí, protože moudrost sestává z řádného poznání pravdy. To vámdává světlo a jasné vidění, či pochopení toho, co se má dělat a jak to dělatsprávně, náležitě a úspěšně. Toto jsou tedy souvztažnosti. Takto Nejvyššískrývá v Bibli Svaté všechny události popsané v této kapitole.

Tradiční náboženství – s výjimkou následovníkůSwedenborga – ovšem o takovém významu Bible nevědí, ani ho nepřijímají, ajestliže o něm vědí, pak tyto souvztažnosti nebo jejich užitečnost odmítají.Tímto odmítáním ztrácejí přístup k pravdě a reálnému poznání toho, co seskutečně stalo, jak se to stalo a proč se to skutečně stalo tak, jak se to stalo.

Důvodem, proč Nejvyšší nadiktoval Svatou Bibliprostřednictvím vybraných lidí, bylo to, aby se udržel jistý stupeň vnějšíhospojení každého v zóně vymístění, to jest v negativním stavu, s každýmve stavu pozitivním. Tento akt zajistil prostředky pro konečný návratkaždého do původního stavu věcí, to jest zpět k Nejvyššímu.Jiným důvodem, proč byla Bible Svatá napsána v těchto souvztažnostech, byloto, aby se její význam přizpůsobil všem okruhům a dimenzím Stvoření, kteréjsou na odlišných úrovních a stupních chápání pravdy a jejího dobra a dobra ajeho pravdy. Bylo taktéž učiněno za účelem, aby se lidem na Zemi zabrániloznesvěcení svatosti svatého pravého poznání, obsaženého v Bibli svaté.Toto znesvěcení by způsobilo věčné zničení lidstva bez jakékoli možnosti spásy(příchodu zpět domů). Jedině když je čas zralý, budou tato fakta nejvyššímzjevena. Současná doba je zjevně zralá, a tudíž tajemství o tom, co seskutečně událo, je nyní zjeveno tomu, kdo je ochoten naslouchat a podle tohotozjevení v pozitivním smyslu jednat.

 

II. NEJSTE TÍM, KÝM SI VĚDA A NÁBOŽENSTVÍ MYSLÍ, ŽE JSTE.

Při pohledu na tato fakta je zřejmé, že nejste tím, co vámjak věda, tak i náboženství říkají, že jste.

Nejste ani tím, co se evolučně vyvinulo ze zvířecího života ahmoty, jak by vědci rádi věřili. Nejste ani přímým stvořením Stvořitele, Nejvyššího,jak by ráda věřila tradiční náboženství. Ve své současné formě a kondici jsteproduktem miliony roků trvajících genetických a některých dalších tajemnýchmanipulací pseudotvůrců, kteří se podjali dokázat, že lidský život nemusípocházet z nejvyššího a Jeho/Jejích duchovních principů. Materiál, který bylpseudotvůrci použit k zfabrikování takzvaného moderního člověka, a tedyvaší současné formy, byl však stvořen Nejvyšším. Tento materiál bylpseudotvůrci následně nesprávně použit a zneužit pro zlý účel a záměr.Pseudotvůrci byli osmým lidstvem v pořadí lidí, kteří se na planetě Zemiobjevili procesem biklonování. Nastalo to přibližně před 80 miliony rokůpodle pozemského relativního času.

 

III. JSTE ZDE DOBROVOLNĚ KVŮLI POKUSU, ABY SE ZODPOVĚDĚLYDŮLEŽITÉ DUCHOVNÍ OTÁZKY.

Aby se toto vše stalo, bylo dovoleno Nejvyšším za účelem odpovědina otázku, která vyvstala u vědců. Tito byli druhým původním lidstvem,které se objevilo na planetě Zemi přibližně před méně něž 100 miliony roků.Otázka byla následující: CO BY SE STALO, JESTLIŽE BY SE VZNIK ŽIVOTA MOHLVYSVĚTLOVAT TAKZVANÝMI FYZIKÁLNÍMI ZÁKONY A PŘÍRODNÍMI HMOTNÝMI PROCESY,ANIŽ BY SE DO TOHO JAKKOLI ZAHRNOVALY JAKÉKOLI DUCHOVNÍ ZÁKONY, DUCHOVNÍ SVĚT ČINEJVYŠŠÍ – STVOŘITEL ? JAKÝ BY BYL ŽIVOT BEZ DUCHOVNOSTI, NEBO KDYBY BYLOMOŽNÉ ODVODIT DUCHOVNÍ PRINCIPY Z HMOTY A PŘÍRODY, NAMÍSTO NAZÍRÁNÍ NAHMOTU A PŘÍRODU, JAKO NA PRODUKT A NÁSLEDEK DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ A PRINCIPŮ ?

Aby se tyto otázky zodpověděly jazykem konkrétního zobrazení aprojevení ve prospěch všech po celém Stvoření Nejvyššího, Ten/Tadovolil/dovolila experiment, který by vedl k podmínkám, ve kterých byse výsledky, následky a důsledky tohoto experimentu plně aktualizovaly a realizovaly.Takto má být odpověď na tuto otázku dána živým příkladem. Tento ŽIVÝPŘÍKLAD ODRÁŽEJÍ DĚJINY MODERNÍHO LIDSTVA NA TÉTO PLANETĚ.

K tomuto účelu byla určena planeta. Byli vyhledánidobrovolníci, nejenom takoví, kteří by byli ochotni tento pokus prováděta účastnit se ho, ale i takoví, kteří by byli ochotni souhlasit s nutnostíodstranění veškeré paměti ze svého vědomého uvědomění, že se kdydobrovolně rozhodli pro tento experiment. Jinak by tento pokus neměl jakoukolihodnotu a užitečnost a nezískala by se správná odpověď na otázku, která bymohla být dána. Tak by nemohlo dojít k žádnému správnému análežitému poučení.

Touto planetou byla planeta Země a KAŽDÝ, kdo na této planetěkdy byl, v současnosti je či kdy bude, je zde výhradně jen DOBROVOLNĚ(čili nikoli za trest, jak se mi někteří pseudokontaktéři snažilinamluvit – pozn. zpracovatele). Jste tedy na této planetě ze své svobodné vůlea volby za jistým účelem. My všichni zde jsme kvůli velmi důležitému DUCHOVNÍMUDŮVODU, což obsahuje i volbu nepamatovat si nic o této volbě.

 

IV. PRAVÝ PŮVOD NEGATIVNÍHO STAVU.

Při procesu tohoto experimentování vstoupil do jsoucna a bytínegativní stav a vše zlé, špatné, nesprávné, zdeformované a zkažené. Negativnístav tedy nepochází z Nejvyššího. Spíše byl výsledkem popřenítoho, že život a lidské bytosti stvořil Nejvyšší ze Sebe a ze svých duchovníchprincipů. Následky a důsledky tohoto popírání jsou živě ZOBRAZENY DĚJINAMILIDSTVA na planetě Zemi během posledních asi tak 4 milionů let.

 

V. VŠE VE VÁS A V TOMTO SVĚTĚ JE VZHŮRU NOHAMA.

Výsledkem tohoto experimentování v negativním stavu bylo nastolenínevědomosti a nevědomých procesů. Toto vedlo lidi k závislosti nadruhých a na fyzikálních zákonech. Takto ztratili počáteční a původníschopnost, kterou dříve měli, ovládat myslí všechny přírodní a fyzické zákony.To lidi odvracelo od obrácení se k sobě do nitra ke své Niterné mysli,kde je uloženo veškeré pravé a ryzí poznání těchto výše popsanýchskutečností, jakož i všeho týkajícího se života a Stvoření. Toto poznání jek dispozici KAŽDÉMU, kdo NALEZNE SPRÁVNÝ KLÍČ, aby otevřel vchod ke svéNiterné mysli.

Nejste tedy ve svém poznání omezeni jen o všem a o sobě, alez vnějšího světa jste krmeni falešnými a zkreslenými poznatky, informacemi,které většina z vás považuje za pravdivé poznání. Přijetím této situace sev tomto světě a ve vás (ve vaší vědomé mysli) ustavuje pevné rozpoložení,ve kterém je vše vzhůru nohama. O této pozici si my všichni nesprávně myslíme, žeje správně postavená a vhodná.

 

VI. TO, CO POVAŽUJETE ZA PRAVÝ ŽIVOT, NENÍ PRAVÝ ŽIVOT, ALENE-ŽIVOT.

Při shora popsaném experimentování byla vytvořena NESPRÁVNÁidea, která byla přijata většinou z nás, že lidský život na planetěZemi ve své současné formě je pravým životem a cokoli se zde stane, je normálním,zdravým a přirozeným stavem událostí. Jsme také vedeni k víře, že tak tomumá být, a že se s touto situací NEMÁ NIC DĚLAT.

Pravou realitou ohledně tohoto všeho je však to, že copovažujeme za pravý život, je životem FALEŠNÝM, PSEUDOŽIVOTEM, ŽIVOTEM MRTVÝM. Jeto NE-ŽIVOT a všivá, ubohá IMITACE, PADĚLANÝ ŽIVOT, který v sobě a ze sebenemá nic dobrého ani pravdivého. Není v něm ničeho z pravého života.

 

VII. VŠE SLOUŽÍ SVÉMU ÚČELU A VÁM SE DOTÁVÁ VELMIDŮLEŽITÉHO DUCHOVNÍHO POUČENÍ.

Plný rozsah užitečnosti tohoto experimentovánív negativním stavu a jeho padělaného života, čili ne-života, může být známjen Nejvyššímu. KAŽDÝ ve Stvoření, včetně nás všech, kdojsme přímými účastníky tohoto pseudoživota negativního stavu, se ze všeho, co seodehrává ve všech oblastech, kde negativní stav panuje, NEUSTÁLE POUČUJE. Tozahrnuje planetu Zemi (dimenzi Země, ve které žijeme). Vše této povahy SLOUŽÍVELMI DŮLEŽITÉMU DUCHOVNÍMU ÚČELU, který je pro nás velmi obtížně pochopitelný.Důvod pro toto nepochopení spočívá ve faktu, že jsme dobrovolně souhlasilis tím, že tomuto účelu nebudeme PLNĚ ROZUMĚT. Tato situace budetrvat, až to bude pro každého z nás jednotlivě DOST, čili do jistédoby určené Nejvyšším, kdy se užitečnost jsoucna a bytí tohotonegativního stavu VYČERPÁ a není ho již potřeba za žádným účelem.

 

VIII. TO, CO POVAŽUJETE ZA LIDSKÉ, NENÍ DOKONCE ANI VZDÁLENĚLIDSKÉ.

Je důležité si uvědomit, že 95 % toho, co jsme, čiz čeho sestáváme, je VNUCENÝ, UMĚLE VYVOLANÝ STAV. Jsme výsledkemgenetické manipulace, mocných popudů animálních sklonů obsažených v těchtogenech, které byly pseudotvůrci vzaty z tehdy existujících zvířat, a užity projejich experimenty. To bylo provedeno za účelem toho, aby se lidé učinilijakoby zvířecími tvory, pseudolidmi, kteří by byli ovládáni zvířecímipocity, surovými emocemi, obavami, agresivitou, násilím, závislostí, vnějškovostí,a kteří by byli v totální nevědomosti ohledně všech záležitostí života aduchovnosti.

Z tohoto faktu plyne zřejmý závěr, že to, co považujemeza lidské, NENÍ dokonce ani ZDALEKA lidské. Takže z našeho vědoméhoprožívání NEMÁME žádné pravé poznání toho, jaké je to být PRAVÝMčlověkem. Pravá lidská část v nás (zbývajících 5 %) byla pečlivěuzavřena, abychom k ní NEMĚLI ŽÁDNÝ VĚDOMÝ PŘÍSTUP. To bylouděláno za zřejmým účelem zabránit nám v objevení skutečné pravdy o nássamotných, našem životě a o životě obecně; ale obzvláště nejvíce o pravépřirozenosti Nejvyššího včetně povahy negativního stavu.

Z vůle Nejvyššího se však tato situace NOVÝMZJEVENÍM o těchto záležitostech MĚNÍ. Je vám tudíž dána PŘÍLEŽITOSTa NÁSTROJE, abyste se dostali do styku s těmito 5 % uvnitř vás,které jsou ve vás SKUTEČNĚ LIDSKÉ, a postupně eliminovali ve svémživotě vše, co není skutečně vaše. Tato kniha slouží TOMUTODŮLEŽITÉMU ÚČELU.”

 

www.universe-people.cz