her innholdet på siden(e):

content below

the pictures are partly made - borrowing spirtitual themes from art of gilbert williams - a spiritual genius artist


Spiritual principles shown in simplified pictureform  part1

Åndelige grunnprinsipper vist i forenklet bildeform   del1

 (forklaringene her er særlig ut fra Rampas og delvis Martinus bøker)

made out of especially Rampas and partly Martinus  explanations or mixed sources as Hans Wilhelm use

the priciple of:

 bønn   prayer

meditation

the silvercord

the overself

levels of earth/planets

a body on more levels

transmission between planets

page 2 - side 2 med andre temaer:

hva er hjernen? THE BRAIN

Valgets sone - zone of choice

kroppen som univers - body as microcosmos

negative tankers byrde

page3 - side 3 med andre temaer:

TIDLIGERE LIVS TRAUMER SOM PSYKISKE SÅR I DETTE LIV - earlier life's sufferings as nervous problems today and more

krppen analogt med en PC - the body as a PC


se ellers videoene til "hans wilhelm" om samme- eng.språk- der han tegner  og fortellerreinkarnasjon- livet før/etter livet

 

"KROPPEN" SOM ET MIDLERTIDIG "SKALL" - HYLSTER FOR ASTRALKROPPEN

the body as a temporary "shell" like an armour - for the astralbody:

kroppen er kun et opplevelsesredskap eller "skall" - her symbolisert med rustningn -som "vesenet inni" - her A/astralkroppen -  bruker for å få livopplevelser på dette tunge læreplan som vi kaller "jorden". Men det virkelige vesen bak "A" befinner seg på planet D som er det egentlige selv -kalt OVERSELVET - som er forbundet til materie-kroppne via den åndelige energiledning kalt "sølvsnoren".Samme A hadde i siste liv et annet redskap - C- rustningen som var et "annet skall" som ble brukt i siste "skoletime" (forrige liv).

Når "rustningen" ødelegges eller er ubrukbar må A forlate skallet og midlertidig hvile på at frekvensmessig høyere nivå av jorden - inntil A(egentlig D) får lengsel etter en ny kropp/skall"rustning" for slik å høste nye opplevelser/erfaringer for overselvet på D.

ALTSÅ: KROPPENE ER KUN MIDLERTIDIGE SKALL SOM JEGET - OVERSELVET/OVERJEGET SANSER OG ERFARER GJENNOM!!

The body  - symbolized as the armour B-  is only a shell/tool that the astralbody of the overself (D -our real Self)- symbolized by the man A, USES FOR GAINING EXPERIENCES in the "dimension of pain" - ex.Earth. Also drawn the tool from his last life C - another instrument the astralbody used once in the past. When B is worn out or broken down through sickness - then A simply leaves it for a rest - until next lesson on this low vibratory level of earth or a similar "school" - all this because the overself behind - D- shall get the experiences of it. D is a part of "the all" called GOD!!


flere analogier med rustningen/ more anlogies on the armour:

den fysiske kroppen er et skall /et lag/ en slags rustning som rommer selve DET INDRE VESEN "PÅ INNSIDEN": våre virkelig LIVSKROPPER(legemer) og først og fremst følelseskroppen/astralkroppen. Følelses-utveksling og sex på dette fysiske nivå blir derved kun "indirekte" i sammenligning med den direkte følelsesutveksling via SELVE ASTRALKROPPEN som muliggjøres når vi blir frigjort fra dette begrensende skall


 

BØNN - PRAYER:

Bønn - som er telepatisk oppkopling til overselvet og særlige åndelige hjelpere. Julie - en åndelig bevisst kvinne ber for sin bror A som har store personlige problemer - han har derfor begynt å drikke som trøst. Dette i seg selv tiltrekker en rekke avdøde/astrale alkoholikere (som knapt vet de selv er døde) som går inn i personens aura og der forsøker å snylte rus - og slik stimulerer ham ubevisst til drikking - men disse "snylteånder" er dog ikke illustrert her. Han har selv et overselv på et høyere plan - C - som han dog ikke har noen dagsbevisst forbindelse med (dette er her symbolisert med kun stiplet linje mellom A og hans overselv). Han er en vanlig materialist som ikke tror eller VET noe om de høyere plan eller om sin egen sjel/overjeg. Han er selv ansvarlig for å knytte denne forbindelse til overselvet BEVISST, men i mangel av dette, mottas begrenset hjelp fra C. Men hans søster aktiviserer høyere-dimensjonelle åndelige hjelpere (såkalte engler) via sin bønn - samt henns eget overselv (vesenet vist under Julie). Alle disse har evne til å virke på flere dimensjonsplan, og disse oppsøker broren og prøver å åpne opp hans lukkede aura/tankefengsel og stimulere fram noen nye, konstruktive tanker. De kan også kontakte enda "høyere" vesener på plan B og "lenger opp" om nødvendig. Mer om temaet på linkene her og her og delvis i bokutdragene her.

 

Prayer - a telephatic connection to the overself and spiritual helpers. Julie is a spiritual woman who prays for her brother A - who has personal problems, involving drinking alcohol, which also attracts dead alcoholic drinkers (not drawn here) who tryes to sponge/parasite intoxication from him. He has no conscious connection to his over-self - on level C, and thus get limited help from "him". One of the intentions of life on this physical level is to get conscious in contact to the overself. But his sister activates spiritual helpers in highfrequent/normally invisible bodies - socalled angels from level B and C - through her prayers. Those has the capacity to act on many levels and those seek out her brother, trying to open his aura and his selfmade "thoughtjail". If he opens up and consciously ask for help - his helpers on many levels can act. But they cannot take away his selfmade karma - burdens from previous lives - he must have learned the lessons first. Julies own overself is also a important servant - here shown as the "angel" under her body.


oversatt utdrag fra THE POWER OF PRAIER mottatt av "Gabrielle von Wurzburg"  på link her

 

 

 

 

 


 

gjennom MEDITASJON og viljesstyrt, konsentrert og bevisst BØNN vil det knyttes kontakt til overselvet eller sjelen som den også kalles - som oppsamler erfaringene som den ytre person gjør i sine jordiske inkarnasjoner gjennom  "kosmiske skoleklasser". Dette overselv (X2 jf.Martinus) befinner seg på et høyere plan (som geografisk er rundt jorden i utallige høyfrekvente materieplan)  - der den ikke selv kan oppleve lidelser direkte. Derfor må den "skape" og sende ut en "jordisk kropp" for å gjøre såkalte "mørke erfaringer" som er nødvendige kontrast-erfaringer for å opprettholde sansning. Sansning betinger kontraster mellom lys og mørke - behag og ubehag - ubehaget høstes kun i jordiske (grovstoffelige) inkarnasjoner. Jo mer man bruker denne kanal eller "vei" - jo mer vil den styrkes og "utbygges". Overselvet er igjen "koplet opp" til enda høyere plan og som "tilslutt" samler ALT. Slik er vi alle koplet sammen med helheten eller ALTET/GUD. Denne opplever via oss - og da via våre overselver - ALT SOM SKJER OG SKAPES I "SAMTLIGE" PLAN SAMTIDIG!! Via våre overselv er vi allvitende, allmektige og allestedsnærværende - men er normalt helt uten bevissthet om dette her og nå. Merk: DET ER OVERSELVET SOM DU MØTER I ENDEN AV "LYSTUNNELEN" -  SLIK DET BESKRIVES I DE MANGE NÆR-DØDEN-FORTELLINGENE. Dette elsker deg - ja alt  - uten betingelser, og reflekterer ALTETS grunnprinsipp som nettopp er kjærlighet, forståelse uten krav.

Through MEDITATION and conscious, concentrated prayer - a connection to the soul or the overself is made/etablished. The overself collects the experiences the external person makes in the different incarnations through the "cosmic schoolclasses". This overself is on a higher level where pain cannot be experienced. Thats why it has to "create" - through a pair of parents - a body in this heavy material, in the purpose of  gathering experiences in "suffering". Those is - seen from the higher levels - necessary in the process of perceiving. The more one uses this "channel" to the overself - the more it will be strengthen and developed. NOTE: IT IS THE OVERSELF THAT MEETS YOU IN THE END OF THE LIGHT-TUNNEL, AS IT IS DESCRIBED IN THE MANY NEAR-DEATH-EXPERIENCES OF TODAY.

*more on the higher/overself from pleiadian spacepople via www-chat 2023


 

 

 

 

 

 det er gjennom den eteriske "livlinjen" kalt SØLVSTRENGEN at overjeget sender livskraft eller besjeler kroppen. Når denne sølvsnoren brister ved døden så etterlates kroppen som "et flatt batteri" - uten strøm. Det er altså sjelen/overjeget som "elektrifiserer" kroppen med "liv". Dette liv er den eterisk-astrale kroppens nærvær i den fysiske kroppen.

picture showing the astral body - as the "shadowbody" which is integrated in the physical body under "normal" day- consciousness and the connection to the REAL-LIFE-body  - THE OVERSELF - through the etereal lifeline, the SILVERCORD. It is the overself that gives LIFE to the body - that electrifies the coarsebody on earth.

 

 

 

 

en tenkt ut-av-kroppen opplevelse der hun fra sitt frigjorte astrale legeme ser ned på den fysiske kroppen. Alle "frekvenslagene" i totalkroppen får sin livskraft gjennom denne energiledning fra overselvet.

a out-of the body-experience where she looks from her astralbody along the silvercord - the eterical lifecable bringing lifeforce through the astralbody - BUT FROM the overself.

 

 

 

 

 


 

 

det samme tema - her overselvet - den virkelige livgiver -  plassert over hodet på kvinnen, mens astralkroppen tegnet frigjort til venstre - kan betegnes som et underbevisst legeme for hun kjenner ikke dagsbevisst dets eksistens selv om hun virker i denne hver natt da dette er utskilt/frigjort - men har  ingen hukommelse fra dette. Det oppleves  kun "forvridde bruddstykker" som det vi kaller drømmer.

the same theme - here the overself drawn above her head, while her own astralbody - not knowing existing - can be called a subconsciousness body in this state of  her development.

 

 


 

 

 

 

 

det er OVERSELVET som som står bak som beliver kroppene - uten dette er de kun tomme skall

it is the overself standing behind that gives life to the bodies - without that LIFE BEHIND - the bodis is only empty  shells

 

 


 

 

En kropp på flere plan - men disse på høyere plan er enda "uferdige" - men utvikles. ALLE KROPPENE ER KOPLET OPP/FORBINDES OG FÅR "STRØM" - ALTSÅ LIV - FRA DETTE OVERSELVET SOM SELV ER PÅ ET ENDA HØYERE PLAN.

the picture show a girl - having bodies in many dimensions. - begin down on nr.1

picture 3 here is the girl on the mental plane (for example a frequenzy of zz terra-Hz) 

the white line between the bodies in the diff. planes - is the etheric line - "the silvercord" which connects the physical body to the higher dim.body while "in carno". On this plane - 3-left- she can take other outer forms - controlled directly by the mindforce. The white line out to the left on picture 3 is the mainline/silvercord to the overself which connects all the different bodylayers and give them real LIFE.

picture 2 is the girl on the astral plane -(for example a frequenzy of yy terra-Hz)  which she visits when she is deep in her sleep in the night - but can normally not remember anything of this when she awake - because the memory is attached to the physical brain. Dreams are fragments from astralplane adventures.

 

picture 1 is the girl on the physical plane -  - where the astral and the mental body is confined in the coarsebody. But for the sake of the overview - the bodies are drawn besidee eachother.

The creature in the background symbolizes the precence of spititual beeings that helps in the hidden dimentions.

physical plane(for example a frequenzy of xx terra-Hz)

 

 

 

 

 


 

Forelskelse og pardannelse - er karmisk og blir "styrt" fra overselv-nivået(X2). Det er planlagt og delvis karmisk bestemt HVEM man evt. får som barn. Forelskelsen er en kunstig stimulans av astrallegemet som er integrert i den grovfysiske kroppen "om dagen" - samtidig som den fysiske kroppen stimuleres fra spesielle kjertler - igjen forbundet med følelses/astralkroppen via hjernen. Et par med uten den dype gjensidige følelse av kjærlighet på overselvnivået vil snart skilles på "fysisk nivå". DEN VIRKELIGE KJÆRLIGHET FINNES PÅ OVERSELV-NIVÅET - mens den fysiske "kjærlighet" kun er formerings-instinktet - men selvsagt "finnes alle  mulig blandingsforhold her. Altså "blandinger" mellom SANN kjærlighet og "formerings-kjærlighet".

"to fall in love" is stimulated and regulated from the overself-level and the karmic connection of a couple out of previous lives (together) and their own overself's plan to learn and grow together. The child waiting to come down through them is not "a child" on the higher levels - but the being ready for a new pfysical incarnation goes through a bliss-experience out of the logic view of the 2-3 previous lives. This ecstasy-experience brings/pulls it into the real/exact place and circumstance to incarnate. It will also get help to stimulate his/her coming parents to have sex, making the coupling into the pfysical  possible in the right moment - also regulated out of macrocosmic/astrologic connection. It must be resonance between the discarnated being's spiritual/overself "talent-kernels" from earlier lives and the pfysical DNA of the coupling-cell from the parents.

 

 


 

 

JORDENS DIMENSJONSLAG ELLER - PLAN / the dimensionslayers of earth:

vi ser her innerst vårt kjente jordplan - som folk flest tror er det eneste som finnes. Utenfor dette finnes mer høyfrekvente dimensjonsplan i lag lik som en løk. De ytre gjennomtrenger delvis de indre - og kan slik påvirke disse underliggende livsplan. Det finnes også to plan i lavere frekvensskikt "under" vårt såkalte fysisk plan. På disse finnes de såkalte naturvesener som kan virke dirkekte inn også på dette "vårt plan".Det finnes visse dimensjonsporter som knytter de overliggende dimensjonene sammen. Det er gjennom disse at de fleste ufo-er kommer inn i vår verden og senere "reiser tilbake".

here showing inmost our known earthlevel - most people beliving the only one existing. Outside this there are higher frequency levels/plans as layers in an onion. The outer penetrates the lowers. There are special dim.gates connecting the different levels together - where most ufo's enter our level or world.

 

 


 

 

PRINSIPPET FOR AVANSERTE ROMREISER (principle for normal spacetravel)

prinsippet for reiser mellom kloder i kosmos: først entres en dimensjonsport der fartøyets frekvens heves "teknisk" til astral-frekvensen eller høyere. Derpå overføres skipet i magnetiske korridorer/"hvit tids tunneler" (galaksens nervesystem)-  som knytter de tilsvarende frekvenslag sammen med tilsvarende kloders lag. Reisen foregår altså ikke på fysisk frekvensnivå - og de som ikke kan tåle astralfrekvens i skipet under normal dagsbevissthet - vil "besvime" - altså miste bevisstheten.

the principle for travelling in cosmos. First the craft enters a dim.gate- where the frequency of the ship are technical raised to the astral level or higher. So the ship and the pilots are transfered through magnetic corridors that connects plantets together (which is the 4d-nerve-system of the galaxy. The astral body carries consciousness under transmission - but a normal earthman would not remember any of it afterwards because the astralbodys total inadequacy in transferring memory.

 

 

 

 


Åndelige grunnprinsipper vist i forenklet bildeform   del2 

Spiritual principles shown in simplified pictureform  part2

se ellers videoene til "hans wilhelm" om samme- eng.språk- der han tegner  og forteller

mainpage