JORDEN Kosmos - Vårt
Galakse - Vår (Melkeveien)
System - 3458239179
Planet navn - Jorden
Planet nummer - 3
Planet type - Multidimensjonal

Beskrivelse: Planeten er primært en utdanningsplanet hvor en skal lære virkningene av og å kunne leve etter toleranseloven.Planeten er multidimesjonal med flere naturplan langs den engoniske og prubunsiske dimensjonsakse.Naturplan 2 huser den verden som blir kalt menneskenes fysiske verden.Den ligger høyere engonisk en naturplan 1 som huser en bestemt type vesner som kan benevnes som draug,troll ETC.En kan si at planeten har 3 fysiske naturplan langs hver prubunsiske posisjon.Menneskenes verden ligger på den prubunsiske posisjon 1.Menneskene verden er i denne sammenheng betegnet som HUMPHNAP (Human Physical Nature Plain).Fra humpnap er det ingen offesiell gateway til de andre naturplan på planeten,men det er mange uoffesielle gateways.Humpnaps myndigheter lever i strid med de kosmiske lover og universets prinsipper.De vil ikke åpne humpnap for samkvem med andre planeter da de tror dette vil frata dem makten over befolkningen.På grunn av dette vil kontakten med andre planeter og andre av planetens egne naturplan alltid foregå på områder hvor myndighetene mangler oversikt eller ikke har kontroll.Humpnaps myndigheter foretar seg aktivteter som kan være skadlig for andre planeter.Det er spesiellt innenfor atomenergiforskning dette er tilfellet.Myndighetene kjenner til de galaktiske sivilisasjoner.Planeten er regnet som en problemplanet sett med andre sivilisasjoners øyne.Noen elementer innenfor myndighets systemet på humpnap har planer om å bygge krigs romskip som de skal bruke til å hærta andre planeter med.På grunn av disse forhold med,mere er det fra galaktiske myndigheters side besluttet å heve frekvensen (engonisk nivå) på humpnap så mye at den strukturen som er representert igjennom humpnaps myndigheter vil forsvinne,og at naturplanet igjen kan bli harmonisert med det galaktiske felleskap.Natur planene langs den engoniske akse er ordnet gruppevis etter universets energiplan fordeling.Det fysike plan (energiplan 1 har 3 naturplan).Deretter kommer det en gruppe med 7 naturplan som finnes i energiplan 2.Dette kalles for astralplanet på Jorden.Her er naturen 4 dimensjonal i steden for 3 dimensjonal slik den er i de 3 nederste naturplan.Flere av innbyggerne på disse planene har kontakt med den galaktiske sivilisasjonen.Det finnes til og med en romhavn på et av disse naturplanene.Over dette igjen på energiplan 3 finnes det igjen en gruppe med 7 naturplan hvor naturen er 5 dimensjonal. Dette planet kalles for mentalplanet.Over dette kommer det enda en gruppe hvor det er 7 naturplan.Disse ligger på energiplan 4 og kalles kausal planet.Her er naturen 6 dimensjonal.På energiplan 5 ligger det en gruppe med 7 naturplan hvor naturen er 7 dimensjonal.Dette planet kalles for det buddhiske plan.På energiplan 6 er det 7 nye naturplan.Dette er den høyere delen av det buddhiske plan. Her er naturen 8 dimensjonal det siste energiplan Jorden har interaksjon med er energiplan 7 hvor naturen er 9 dimensjonal.Dette blir kalt det atmiske plan (eller skjelplanet).Summen av disse blir tilsammen 38 naturplan.Så har planeten 12 prubunsiske posisjoner med hver sin engoniske streng med 38 naturplan.Dette gir totalt 456 naturplan.Det kan her bemerkes at vårt superunivers har 12 prubunsiske bærebølger,hvor hver bærebølge kan symboliseres med en farge.Dette medfører at det er 12 engoniske strenger. På plan 3 planet over humpnap finnes det eteriske vesner som på jorden blir betegnet som nisser,vetter, huldra,alver osv.Disse tar energi direkte fra naturen.På Jorden finnes det flere store skoger,flere av disse er multidimensjonale langs den engoniske akse.Det vil si at skogen fortsetter igjennom flere naturplan.Planeten har unormalt mange byer.Noen av disse er engonisk multidimensjonale.Eksemplel er London som strekker seg over 3 naturplan,Oslo som strekker seg over 5 naturplan,Kairo over 7 naturplan.New York strekker seg bare over 2 naturplan.Det finnes også byer i andre naturplan som ikke finnes i humpnap. Det finnes ca 20 multidimensjonale byer totalt som også har en komponent i humpnap.Den vanligste måten en kan komme til planetens andre naturplan på er igjennom drømmer eller ved at den fysiske kroppen dør.Da overføres en automatisk til en av planetens øvrige naturplan.Menneskene på planeten har sin kropp 1 på naturplan 2.De har et sett kropper med en kropp for hver gruppe av naturplan.Det er meningen at de på sikt skal utvikles til multidimesjonale vesner,med en kropp som kan matrialisere seg i alle de dimensjonale nivåer som er innebygget i Jordens struktur.Det finnes også gateways slik som på planeten RA-NA.Denne ligger i et havområde som på Jorden blir kalt Bermuda Triangelet.Samt en i en skog i Afrika.Det finnes også gateways igjennom den prubunsiske dimensjon til naturplan langs andre engoniske strenger.Disse opptrer midlertidig.En slik gateway er tornadoer generert av tordenvær (den såkalte tordenværspumpen).Her kan dyr bli suget opp på et naturplan og fraktet til et annet prubunsisk naturplan på samme engoniske nivå.Dette kan medføre at en vil kunne observere regn av ukjente dyrearter samt annet mystisk nedfall. Kultureforskjellen mellom de forskjellige land på humpnap er like store eller større en kulturforskjellen mellom de forskjellige planetariske sivilisasjoner i vår galakse.Dette på grunn av at en på den måten skal inspirere menneskene her etter toleranse loven.En må følge denne loven for at samkvemet på denne planeten skal kunne fungere.Den gjør det ofte ikke og da oppstår det kriger som fjerner de kulturer som ikke klarte dette,slik at det kan oppstå nye kulturer som skal prøve det samme.Det er nå snakk om en omorganisering av denne planetens naturplan slik at humpnap blir 4 dimensjonal i steden for 3 dimensjonal.Det er et alternativ at de mennesker som ikke klarer dette da forblir i et nytt 3 dimensjonalt naturplan,mens de andre overføres til et nytt 4 dimensjonalt naturplan.Når problemet med humpnap er løst skal planeten virke som en universell gateway mellom dette superuniversets forskjellige dimensjoner og naturplan.Det vil da bli bygget en multidimensjonal romhavn på planeten som skal virke som et multidimensjonalt samstemmighets punkt.Via denne romhavnen vil en da kunne komme fra en av universets dimensjonelle frekvensplan til et annet.Dette vil innebære at planeten i fremtiden vil få besøk av de merkeligste vesner fra hele universet.Planeten vil også få en funksjon som transitthavn for romferder fra og til andre kosmoser i vårt superunivers.Dette på grunn av at planeten har komponenter i så mange av universets forskjellige dimensjoner.Hvis humpnap blir ødlagt av atomkrig eller på annen måte,vil dette kunne forykke balansen i hele jordens multidimensjonale struktur.Dette vil i sin tur forplante seg til det meste av vårt kosmos som en ubalanse på grunn av at planeten har så mange multidimensjonale berøringspunkter.Det kan også få uheldige følger for andre kosmoser i vårt superunivers.Dette kan få alvorlige følger for de andre sivilisasjoner som bebor vårt kosmos.Det vil ikke bli tilatt. Like før det eventuelt vil skje (da det tilsynelatende ingen vei er tilbake for ødeleggelsen) vil menneskene i humpnap bli teleportert vekk fra planeten til en stor romstasjon,hvoretter de vil bli fordelt på spesielle utdannings planeter.Ødeleggelsen vil så bli hindret ved hjelp av galaktisk teknologi.